MENU

Vyšetrenia pre správnu diagnostiku mnohopočetného myelómu

medicc
Mnohopočetný myelóm je zhubné ochorenie kostí, ktoré zvyšuje počet abnormálnych buniek, a tie následne blokujú normálnu funkciu tvorby krvy. Nedávno sme sa venovali najčastejším prejavom mnohopočetného myelómu (odkaz v texte). V dnešnom článku si povieme, aké vyšetrenia môžete absolovovať v špecializovaných centrách za účelom potvrdenia mnohopočetného myelómu.

Mnohopočetný myelóm - prejavy

O tom či prejavy zodpovedajú podozreniu na prítomnosť mnohopočetného myelómu si môžete prečítať ak kliknete na odkaz vyššie. Dnes si zhrnieme, čo možno robiť pre správnu diagnostiku tohto zhubného ochorenia kostí.

Kompletné vyšetrenia, ktoré vykoná špecializované pracovisko s cieľom potvrdiť alebo nepotvrdiť mnohopočetný myelóm, by malo obsahovať nasledovné informácie z akreditovaných laboratórií:

 

1. Hematologické vyšetrenie

 • Kompletný krvný obraz

 • Základné koagulačné vyšetrenie doplnené prípadne o hyperkoaguláciu, pri plánovaní operačného zákroku je dôležitá informácia o zhlukovaní trombocytov.

 (koagulácia - v medicíne proces zrážania teplom, zhlukovanie, zrážanie tuhej látky z roztoku, zhlukovani)

 

2. Základné biochemické vyšetrenie

 • Urea, kreatinín, Ca, kyselina močová, ionizované Ca, Na, K, Cl, P, bilirubin, pečeňové enzýmy, glykémia, CRP (C-reaktívny proteín) a LDH (Laktátdehydrogenáza)

 • Sérová koncentrácia celkovej bielkoviny a albuminu

 • Kvantitatívna proteinúria (Celkové bielkoviny v moči) zo zachytenej moči za 24 hodín

 • Kreatininová clearencia - odhad filtračných chopností ladvín (meraná alebo vypočítaná)

 

3. Špeciálne vyšetrenie bielkovín

 • Elektroforéza (separačná metóda) séra a zhustenej moči nasledovaná uskutočnením imunofixácie (biochmické vyšetrenie). Imunofixáciu je potrebné uskutočniť u pacientov, u ktorých je podozrenie na túto chorobu a elektroforéza je negatívna a to ako u séra, tak aj u moči

 • Kvantitatívne denzitometrické stanovenie monoklonálneho imunoglobulínu

 • Kvantitatívne denzitometrické stanovenie ľahkých reťazcov v moči, buď v náhodnom vzorku moči, alebo vo vzorku moči zo zberu za 24 hodín

 • Kvantitatívne stanovenie polykonálnych immunoglobulínov

 • Vyšetrenie voľných ľahkých reťazcov v sére vrátane stanovenia κ/λ indexu

 • Beta-2 mikroglobulín v sére, pri interpretácii výsledkov treba brať v úvahu funkciu obličiek

 

4. Zobrazovacie vyšetrenia

 • Pri podozrení na mnohopočetný myelóm patrí do štandartného vyšetrenia RTG vyšetrenie osového skeletu, vrátane laterálnych a prednozadných projekcií krčnej, hrudnej a bedrovej chrbtice a lebky, prednozadnú projekciu rebier, panvy, oboch kĺbov a femuru.

 • Vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie (MR) je esenciálne pre chorých s podozrením na kompresiu miechy alebo koreňov miechových nervov, prípadne pre chorých s bolesťou chrbta a nejednoznačným výsledkom rádiografického vyšetrenia, MR má potenciál informovaťoa patologickej infiltrácii kostnej dreni i mimo kostnú propagáciu

 • Počítačová tomografia (CT) je vhodná v cielených indikáciách vyplývajúcich z klinického podozrenia alebo RTG nálezu. CT najpresnejšie znázorňuje kostnú štruktúru, oproti MR však tak dobre nerozozná mäkkotkáňovú infiltráciu v kosti

 • Rádionuklidové vyšetrenie pomocou technecia sestamibi (MIBI)

 • CAVE rádionuklidové vyšetrenie skeletu technecium difosfátom

 • Rádionuklidové vyšetrenie pomocou pozitrónovej emisnej tomografie

 

5. Morfologické a ďalšie vyšetrenie kostnej drene

 • Aspirát kostnej drene

 • Biopsia bedrovej kosti spolu s histologickým vyšetrením počtu plazmatických buniek a ich klonality

 • Cytogenetické vyšetrenie a FISH

 • Imunofenotypizácia kostnej drene

 

Dúfame, že sa v daných výrazoch budete vedieť v prípade potreby orientovať. Hovoríme v tomto prípade jazykom medicíny, aby ste sa, ak by ste to potrebovali, na niektoré vyšetrenie vedeli spýtať svojho ošetrujúceho lekára.

 • Zdroj informácií: Ďakujeme prof. MUDr. Elene Tóthovej, CSc. za možnosť publikovania na našom portály. Zdroj. Elena Tóthová, Adriana Kafková.: Biologická liečba chronickej myelocytovej leukémie. Ústav klinickej a lekárskej biofyziky UPJŠ, Košice Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura a UPJŠ, Košice
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.