medicc logo

MENU

Ako zmení rakovina prsníka bežný život ženy

medicc
Závažné ochorenie, ako je rakovina, preruší svojou prítomnosťou a liečbou všetky sociálne aktivity chorej. Tieto zmeny sa týkajú predovšetkým fungovania v rodine, postojov najbližších priateľov, známych, susedov a vzájomných medziľudských vzťahov.

Rakovina prsníka sa netýka len zdravotného stavu

Sociálne role, čiže očakávaný spôsob správania sa, sa viažu k určitému sociálnemu statusu. Každá žena má rolí viac. Narušením zdravia nedochádza iba k zmenám biologickým, ale mení sa aj rola sociálna.

Pacientka je zo sociologického hľadiska označovaná ako jedinec v osobitnej situácii. Jej choroba jej bráni vykonávať spoločenské funkcie, ktoré normálne vykonávala. Žena však nie je vinníkom svojho stavu a potrebuje pomoc. Je zbavená niektorých povinností, ale zároveň nemá rovnaké práva ako ostatné zdravé ženy. Očakáva sa od nej snaha a spolupráca pri liečbe. Ak o svoje uzdravenie neusiluje, spoločnosť o ňu zvyčajne stráca záujem.

 

Rakovina prsníka a úloha ženy

Spoločnosť ponúka chorej žene tiež určité výhody. Má právo si oddýchnuť a okolie za ňu preberá niektoré jeho úlohy. Sociálna rola nie je iba správanie sa v rodinnej pozícii, ale spája sa aj s rolou profesijnou, záujmovou a ekonomickou. Problém naplnenia týchto rolí môže navodzovať pocity úzkosti a neistoty.

Popri sociálnej role sa objavujú ešte ďalšie tri dôležité pojmy a to je sociálna sieť, sociálna izolácia a sociálna opora.

1. Sociálnou sieťou sa vyjadruje súbor ľudí okolo danej ženy, s ktorými je alebo bola táto žena v sociálnom kontakte a od ktorých možno očakávať v prípade potreby určité formy pomoci.

2. Sociálna izolácia je redukovaný počet sociálnych kontaktov, vyčlenenie zo spoločnosti, nedostatočný počet sociálnych väzieb na pracovisku aj v súkromí, proces či stav sociálneho vylúčenia.

3. Sociálna opora je založená na dobrých interpersonálnych vzťahoch, zázemí rodiny, priateľov a v pracovnom kolektíve. Je chápaná ako činnosť, ktorá žene uľahčuje prežívanú situáciu a ako pomoc, ktorú jej ostatní poskytujú.

 

Delenie sociálnych opôr a úloha priateľov a manžela

Sociálna opora sa delí do štyroch základných skupín:

 • opora inštrumentálna
 • opora informačná
 • opora emocionálna
 • opora hodnotiaca

Inštrumentálna opora predstavuje konkrétnu formu pomoci, ako je napríklad finančná výpomoc, vybavenie neodkladných záležitostí, obstaranie potrebných vecí, doprava k lekárovi, nákupy, upratovanie alebo napríklad stráženie detí. Táto pomoc je ponúkaná dobrovoľne a je iniciatívou druhej osoby.

Najčastejšie dochádza k výmene rolí medzi chorou ženou a jej partnerom, ktorý preberá dohľad nad chodom domácnosti, stará sa o deti a zároveň poskytuje žene svoju oporu. Táto zmena môže narušiť zavedené spôsoby. Na to, ako sa rodina s chorobou a prípadnou zmenou vyrovná, má vplyv hlavne jej fungovanie v minulosti.

Informačná opora, čiže dodanie informácií, môže žene pomôcť pri orientácii v náročnej situácii. Vďaka informáciám môže byť nasmerovaná k potrebným zdrojom a prameňom, kde možno získať informácie ako od odborníkov, tak aj od ľudí s podobnými skúsenosťami. To je veľmi dôležité pre orientáciu v novej situácii.

Emocionálna opora žene dodáva nádej. Je jej podávaná pomocná ruka, pomáha jej vyjadrovať svoje pocity, strach, úzkosť. Oporou je predovšetkým rodina a priatelia, ktorí by mali byť obzvlášť citliví a empatickí, vedeli načúvať a mohli žene poskytnúť dostatočnú oporu a pomoc.

Opora hodnotiaca pomáha posilňovať kladné sebahodnotenie a sebavedomie. Radíme k nej aj zdieľanie ťažkostí a spoločné nesenie niektorých úloh. Sociálna opora môže mať pozitívny účinok na pohodu človeka v priebehu ťažkej chorobe. Psychická podpora rodiny a najbližších priateľov síce chorej zdravie nevráti, ale môže urobiť doslova zázraky.

 

Rodina je najdôležitejšia

Rodina ako sociálna skupina má na pacientku najväčší spoločenský vplyv. Nepredvídateľnosť onkologického ochorenia je pre fungovanie rodiny hrozbou. Rakovina prsníka i každý iná má svoj vlastný rytmus, ktorému sa musí rodina neustále prispôsobovať. Menia sa sociálne role v rodine a transformuje sa jej štruktúra. Miera týchto zmien závisí predovšetkým na adaptibilite rodiny.

Väčšina žien prežíva krízové ​​obdobia striedané relatívnym pokojom, pričom kríza sa objavuje vzápätí a rodina na ne musí rýchlo reagovať. Potreby onkologicky chorého ovládajú život celej rodiny. Diagnóza rakovina má okamžitý a dlhodobý vplyv na všetky oblasti rodinného života. Osobné plány a život sú narušené, objavujú sa pocity bezmocnosti a zlyhania v úlohe.

Prvotná reakcia na diagnózu je do istej miery daná spôsobmi zvládania záťaže a ich schopnosťou sa prispôsobiť. Pocit podpory, vedomie, že na chorého niekto čaká, posilňuje motiváciu k liečbe a zabraňuje upadanie do depresie a beznádeje. Zvládanie alebo podliehanie záťaži závisí na veľkom množstve faktorov.

 

Kľúčové dimenzie fungovania rodiny sú:

 • Otvorená / uzavretá komunikácia medzi jednotlivými členmi
 • Role v rodine
 • Rozdelenie moci a kontroly v rodine
 • Funkčnosť a vzťah medzi členmi
 • Dostupnosť podpory od širšej rodiny, priateľov a spoločnosti
 • Povaha a vývoj samotnej choroby
 • Neočakávané udalosti - finančné problémy, strata zamestnania

Rakovina veľmi zasiahne najbližšiu rodinu chorého. Príbuzní prechádzajú rôznymi fázami vyrovnanie sa s chorobou, rovnako ako sám chorý. Sú však vždy v prežívaní fáz pomalší, takže často zdržujú a vracajú chorého na miesta, kde už bol.

Samotní príbuzní často potrebujú odbornú pomoc a povzbudenie. Odporúča sa plne informovať o zdravotnom stave pri onkologickom ochorení deti. Rodina spozná, keď je niečo v neporiadku a môže si skutočnosť predstavovať ďaleko ťažšie, než v skutočnosti je.

Reklama
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.