MENU

Súčasný stav sociálnej pomoci pri diagnóze rakovina

medicc
Vzájomná pomoc hlavne medzi príbuznými, susedmi, či priateľmi bola na Slovensku prítomná už oddávna. Je tomu tak aj v prítomnosti, rôzne prieskumy potvrdzujú, že viac ako polovica obyvateľstva v priebehu roka niekomu finančne, alebo materiálne pomôže.

Zo strany spoločnosti sa choroba radí k sociálnym udalostiam, teda je stavom, kedy občanovi vzniká nárok na zákonom stanovenú pomoc. Jej rozsah je ovplyvnený úrovňou ekonomického, politického a filozofického myslenia v štáte, zároveň sa však snaží približovať zahraničnému vývoju danej oblasti.

 

Pomoc zo strany okolia pri diagnóze rakovina


Liečba onkologického ochorenia je dlhodobý proces, ktorý zahŕňa nielen zdravotnú, ale aj sociálnu starostlivosť. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že sa často hovorí len o telesných útrapách a zabúda sa na emócie, ktoré postihujú nielen samotného pacienta, ale aj okolie. Je nutné venovať sa aj psychologickým a sociálnym aspektom choroby, čo prispieva nielen k lepšej kvalite života, ale aj schopnosti zvládať liečbu. Reálne sa však s interdisciplinárnym prístupom v liečbe stretáme žiaľ ojedinele.

 


Výraznou mierou k tomu prispieva fakt, že problematika sociálnej starostlivosti, vrátane jej financovania spadá pod Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, zatiaľ čo zdravotnú starostlivosť riadi Ministerstvo zdravotníctva. Ako uvádza samotná správa o stave zdravotníctva na Slovensku z roku 2011, toto rozdelenie kompetencií je nevhodné a spôsobuje, že chýba koordinácia medzi rezortom zdravotníctva a sociálnych vecí, čo predstavuje prekážku účinného riešenia sociálno-zdravotnej problematiky.

 

Doteraz sociálnu prácu v zdravotníctve vykonávali sociálne sestry. V súčasnosti ju vykonávajú sociálni pracovníci, pričom sa kladie dôraz na zvyšovanie kvalifikácie. Pozícia sociálneho pracovníka v zdravotníctve však dosiaľ nemá právny status, vymedzené kompetencie a platové hodnotenie. Aj tieto skutočnosti spôsobujú, že v liečebnom procese chýba činnosť sociálneho pracovníka, ktorý je medzičlánkom medzi pacientom a jeho sociálnym prostredím. Napríklad Onkologický ústav svätej Alžbety je jediný z veľkých onkologických ústavov, kde pracuje sociálna sestra. Obrátiť sa na ňu môžu pacienti osobne, alebo telefonicky. Spolupracuje tiež s organizáciou Liga proti rakovine, ktorá má svoje kluby a pobočky vo viacerých mestách na Slovensku.

narcissus-13231

 

Neziskový sektor pomáha

 

Práve neziskový sektor na Slovensku sa snaží vypĺňať podobné medzery a reagovať na potreby seniorov, chorých, dlhodobo chorých, či prevádzku hospicov, aj napriek nie ideálnym podmienkam. Ide hlavne o oblasti, kde štát zlyháva a nie sú atraktívne ani pre podnikateľský sektor. Iniciatíva pritom vychádza spontánne zdola, od ľudí a organizácií, ktoré sú oproti verejnej správe vo výhode bezprostredného kontaktu s ľuďmi, preto lepšie identifikujú ich potreby a prichádzajú aj so spôsobmi ich uspokojenia.


Neziskový sektor svoje ciele môže napĺňať aj prostredníctvom dvoch percent v rámci asignačného mechanizmu právnických osôb. Koncom roka 2009 bol schválený systém poklesu percenta, ktoré môžu poukázať právnické osoby, pričom tento pokles mal byť vykompenzovaný inými formami podpory verejnoprospešných aktivít. Nové mechanizmy podpory sa však nevytvorili, a preto je znižovanie príjmov citeľné.

michelangelo-7128

Niektoré rodiny sa rozhodnú finančne náročnú situáciu, spojenú s liečbou riešiť individuálne formou individuálnej zbierky. Tieto zbierky sú zverejňované najčastejšie pre ťažko choré deti. Ďalej je potrebné pamätať na fakt, že rodina v dôsledku choroby prežíva hraničnú situáciu a zverejnenie príbehu vyvoláva emócie verejnosti, pričom reakcie nemusia byť vždy pozitívne.  

  • Zdroj informácií: BÚTORA, M. - BÚTOROVÁ, Z. – STREČANSKÝ, B. Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na Slovensku. Bratislava : Včelí dom, 2012, s. 62. LEVICKÁ, J. a kol. Sociálna práca I, s. 81. SIRACKÁ, E. Európske partnerstvo v akčnom pláne proti rakovine. In Humanita plus. 2010, č. 8, s. 3. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR, Správa o stave zdravotníctva na Slovensku. Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva SR, 2011, s. 94. MOJTOVÁ, M. Sociálna práca v zdravotníctve. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2008, s. 18-20. FUKNOVÁ, M. Zdravie na nezaplatenie: Kde končia peniaze pre choré deti? online. . Dostupné na internete: http://zivot.azet.sk/clanok/11586/zdravie-na-nezaplatenie-kde-konciapeniaze-pre-chore-deti.html.
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.