MENU

Názov: Medicc - Spolu proti rakovine

Cieľ združenia:

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je definícia zdravia nasledovná: „Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Právo na rozvoj, ochranu a obnovu zdravia patrí medzi základné ľudské práva. Každý bez ohľadu na rasu, náboženstvo, politické presvedčenie, ekonomický a sociálny status má právo na požívanie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne a kvality zdravia. Zdravie patrí medzi základné ľudské práva všetkých ľudí na svete.“

Na Slovensku je základný dokument, ktorý stanovuje práva pacienta, Ústava Slovenskej republiky. Ustanovenia z Ústavy sú bližšie špecifikované v jednotlivých zákonoch, medzi inými:

  • Zákon o zdravotnej starostlivosti č. 277/1994 Z.z.
  • Zákon o ochrane zdravia obyvateľstva č. 2721994 Z.z.
  • Zákon o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení VšZP a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní č. 273/1994 Z.z.
  • Zákon o liečebnom poriadku č. 94/1995 Z.z. Z Ústavy Slovenskej republiky citujeme článok 40.

„Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“

Práva pacientov v Slovenskej republike sú zakotvené vo viacerých zákonoch. Charta práv pacienta v Slovenskej republike je výberom najdôležitejších práv pacienta podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, jej cieľom je uľahčiť občanovi orientáciu v jeho základných právach v oblasti zdravotníctva.

Charta práv pacienta v Slovenskej republike sa vypracovala na základe Ústavy Slovenskej republiky a platných právnych predpisov Slovenskej republiky – zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z., o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z .z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ale aj dokumentov medzinárodných organizácií ako napr. Organizácie spojených národov, Svetovej zdravotníckej organizácie, Rady Európy a Európskej únie.

Podľa charty práv pacienta má pacient:

„právo na takú ochranu zdravia, vrátane prevencie, akú zaručujú právne predpisy upravujúce zdravotnú starostlivosť.“

Prevencia je základný nástroj podpory zdravia. Prevenciou sa chápu akcie zamerané na prevenciu chorôb a podporu zdravia za cieľom zníženia potreby sekundárnej alebo terciárnej zdravotníckej starostlivosti. Prevencia zahŕňa taktiež poskytovanie informácií o zdraví, zdravom životnom štýle, možných zdravotných rizikách, hodnotenie liečebných postupov a podobne.

Cielom občianskeho združenia “ Medicc – Spolu proti rakovine “ je poskytovanie informácií o zdraví, zdravom životnom štýle a o všetkých zdravotných aspektoch, ktoré sa týkajú choroby rakovina. 

 

IČO: 42336961
Dátum vzniku: 23.10.2013
Adresa sídla:
Bajkalská 3,  
949 01, Nitra

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.