MENU

Čo trápi až 80% onkologických pacientov?

medicc
Poznáte ju určite aj vy. Má veľa príčin a prejavuje sa rôzny­mi formami. Je veľmi častým sprievodným javom nádorových chorôb a je známe, že až 80 % onkologických pacientov ňou trpí v priebehu choroby, jej liečby i po nej. Únava.

O únave sme už písali v tomto staršom článku. Dnes si povieme, ako k pocitu únay môže prísť, ako si s ním pora­diť a ako sa so samotnou únavou vyrovnať.

 

Naša stará známa

Každý človek pozná pocit únavy, ktorá sa môže pravidelne zopakovať po zvýšenej námahe, a každý z nás si často poťažká, aký je unavený. Telo nám únavou dáva signál, že by potrebovalo odpočinok a spánok, aby bolo opäť svieže. Takáto akútna forma únavy nás vlastne chráni pred telesným a dušev­ným vyčerpaním.

Únava je jedným zo závažných problé­mov sprevádzajúcich život onkologických pacientov, a preto sa jej dnes venuje veľa pozornosti, aby sa tento znepokojujúci symptóm mohol odstrániť, čím by sa kva­lita života zlepšila.

Vždy je dobré, ak sa o svojich pocitoch únavy zdôveríte svojmu lekárovi, je to sú­časťou dobrej komunikácie, ktorá pomá­ha hľadať a zistiť príčiny vašich ťažkos­tí a nájsť riešenie. Stáva sa často, že na niektoré otázky nemôžete dostať ihneď odpoveď a vysvetlenie, nie vždy je to ľahké a možné, ale každá, i malá rada môže po­môcť. Únava pri onkologických chorobách je odlišná od bežnej únavy a netreba ju podceňovať.

Užitočnými radami a s pomo­cou lekárov sa dá zmierniť i odstraňovať.

 

Otázky, na ktoré si pýtajte odpovede

Prvou otázkou, ktorú pacient kladie doktorvi je zvyčajne "Je možné, že príčinou únavy je moja choroba?"

Stáva sa, že nádor zabraňu­je prekrveniu niektorého alebo niektorých orgánov. V dôsledku toho nie sú dostatoč­ne zásobené kyslíkom a výživnými látkami a nemôžu preto dobre fungovať, čo sa pre­javí na celkovom telesnom stave.

Ďaľšou otázkou, ktorá súvisí s únavou pri onkologických ochoreniach je "Môže byť príčinou únavy anémia (teda chudokrvnosť)?"

Anémia znamená nedostatok červených krviniek - erytrocytov. Tie sa tvoria v kost­nej dreni. Ich úlohou je transportovať kys­lík z pľúc do buniek všetkých orgánov ľud­ského tela. Keď ich je v krvi málo, chýba orgánom v tele optimálne množstvo kyslí­ka, čo znižuje ich výkonnosť a vedie k poci­tu únavy, k závratu, bolestiam hlavy a pri námahe i k pocitu nedostatku vzduchu a k búšeniu srdca. Jednoduchým testom sa dá v krvi zistiť obsah hemoglobínu, čo je farbivo v červených krvinkách, na ktoré sa viaže kyslík a ten sa dostáva do orgánov, kde sa spotrebuje.

Keď hodnota hemo­globínu klesne pod 11 (g/l krvi), už sa to označuje ako anémia. Anémia vzniká, keď sa z krvi nejakým spôsobom červené krvin­ky strácajú a kostná dreň ich dostatočne neprodukuje. Ich počet môže obmedzovať už sama choroba, ktorá skracuje ich život­nosť. Tvorbu krviniek môžu ovplyvňovať i nádorové choroby kostnej drene. Jednou z príčin ich dočasnej nedostatočnej tvorby môže byť i rádioterapia a chemoterapia. Do úvahy prichádza i chronické krváca­nie, nedostatok vitamínov a železa.

 

Liečba a únava

Toto je žial ďalšie štádium, kedy môže onkologický pacient pociťovať únavu. Otázky súvisiace s únavou v tejto fázy ochorenia sú zvyčane nasledovné:

"Môže byť príčinou únavy operácia?"

Je prirodzené, keď sa pacient po operácii cíti byť unavený. Podieľa sa na tom via­cero faktorov: narkóza, strata krvi, pomalé hojenie rán, lieky proti bolesti, nedostatok spánku, obmedzená telesná činnosť. Ak pooperačný stav prebieha bez komplikácií, únava sa v priebehu mesiaca stratí.

"Môže byť príčinou chemoterapia?"

Pacienti liečení chemoterapiou mávajú ob­vykle pocit únavy v priebehu 3-4 dní po začatí liečby, u niekoho sa to prejaví ešte skôr. Únava sa často zosilňuje až do 10. dňa, ale potom sa obvykle upravuje. Je to však individuálne. Mnohí pacienti pocit únavy nemajú, u niektorých sa dokonca v priebehu chemoterapie pocit únavy spre­vádzajúci chorobu zmierňuje.

Mnohé podávané lieky pôsobia na kostnú dreň a postihujú tvorbu krviniek (čo môže spôsobiť anémiu) alebo tvorbu krvných platničiek (možnosť krvácania), čo vedie ku chudokrvnosti a k pocitu únavy. Che­moterapiu sprevádza často napínanie na vracanie a vracanie s následným nechu­tenstvom, čím vzniká nedostatočný prí­sun výživných látok, vitamínov a železa, telu chýba dostatok energie a dostavuje sa pocit únavy. Po ukončení chemoterapie dochádza k úplnej reštitúcii krvotvorby v priebehu 1-3 mesiacov.

"Môže byť príčinou rádioterapia?"

Pri liečbe žiarením potrebuje organizmus silu, aby sa mohol zbaviť ožiarením poško­dených nádorových buniek a vytvoril nové, zdravé bunky. Táto liečba je často spojená s únavou, záleží to ale od veľkosti ožiare­nej oblasti, dĺžky trvania liečby a od dávky žiarenia. Čím je ožarovaná oblasť menšia, dĺžka liečby kratšia a dávka nižšia, tým je únava menšia. Niekedy sa na únave podie­ľa aj ambulantný spôsob liečby, cestova­nie, stresy, čo sa zvýrazňuje obvykle pred ukončením liečby. Dĺžka únavy môže byť rôzna a v priebehu 1-3 mesiacov sa oby­čajne upravuje. Pri ožarovaní ústnej duti­ny, hlavy a krku môže sa žiarením vyvolať zápal slizníc spojený s bolesťou a násled­ným nedostatočným prísunom potrebnej výživy, čo môže tiež prispievať k únave.

"Môžu byť príčinou únavy i iné spôsoby liečby?"

Mnohé lieky podávané na podporu imunit­ného systému i hormonálna liečba môžu vyvolať prechodné sprievodné príznaky, ktoré vedú k únave (nechutenstvo, bolesti hlavy, svalov, zhybov), ale sa rýchlo upra­vujú.

 

Bolesť, stravovanie a starosti

To sú ďalšie oblasti, ktoré môžu zodpovedné za únavu. Preto je dobré poznať odpovede na nasledujúce otázky.

"Môže byť príčinou únavy bolesť?"

Trvalé bolesti sa môžu podieľať na pocite únavy, pôsobia nepriaznivo nielen na telo, ale aj na psychiku. Bolesti často obmedzu­jú pohyb a veľmi menia kvalitu života. Keď sa pacient pre bolesti málo pohybuje, osla­buje sa jeho svalstvo a celý organizmus, čo je spojené s pocitom stále väčšej únavy, zhoršuje sa nálada, stráca sa pocit poho­dy a radosti zo života. V súčasnej dobe je však už veľa spôsobov, ktorými sa dá bo­lesť tlmiť a odstrániť nielen liekmi, ale aj inými prístupmi – masážami, uvoľňovací­mi cvikmi a kombináciou rôznych metód a techník.

"Je možné, že príčinou únavy je spôsob stravovanie"?

Telo potrebuje látky, ktoré ho vyživujú a ktoré sú potrebné na stavbu tela, vitamíny, minerá­ly, stopové prvky, vodu. Ak je ich prísun z nejakých dôvodov obmedzený, všetky obnovovacie pochody sú v orgánoch tela znížené, čo sa prejavuje pocitom únavy. Úpravou príjmu potrebných živín sa môže tento stav zlepšiť.

Nádorové choroby kla­dú vyššie nároky na potrebu energie. Rôz­ne liečebné prístupy spôsobujú citlivosť a bolesť sliznice ústnej dutiny, čo vyvoláva problémy s jedením, pocity nechutenstva, ťažkosti s prehĺtaním, suchosť úst, ťaž­kosti s prežúvaním, nevoľnosť a vracanie, časté sú i hnačky, prípadne zápcha, čo sú ďalšie faktory vedúce k poruchám výži­vy. V takýchto prípadoch sa treba poradiť s odborníkom vo výžive.

"Môžu byť príčinou únavy moje starosti?"

Únavu nespôsobujú iba telesné, ale aj du­ševné problémy. Strach, obavy, smútok, depresie, nedostatok spánku sú častými sprievodnými javmi života onkologického pacienta. Je zrejmé, že spotrebujú veľa energie, čo sa môže stále zhoršovať, ak je pacient stále pod väčším tlakom deprimu­júcich myšlienok a nechuti k životu.

Dnešné prístupy v psychoterapii vedia v mnohých prípadoch robiť zázraky a pa­cient sa môže vrátiť do normálneho živo­ta. Komunikácia s členmi rodiny, pria­teľmi i s ľuďmi postihnutými podobným osudom, ktorí sa stretávajú vo svojich kluboch, priaznivo pôsobia nielen na celý proces rehabilitácie, ale aj pomáhajú od­strániť únavu.

V ďalšom článku si povieme, aké sú následky únavy a ako sa s únavou vyrovnať.

 

Zdroj: Únava – neprijemný sprievodca onkologických chorôb. Liga proti rakovine SR., 2009., ISBN 978-08-89201-47-1 Uverejnené s povolením LPR. Ďakujeme za možnosť uverejnenia.

Čo trápi až 80% onkologických pacientov? - 5.0 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.