medicc logo

MENU

Prejavy rakovinových ochorení - Medicc.eu

Pôsobenie imunitného systému počas nádorovej progresie sa nazýva aj tzv. imunoeditácia. Pozostáva z 3 fáz: eliminácie, rovnováhy a úniku. Vo fáze eliminácie a rovnováhy, môžu byť nádory kompletne eliminované alebo držané v dormantnom štádiu tumor-inhibičným zápalom.
Najväčším rizikom pre vznik rakoviny je pohlavie. Diagnóza rakoviny prsníkov môže postihnúť aj mužov, no tento jav je veľmi vzácny.
Nádorové ochorenia tvoria heterogénnu skupinu ochorení, ktoré svojou rôznorodosťou a hlavne stúpajúcou početnosťou predstavujú celosvetový problém. V ekonomicky rozvinutých krajinách sú považované za hlavnú príčinu úmrtí.
Antioxidanty môžeme rozdelovať z viacerých hľadísk. Dnes si ukážeme jedno z najpoužívanejších rozdelení a to podľa molekulovej hmotnosti, miesta najčastejšieho výskytu, mechanizmu eliminácie voľných radikálov a úrovne vstupu antioxidantu do reakcie s oxylabilnými zlúčeninami.
Voľné radikály sa v živých organizmoch uplatňujú pri rôznych fyziologických procesoch, napr. pri fagocytóze, alebo reprodukcii. Účinok voľných radikálov v biologických systémoch (t.j. pozitívny, resp. negatívny) závisí predovšetkým od ich množstva v organizme.
Steroly sú organické chemické látky tukového charakteru zo skupiny steroidov, ktoré sa bežne vyskytujú v bunkách húb, rastlín, živočíchov aj človeka.
Klinické štádium ochorenia vyjadruje stupeň pokročilosti karcinómu a je jedným z faktorov, na základe ktorého sa lekár rozhoduje o spôsobe liečby.
Prevenciu možno rozlíšiť na tri základné druhy prevencií - primárnu, sekundárnu a terciárnu. Každý druh tejto prevencia má vlastnú charakteristiku, ktorá sa zameriava na rôznorodú skupinu osôb.
Oxidačný stres je príčinou mnohých ochorení. Oxidačný stres je relatívna prevaha reaktívnych foriem kyslíka a dusíka nad antioxidačnou kapacitou. Voľné radikály môžu modifikovať časť DNA, ktorá reguluje aktivitu génov.
Existuje veľké množstvo ochorení, za ktoré sú zodpovedné voľné radikály.Medzi najzámejšia patra Parkinsonova choroba, očné krvácanie, hypoxia, vírusová B-hepatitída, autoimunitné ochorenia, svalové degenerácie, rakovina, radiačné poškodenia, skleróza, syndróm respiračnej tiesne dospelých, malária, šedý zákal. Voľné radikály taktiež nepriaznivo ovplyvňujú starnutie.

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.