MENU

Liečba nádorových ochorení u detí

medicc
Všeobecne platí, že detské nádory patria väčšinou medzi tie rýchlo rastúce a súčasne aj viac citlivé na chemoterapiu aj rádioterapiu v porovnaní s nádormi dospelého človeka. Biologických odlišností medzi nádormi detského a dospelého veku je viacero. Absolútne nemožno skúsenosti z liečby dospelých nádorov jednoducho prenášať na deti.

Z dôvodu zhubnej podstaty nádorových ochorení býva liečba veľmi radikálna a agresívna. Pacientovi často prinesie subjektívne porovnateľné, či ešte väčšie komplikácie, ako samotná rakovina.

 

Každý pacient je iný

 

Je potrebné zostaviť pre každého pacienta individuálny liečebný plán s prihliadnutím na jeho zdravotný stav, liečebnú históriu, histologický nález a umiestnenie nádoru. Zameriame sa na tri základné spôsoby liečby (chirurgická, rádioterapeutická a chemoterapeutická), s dôrazom na ich vplyv na pacientovo zdravie a kvalitu života. Ostatné druhy terapií len stručne zmienime.

dieta23

Liečebné zásahy sa delia na lokálne a systémové. Lokálna liečba je zameraná priamo na miesto výskytu nádoru, alebo metastáz. Ide teda o liečbu chirurgickú a rádioterapiu. Pri systémovej liečbe pôsobíme na organizmus ako celok – chemoterapia a imunoterapia.

 

Chirurgická liečba rakoviny

 

Chirurgický zákrok v onkológii obvykle slúži (pokiaľ opomenieme zákroky na určenie diagnózy, ako je biopsia či probatórna laparotómia) jednému z dvoch účelov:

  • buď je jeho cieľom úplné odobratie nádoru, čo v onkológii často nie je možné

  • alebo slúži k zmenšeniu počtu nádorových buniek a obmedzeniu rozsahu nádoru, čím vlastne pripravuje pôdu pre ďalšie liečebné postupy.

 

Vzhľadom k vývojovým špecifikám detí a dospievajúcich prevláda snaha znižovať radikálnosť chirurgických intervencií na najnižšiu možnú úroveň. Tiež možnosť trvalej invalidity sa zmenšuje s nástupom nových techník (napr. použitie homoštepu).

Chirurgický úkon vnáša detskému pacientovi do života veľa nových prekážok, s ktorými sa musí vyrovnať. Predovšetkým ide o riziko trvalej invalidity v prípadoch, keď hrozí napríklad amputácia končatiny postihnutej osteosarkómom.

chirurg2

 

Chirurgická liečba rakoviny u detí a jej možné následky

 

Aj v prípadoch, keď ide o zákrok, pri ktorom amputácia, či iný veľký zásah do funkčnosti orgánov nehrozí, môže pacient prežívať strach z bolesti, komplikácií, neúspešnosti zákroku či (v prípade operácie za účelom odberu tkaniva) z výsledku nálezu.

 

Príprava na samotný zákrok a následná rekonvalescencia býva spojená s hospitalizáciou, teda s vytrhnutím pacienta z okruhu jeho blízkych, rodiny a priateľov. Keďže sú deti a mladiství veľmi úzko viazaní na svoju rodinu a skupinu rovesníkov, je v mnohých prípadoch potrebné poskytnúť pacientovi podpornú psychologickú starostlivosť, ktorá prispeje k zvládnutiu tejto stresujúcej situácie.

 

Po návrate z nemocnice sa musí pacient často prispôsobiť novému šetriacemu režimu, čo ho môže pocitovo ešte viac odcudziť od vrstovníckej skupiny (obmedzenia v športe, časté absencie v škole). Pri viditeľných následkoch operácie môžu najmä mladiství zažiť stres a úzkosť z odlišnosti.

 

Chemoterapia

 

Chemoterapia je liečba založená na podávaní látok zvaných cytostatíká, vo veľkej väčšine prípadov vnútrožilovou cestou. Cytostatiká sa podávajú v troch prípadoch:

  • v prvom prípade nadväzuje chemoterapia na chirurgickú liečbu a jej cieľom je zničiť zvyšné nádorové bunky za účelom zabránenia metastázovaniu a recidíve (hovoríme o terapii adjuvantnej),

  • ak je účelom terapie zmenšenie nádoru či redukcia množstva zhubných buniek pred plánovanou operáciou a tým uľahčenie vybratia nádoru, ide o terapiu neadjuvantnú,

  • v sprievodnej liečbe sa cytostatiká podávajú zároveň s ožarovaním; spája sa teda terapia lokálna so systémovou. Podanie cytostatík prebieha vo väčšine prípadov vnútrožilovou infúziou, alebo injekciou. V menšom percente prípadov sa vykonáva lumbálna punkcia a niektoré chemoterapeutiká existujú vo formách na perorálne podanie.

tabletky3

Ekvivalentne k rôznorodosti nádorových ochorení sa používa veľké množstvo druhov cytostatík, pričom sa líšia spôsoby, akými likvidujú bunky a ako prenikajú do tkanív. Cytostatiká, ktoré majú na jeden druh nádoru silné účinky, si s iným typom nádoru nemusia vôbec poradiť. Pestrý je aj register vedľajších účinkov cytostatík.

 

Rádioterapia a rakovina

 

Pri rádioterapii dochádza k ožarovaniu postihnutých oblastí vysokoenergetickým ionizujúcim žiarením v tzv. kanceroletálních dávkach. Účinnosť rádioterapie spočíva v pôsobení na nukleové kyseliny, bunkové organely a bunkové membrány, čím spôsobí zánik (rakovinovej) bunky alebo také jej poškodenie, ktoré znemožní ďalšie replikáciu.

 

Spoločne s nádorovými bunkami sú však poškodzované aj zdravé bunky okolitých tkanív. Keďže potrebná dávka ožarovania podaná naraz by spôsobila príliš veľké poškodenie okolitého tkaniva a silné vedľajšie účinky, býva dávkovanie žiarenia rozdelené do jednotlivých denných dávok, tzv. frakcií.

 

Intenzitu a frekvenciu rádioterapie určuje rádioterapeut na základe niekoľkých faktorov (typ nádoru, veľkosť, citlivosť, umiestnenie, vek pacienta a jeho zdravotný stav). Rádiosenzitivita detských tkanív je významne väčšia ako u dospelých. Dokonca niektoré tkanivá, ktoré sú v dospelosti radiorezistentné, sú v detstve zvýšene rádiosenzitivne (napr. svalstvo, mliečne žľazy).

Aparat do radioterapii

 

Rádioterapia a jej výhody a nevýhody

 

Použitie rádioterapie prináša nevýhody (väčšie poškodenie okolitých tkanív, výrazné vedľajšie účinky), ale aj výhody (lepšia reakcia nádoru na liečbu). Samotné ožarovanie (najmä ožarovanie veľkej časti tela) prináša rôzne komplikácie: nevoľnosť, vracanie, únavu, v niektorých prípadoch i depresiu. Tieto radiačné reakcie väčšinou odznejú bez následkov.

 

Medzi najčastejšie skoré lokálne vedľajšie účinky ožarovania patrí erytém, dermatitída a poškodenia vlasových folikulov, mukozitída, hnačky, poškodenie rohovky, porucha krvotvorby (pri poškodení kostnej drene) a poškodenie pľúc, pečene a obličiek.

 

Špecifické problémy môžu nastať pri nutnosti ožarovania orgánov nevyhnutných pre normálny vývoj (rastové chrupavky, štítna žľaza, gonády) a najmä centrálnej nervovej sústavy a hlavy. Najrizikovejší spôsob ožarovania je tzv. TBI (total body irradiation čiže celotelové ožarovanie). Tento štýl liečby sa často indikuje u pacientov podstupujúcich autológnu transplantáciu kostnej drene.

 

Imunoterapia a rakovina

 

Ide o pomerne mladú metódu (začiatok 70. rokov). Imunoterapia funguje na princípe obnovenia porušenej protinádorovej imunity a jej zapojenia do liečebného procesu. Tento výsledok je možné dosiahnuť niekoľkými spôsobmi - napríklad aplikáciou séra zdravého jedinca alebo séra obsahujúceho špecifické protilátky, pomocou monoklonálnych protilátok (látky, ktoré sú získané z klonálnej populácie plazmatických buniek) alebo vďaka adoptívnej imunoterapii (dodanie lymfocytov transfúziou). Hoci u pacientov s malým množstvom nádorových buniek zaznamenáva imunoterapia úspechy, používa sa dnes skôr ako podporná a doplnková metóda.

syringe-1316352

 

Transplantácia kostnej drene

 

Transplantácia kostnej drene je dnes často využívaná najmä pri liečbe leukémie, malígnych lymfómov a neuroblastóm. Jej účelom je nahradiť patologickú alebo protinádorovou liečbou poškodenú kostnú dreň dreňou vhodného darcu (ideálne dvojčaťa, či iného kompatibilného príbuzného), alebo dreňou pacienta odobratou v remisii, alebo vyčistenú (autológne transplantácie).

 

Pacient musí prejsť procesom imunosupresie, ktorá zvýši šancu na bezproblémové prijatie drene. Súčasťou prípravného procesu býva aj celotelové ožarovanie, ktoré má za úlohu vyradiť z prevádzky vlastnú krvotvorbu pacienta a zničenie prípadných zvyškov choroby, čím uľahčuje prijatie darcovskej drene a zároveň zabraňuje ďalšiemu šíreniu choroby.

 

Najväčšími rizikami tejto metódy sú následné infekcie, gastroenteritída, či porucha pečene (u autológnej transplantácie). U alogénnej transplantácie (kostná dreň od darcu) je veľmi nebezpečná možnosť reakcie štepu proti hostiteľovi.

body-from-the-back-1428667-1599x1172

 

Hypertermia

 

Hypertermia využíva prirodzený princíp, ktorým sa organizmus bráni infekcii. Početné štúdie potvrdili, že teplota nad 41 ° C inhibuje niektoré bunkové funkcie, medzi ktoré patrí aj bunkové delenie. Zvýšenie teploty sa dosahuje niekoľkými spôsobmi: pomocou pôsobenia bakteriálnych toxínov, ponáraním do horúcej vody, ožarovaním infralampou, zábalmi, elektromagnetickým ohrevom. Pomerne dobré výsledky dosahuje termoterapia spojená s chemoterapiou či ožarovaním.

 

Fototerapia

 

Ako napovedá názov, vo fototerapii sa jedná o využitie účinkov neionizujúceho žiarenia (resp. svetla) na indukciu biologickej aktivity buniek. Zvyčajne sa kombinuje s chemoterapeutikami.

 

Ďalšie metódy protinádorovej liečby

 

Do tejto kategórie spadajú jednak komplementárne metódy s dokázaným účinkom (psychoonkologická starostlivosť, telesná aktivita, dietetika, selénová terapia, enzymatická terapia a terapia imelom), ktoré sa podieľajú najmä na zvýšení kvality života pacienta.

  • Zdroj informácií: ANGENENDT, Gabriele: Psychoonkologie v praxi, Praha: Portál, 2010, 328 s., ISBN 978-80-7367-787-7 KOUTECKÝ Josef, Základy klinické onkologie, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984, 196 s. RUNKASOVA Alena, Problematika prevence onkologického onemocnění ve výchoě ke zdraví. Brno, 111 s. 2015 VORLÍČEK Jiří a kol., Klinická onkologie: I.díl - Obecná část, Brno: Masarykova univerzita, 1995, 231 s., ISBN 80-210-1256-0 VORLÍČEK Jiří a kol., Klinická onkologie: II. Díl - Speciální část, Brno: Masarykova univerzita 1995, 455 s., ISBN 80-210-1257-9 Linkos. Linkos.cz [online]. 2015, Dostupné z: http://www.linkos.cz/ ADAM Zdeněk a kol., Obecná onkologie, Praha: Galén, 2011, 394 s., ISBN 978-80-7262-715-8
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.