MENU

Rodina chorého dieťaťa na rakovinu

medicc
Závažné ochorenie človeka ktoréhokoľvek veku vždy zasiahne celú rodinu. Pri ochorení dieťaťa je situácia ešte komplikovanejšia. Najmä rodičia môžu mať pocit, že vo svojej úlohe zlyhali, napríklad že niečo zanedbali. 

Zvlášť rodičia veľmi malých detí, často mladí a neskúsení ľudia, musí čeliť útoku na istotu ohľadom svojich rodičovských schopností a kompetencií. Keďže ide o detského pacienta, ktorému bola diagnostikovaná rakovina, musí sa celé jeho okolie vyrovnať s touto skutočnosťou. Bol porušený "normálny" chod vecí – a vďaka tomu sú rodičia často pod psychickým tlakom. 

 

Fázy prijatia

 

Mnohí rodičia sa do fázy znovunastolenie rovnováhy nikdy nedostanú a pocity smútku, strachu, viny a obáv z budúcnosti u nich pretrvávajú celý život. Toto napätie dlhodobo narušuje rodinnú harmóniu a bráni prijatiu nových obranných mechanizmov potrebných k efektívnemu fungovaniu nielen chorého dieťaťa a rodičov, ale aj súrodencov a širšej rodiny.

 

Trvanie a intenzita jednotlivých fáz je veľmi variabilná a závisí od mnohých faktorov (závažnosť choroby, osobnostné charakteristiky dieťaťa, copingové stratégia a podobne) Medzi najčastejšie ťažkosti s adaptáciou patrí hyperprotektivita voči chorému dieťaťu, ambivalentné pocity, pretrvávajúca zlosť a pocity viny ako na seba, tak aj obviňovanie druhého rodiča.

 Prečítajte si aj Rakovina a štádiá jej prijatia pacientom.

Ak sa vyskytujú pred prepuknutím choroby medzi rodičmi závažnejšie partnerské problémy, hrozí pod tlakom spojeným s nebezpečnou diagnózou a náročnou liečbou dieťaťa aj rozpad vzťahu.

happy-family

Základ je komunikácia

 

Zásadný význam v psychoonkologickej starostlivosti má určite aj komunikácia medzi zdravotníckym personálom a rodinou pacienta. Veľká časť rodičov je nespokojná s formou oznámenia, nedostatkom poskytnutých informácií a malou mierou poskytnutej opory zo strany zdravotníkov.

Ošetrujúci lekár by si mal vyhradiť dostatok času a pokojné prostredie na oznámenie diagnózy, pričom by mal hovoriť s oboma rodičmi súčasne (oznámenie len jednému rodičovi na neho kladie príliš veľké emočné bremeno, navyše hrozí skreslenie informácií podaných partnerovi), podávať svoj výklad postupne a zrozumiteľne a na konci rozhovoru sa uistiť, že všetky informácie boli pochopené. Lekár by sa mal tiež vyvarovať zamlčovaniu faktov a prehnaného optimizmu.

 

Ako vnímajú diagnózu "rakovina" súrodenci?

 

Zdraví súrodenci sa môžu cítiť odstrčení a odmietnutí, najmä, ak sa ich rodičia rozhodnú "ušetriť nepríjemných detailov" a nezapoja ich do diania okolo chorého dieťaťa. Súrodenci v mnohých prípadoch žiarlia na pacientovo miesto v strede záujmu celej rodiny a vzťah k chorému bratovi / sestre môže ochladnúť či nadobudnúť bezvýrazný charakter.

  

Kritický vek

  

Kritický vek nastáva medzi šiestimi a desiatimi rokmi. Práve vtedy sa objavuje najväčšia potreba orientovať sa v okolitom dianí. Preto je nutné súrodencom vysvetliť, že ide o chorobu, ktorá nie je nákazlivá a nikto ju nezavinil, a že ju možno ovplyvniť a v mnohých prípadoch aj vyliečiť. Hlavné dve oblasťou problémov súrodencov onkologických pacientov možno definovať ako „príliš veľa pocitov“ a „výrazné zmeny v živote“.

 

Medzi najčastejšie emócie zdravých súrodencov patrí odmietnutie, odcudzenie a osamotenia, vina, pocit nedôležitosti a bezvýznamnosti. V niektorých prípadoch sa u týchto detí dokonca môže vyvinúť želanie, aby tiež ochoreli a získali tak naspäť pozornosť a starostlivosť rodičov.

goodmorning-twinss

Do druhého okruhu, teda zmien v živote dieťaťa, sa radí častejšia neprítomnosť rodičov doma, túžbu po súrodencovi, s ktorým dieťa bolo zvyknuté sa hrať. Často sú súrodenci nútení prevziať za seba väčšiu zodpovednosť a prejaviť vyššiu samostatnosť. Ak sa vyskytnú zároveň finančné ťažkosti, nemusí byť jednoduché naďalej umožniť potomkom navštevovanie mimoškolských aktivít, čím stráca možnosť odreagovanie sa a podpory zo strany rovesníkov.

 

Významnú úlohu v prispôsobení a zvládaní tejto ťažkej diagnózy pacientovými najbližšími hrá rodinná odolnosť. Medzi pozitívne faktory patria zdieľané hodnoty, flexibilita, schopnosť rastu na základe skúseností, zmysluplnosť, riešenie problémov, otvorenosť a otvorená komunikácia. Za negatívne faktory súvisiace s adaptáciou na náročnú situáciu možno považovať napríklad nedostatok emocionálnej opory, rigiditu, bezmocnosť, obviňovanie a izoláciu.

  • Zdroj informácií: Boráňová, S., & Ţáčik, M. (2012). Neuroblastom. Pediatrie pro praxi, 13 (5), Černá, A., (2014) Depresivní symptomatologie u dětí a dospívajících po léčbe nádorového onemocnění. Brno Carpenter, P.J. & LeVant, C.S. (1994) Sibling Adaptation to the Family Crisis of Childhood Cancer. In Bearison, D.J. & Mulhern, R.K. (Eds.), Pediatric Psychooncology. Psychological Perspectives on Children with Cancer (122-142). New York: Oxford University Press. Constantini, A., Levenson, J.A., & Bersani, J.S. (2013). The Crisis of Discovery: Psychological and Psychopathological Reaction to the Disease. In Wise, T.N., Biondi, M., & Constantini, A. (Ed.), Psycho-Oncology (1-32). Arlington: American Psychiatric Publishing. Kárová, Š., Blatný, M., Jelínek, M., Kepák, T., & Tóthová, K. (2013). Sourozenci onkologicky nemocných dětí: Subjektivně vnímané změny v ţivotě a kvalita jejich ţivota 6 měsíců po stanovení diagnózy nemocnému sourozenci. Československá psychologie, 57(3), 218-229. Kim, Y. & Given, B.A. (2008). Quality of Life of Family Caregivers of Cancer Survivors Across the Trajectory of the Illness. Supplement to Cancer, 112 (11), 2556-2568. Koutecký, J., Kabíčková, E., & Starý, J. (2002). Dětská onkologie pro praxi. Praha: TRITON. Oppenheim, D. (2004). The Child’s Subjective Experience of Cancer and the Relationship with Parents and Caregivers. In Kreitler, S., & Weyl Ben Arush, M. (Eds.), Psychosocial aspects of pediatric oncology (111-138). Chichester: Wiley. Říčan, P. & Krejčířová, D. (2006). Dětská klinická psychologie. Praha: Grada.
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.