MENU

Progresia karcinómu prsníka u žien

medicc
Ženský prsník je tvorený 15-25 sekciami, nazývanými ako laloky (lobuly), ktoré sú tvorené skupinami lalôčikov. Laloky sú obklopené žľazami, lemované epitelovými bunkami so špecializáciou produkcie mlieka.

Jednotlivé lalokyprepojené kanálikmi (duktami), ktoré sa spájajú do väčších kanálov a spoločne vyústia cez bradavku. Zvyšný zostávajúci priestor medzi lobulami a duktami prsníka je vyplnený tukovým, spojivovým a lymfatickým tkanivom. Ružový alebo hnedý pigmentovaný región obklopujúci bradavku sa nazýva dvorec.

 

Časová závislosť postupu rakoviny prsníka

 

Karcinogenéza je časovo závislá progresia bunkových populácií, ktorá za účasti dedičných genetických zmien vyvrcholí vznikom invazívneho karcinómu. Rakovina prsníka je geneticky a genomicky heterogénne ochorenie, ktoré sa vyvíja kontinuálne v čase. K transformácii epitelových buniek prsníka dochádza zlúčením epigenetických a genetických zmien a súčasne v dôsledku interakcií vo vnútornom mikroprostredí za vzniku metastatického karcinómu prsníka.

girl-839

Táto transformácia predstavuje viacstupňový proces, ktorý je ,,uľahčený“ deregulovanými a aberantnými interakciami buniek nádoru a okolitej strómy. V priebehu karcinogenézy dochádza k postupnému hromadeniu zmien v onkogénoch, protoonkogénoch a tumor-supresorových génoch. Zmeny nastávajú aj počas starnutia. Je zosilňovaná intenzita signálov podporujúcich rast a naopak zoslabovaná intenzita inhibítorov rastu.

 

Rakovina je dynamicky sa vyvíjajúci proces.

 

Pozmenené bunky rastúce mimo kontroly zodpovedajú za vznik nádorových ochorení. Väčšina typov nádorových buniek tvorí masu nazývanú nádor, ktorý je následne pomenovaný podľa svojej lokalizácie.

 

Príčiny karcinogenézy prsníka

 

Odhaduje sa, že 5-10% všetkých prípadov rakoviny prsníka je výsledkom zdedených mutácií génov. V súčasnosti nie je známy presný počet génov, ktoré zodpovedajú za vznik rakoviny prsníka. Hlavnými génmi, ktoré ovplyvňujú riziko rakoviny prsníka sú BRCA1 a BRCA2. Predpokladá sa, že najčastejšou mutáciou je mutácia génu rakoviny prsníka 1 (BRCA1), tumor-supresorového génu, zodpovedného za udržiavanie genómovej stability. Druhou najčastejšou je mutácia génu rakoviny prsníka 2 (BRCA2).

 

Práve mutácie v génoch BRCA1 a BRCA2 zodpovedajú za 15-20% hereditárnych foriem rakoviny prsníka. Mutácie BRCA1 a BRCA2 sú charakteristické pre niektoré etnické skupiny, napríklad etniká východnej Európy a ľudí židovského pôvodu. V týchto populáciách sa veľmi často mutácie vyskytujú aj v nepríbuzných rodinách, avšak pôvodne všetky tieto rodiny tvorili malú, izolovanú tzv. „zakladateľskú“ skupinu, v ktorej sa tieto mutácie stali dedičnými. Konkrétne mutácie BRCA1 (185delAG a 5382insC) a konkrétna mutácia BRCA2 (6174delT) boli identifikované u Ashkenazi Židov, ktorých korene siahajú do strednej a východnej Európy.

 dna-163466

Tieto mutácie sa v Ashkenazi židovskej populácii vyskytujú vo frekvenciách približne 1% pre BRCA1 mutáciu 185delAG, menej ako 0,5% pre BRCA1 mutáciu 5382insC a 1% pre mutácie BRCA2 6174delT. Spoločne sa tieto frekvencie vyskytujú u 1 z 40 Ashkenazi Židov, čo predstavuje 25% pozorovaných nástupov rakoviny prsníka a až v 90% všetkých rodín bol pozorovaný výskyt karcinómu prsníka a vaječníkov u viacerých členov rodiny. Ďalšie zakladateľské mutácie boli popísané v Holandsku, v populácii francúzskych Kanaďanov, na Islande a u Švédov. Často bývajú označované ako „rodiny rakoviny“.

 

Mutácie tumor-supresorového génu a ďalších génov

 

Okrem mutácií génov BRCA sú v súčasnosti známe aj mutácie ďalších génov, napríklad tumor-supresorového génu TP53 kódujúceho proteín p53, génu pre checkpoint-kinázu 2 (CHK2), serín/treonínovú kinázu 11 (STK11), mutovanú serín/treonínovú kinázu ataxia telangiektázia (ATM), fosfatázový a tenzínovy homológ (PTEN), génov kódujúch DNA mismatch opravy (MMR), ale aj génov kódujúcich rastové faktory a ich receptory {epidermálny rastový faktor (EGF), inzulínu podobný rastový faktor (IGF), transformujúci rastový faktor (TGF), receptor pre epidermálny rastový faktor (EGF-R), receptor tyrozínproteínovej kinázy erbB-2 (Her2neu)}, hormóny a ich receptory {estrogén (E), progesterón (Pg), estrogénový receptor (ER), progesteronový receptor (PgR)}, gény inhibujúce proliferáciu, onkogény {c-erbB, cmyc, ras a i.} či mnohé iné tumor-supresorové a mutátorové gény.

 flow-1086468

Delenie karcinómu prsníka

 

Karcinómy prsníka delíme na benígne a malígne. Medzi benígne patrí napríklad fibróm, adenóm, fibroadenóm a medzi malígne patrí napríklad duktálny a lobulárny karcinóm in situ, medulárny a Pagetov karcinóm. Podľa invazívnosti sú karcinómy prsníka delené na neinvazívne karcinómy prsníka, ktoré sa nerozširujú do iných oblastí prsníka a sú lokalizované len v mieste svojho pôvodu {napr. duktálny karcinóm in situ (DCIS), lobulárny karcinóm in situ (LCIS)}.

 

Druhou skupinou sú invazívne karcinómy prsníka, ktoré rozrušujú steny kanálov a lalokov a následne napadajú okolité tukové a spojivové tkanivo prsníka {napr. invazívny lobulárny karcinóm (ILC), invazívny duktálny karcinóm (IDC)}. Karcinómy môžu byť invazívne bez toho, aby metastázovali do lymfatických uzlín alebo iných orgánov. Na základe morfológie buniek, rastu a  architektonických vzorov existuje veľké množstvo odlišných histologických typov. Histologická rozmanitosť karcinómov prsníka následne určuje prognózu ochorenia.

 

Lobulárna neoplázia

 

LCIS (nazývaný aj lobulárna neoplázia) je považovaný za nepravý typ rakoviny prsníka. Je zriedkavý a býva označovaný ako indikátor zvýšeného rizika vzniku ILC a IDC. Ide o neinvazívny typ karcinómu prsníka, ktorý vychádza z lobulov a terminálnych duktov prsnej žľazy. Z miesta svojho pôvodu sa nerozširuje do iných oblastí prsníka a je pre neho charakteristické prudké zmnoženie buniek v mliečnych žľazách

medic-56342

Vzniká ako dôsledok mutácie v géne pre E-kadherín. Je ukazovateľom rizika pre bilaterálny invazívny karcinóm. LCIS nie je možné zistiť klinicky, mamograficky alebo laparoskopicky. Býva detekovateľný pri prsníkovej biopsii. V dôsledku toho je incidencia nejasná. Hoci LCIS nebol opísaný u bežných kmeňov potkanov, alveolárny epitel prsnej žľazy potkanov sa môže transformovať na karcinogénny s určitým genetickým pozadím.

 

Štúdium rakoviny prsníka

 

Pri štúdiu rakoviny prsníka sa najviac využíva model prsnej žľazy kmeňa potkanov nesúci ľudský protoonkogén c-Ha-ras. Tento protoonkogén je veľmi citlivý na chemicky indukovanú mamárnu karcinogenézu. Injektovanie chemického karcinogénu (napr. N-metyl-N-nitrozourea - NMU) transgénnym potkanom spôsobuje mutácie v kodóne 12 ľudského c-Ha-ras transgénu v koncových kanálikoch. Zvýšená expresia c-Ha-ras protoonkogénu je sama o sebe dostatočná na vyvolanie vysokej proliferácie prsných alveol. Prvou morfologickou zmenou, ktorá sa prejaví ako dôsledok zvýšenej expresie protoonkogénu c-Ha-ras je alveolárna hyperplázia

rat-1740936 1920

 

Ložiskové alebo multiložiskové hyperplázienajskôr viditeľnými histologickými zmenami. Tie sú prítomné predovšetkým vo vnútri terminálneho kanáliku a/alebo alveolárneho zárodku. Koncové zárodky a koncové kanály sú miesta pôvodu malignítBenígne lézie ako sú cysty, adenómy, alveolárne hyperplázie a fibroadenómy pochádzajú u potkanov z alveolárnych púčikov mliečnej žľazy.

 

Prsné nádory potkanov boli klasifikované niekoľkými autormi. Medzi benígne nádory patria napríklad intraduktálny papilóm, papilárny cystadenóm, adenóm. Malígne nádory sú napríklad papilárny karcinóm, komedokarcinóm či tubulárny karcinóm. Väčšina neoplastických lézií nájdených v prsnej žľaze potkanov má svoje obdobné formy v ľudskej patológií. Výnimočnými ľudskými léziami sú lobulárny karcinóm a Pagetová choroba, ktoré sa u potkanov nevyskytujú.

  • Zdroj informácií: Allred DC: Ductal carcinoma in situ: terminology, classification, and natural history. J Natl Cancer Inst Monogr. 2010, 41: 134-138 American Cancer Society: Breast Cancer Facts & Figures 2013-2014. Atlanta: American Cancer Society, Inc. 2013, 1-37 Bella V: Hereditárna forma karcinómu prsníka. Onkológia (Bratisl.). 2009, 4, 2: 76-79Bella V: Hereditárna forma karcinómu prsníka. Onkológia (Bratisl.). 2009, 4, 2: 76-79 Bella V: Nové poznatky o karcinóme prsníka. Edukafarm medi news. 2011, 1: 12-15 Dančíková T. Karcinóm prsníka a kvalita života ženy. Paliat. med. liec. boles. 2012, 5, 2: 54–56 Dieci MV, Orvieto E, Dominici M, et al.: Rare Breast Cancer Subtypes: Histological, Molecular, and Clinical Peculiarities. Oncologist. 2014, 19, 8: 805–813 Gatenby RA, Smallbone K, Maini PK, et al.: Cellular adaptations to hypoxia and acidosis during somatic evolution of breast cancer. Br J Cancer. 2007, 97, 5: 646–653 Mardiak J, Mego M, Palacka P, et al.: Karcinóm prsníka. Univerzita Komenského Bratislava, 2012. ISBN 978-80-223-3233-0 Matsuoka Y, Hamaguchi T, Fukamachi K, et al.: Molecular analysis of rat mammary carcinogenesis: an approach from carcinogenesis research to cancer prevention. Med Mol Morphol. 2007, 40, 4: 185–190 McGuire A, Brown JAL, Malone C, et al.: Effects of Age on the Detection and Management of Breast Cancer. Cancers (Basel). 2015, 7, 2: 908-929 Nik-Zainal S, Van Loo P, Wedge DC, et al.: The Life History of 21 Breast Cancers. Cell. 2012, 149, 5: 994–1007 Sarkar S et Mandal M: Breast Cancer: Classification Based on Molecular Etiology Influencing Prognosis and Prediction. Breast Cancer - Focusing Tumor Microenvironment, Stem cells and Metastasis. 2011, 4. kapitola, 69-84. ISBN 978-953-307-766-6 Sharma GN, Dave R, Sanadya J, et al.: Various types and management of breast cancer : An overview. J Adv Pharm Technol Res. 2010, 1, 2: 109–126 Schwartz GF, Hughes KS, Lynch HT, et al.: Proceedings of the international consensus conference on breast cancer risk, genetics, & risk management. Breast J. 2009. 15, 1: 4-16 Topitzerova J: Alkalická voda ako prevencia voči rakovine: Fakt alebo fikcia? Košice. 59 s. 2016 s. Turnbull C et Rahman N: Genetic predisposition to breast cancer: past, present, and future. Annu Rev Genomics Hum Genet. 2008, 9: 321-345 Vargo-Gogola T et Rosen JM: Modelling breast cancer: one size does not fit all. Nat Rev Cancer. 2007, 7, 9: 659-672
Progresia karcinómu prsníka u žien - 5.0 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.