MENU

Zhubné novotvary prsníka

medicc
Zhubné novotvary prsníka patria k najčastejším nádorovým ochorením u žien vo svetovej populácii.

Zhubné novotvary prsníkamalígne nádorové ochorenia prsníka postihujúce v prevažnej väčšine ženy v postmenopauzálnym veku. V posledných rokoch však nie je žiadnou vzácnosťou výskyt tohto ochorenia aj u žien po tridsiatom piatom veku života. Muži tvoria iba približne 1% prípadov.

Nádory prsníka vznikajú ako dôsledok nahromadenia porúch génov regulujúcich bunkový rast, bunkovú diferenciáciu, reparáciu poškodenia genetickej informácie, proces starnutia bunky a apoptózu v bunkách prsnej žľazy.

 

Výskyt zhubných novotvarov prsníka

 

V 80% prípadov ide o sporadický výskyt nádorov. Ich rozvoj je podmienený predovšetkým faktormi hormonálnymi a faktormi životného štýlu. U 10 - 15% nádorov hovoríme o tzv. familiárnom výskyte. V postihnutých rodinách sa vyskytuje nádorové ochorenia, mnohokrát nielen prsníka, u viac príslušníkov rodiny. Rozvoj tejto formy rakoviny prsníka je podmienený radom genetických faktorov, mnohokrát doteraz nie úplne presne definovaných. Tieto faktory sú v spojení s faktormi hormonálnymi a faktormi životného štýlu.

Približne 5 - 10% nádorov sa vyskytuje na dedičnom základe. Postihnutí jedinci sú nositelia mutácií génov BRCA1, BRCA2, menej často génov p53, PTEN alebo STK11.

Prečítajte si aj 14 faktorov vplývajúcich na vznik rakoviny prsníka.  

zena5

Prejavy ochorenia

 

Iniciálnej formy ochorenia sa u prevažnej väčšiny žien manifestujú ako rezistencia v prsníku, vzácnejšie ako vpadnuté bradavky, bolesti v prsníku alebo výtok z bradavky. Generalizované formy nádorov prsníka sa prejavujú symptómy v závislosti na lokalizáciu metastatického postihnutia.

V rámci snahy o dosiahnutie čo možno najväčšie šance na úspešné vyliečenie karcinómu prsníka je ideálny objaviť nádor ešte skôr, než sa začne akokoľvek manifestovať. To je práve dôvod a zmysel existencie mamografického skríningu.

 

Možnosti prevencie vzniku zhubného novotvaru prsníka na individuálnej úrovni sú obmedzené. Vzhľadom na to, že doteraz nebol poznaný jednoznačný rizikový faktor vysvetľujúce príčinu vzniku tohto ochorenia s uspokojivú spoľahlivosťou (ako je to napr. pri rakovine pľúc), jedinou možnosťou boja je včasná diagnostika a úspešná liečba.

 

Mamografický skríning

 

Všeobecne skríning znamená plošné vyšetrovanie populácie na účely detekcie liečiteľných nádorového ochorenia v jeho skorých štádiách, kedy pacienti ešte nemajú ťažkosti a príznaky. Cieľom skríningu je znížiť mortalitu (úmrtnosť) na sledovanej ochorenia. Hlavným prínosom skríningových testov je zlepšenie prognózy ochorenie, možnosť menej radikálny, spravidla aj menej nákladné a pritom účinnejšie liečby. (4)

 

Mamografický skríning znamená pravidelné preventívne vyšetrovanie asymptomatických žien s cieľom zachytiť rozvíjajúcou sa zhubný nádor prsníka v čo najskoršom štádiu. Princíp fungovania mamografického skríningu vychádza z predpokladu, že ochorenie zachytené v skorej fáze je ľahšie liečiteľné a vedie na zníženie úmrtnosti na toto ochorenie.

 

zena 6

Doplňujúce vyšetrenia – recall

 

Nie vždy môže mamodiagnostik po vykonaní základných dvoch projekcií na prsník s istotou uzavrieť prípad ako negatívne. Na rozhodnutie má mamodiagnostik niekoľko metód doplňujúcich vyšetrení. Je to buď doplňujúce ultrazvukové vyšetrenie, alebo modifikované snímky. Ďalšími možnosťami sú klasické snímky uskutočnenej s odstupom až jedného roka (na zhodnotenie progresie podozrivého ložiska), vyšetrenie na magnetickej rezonancii, duktografia, punkcia či biopsia.

 

Tieto možnosti však nie sú jednak tak časté ako už spomínaný ultrazvuk a modifikované snímky a jednak v prípade biopsiou už sa jedná o dôvodné podozrenie z malignity. Podiel doplňujúcich vyšetrení je významne ovplyvnený vekom ženy a poradím skríningového vyšetrenia. S rastúcim vekom potreba doplňujúcich vyšetrení výrazne klesá

  • Zdroj informácií: ABRAHÁMOVÁ J., DUŠEK L., MUŽÍK J., KOPTÍKOVÁ J., PETRÁKOVÁ K. Příčiny vzniku karcinomu prsu a rizikové faktory. Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 33-43 s. ISBN 978-80-247-3063-9 DUŠEK L., MUŽÍK J., KOPTÍKOVÁ J. Výskyt rakoviny prsu. Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 25-31. ISBN 978-80-247-3063-9 HECHT O., Rizika spojená s radiační expozicí při mamografickém screeningu a jejich porovnání s prospěšností mamografického screeningu. 2015, České Budějovice MUŽÍK J., ABRAHÁMOVÁ J., MÁJEK O., DANEŠ J., DUŠEK L. Aktuální stav a trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice. Vybrané otázky onkologie XIV. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-708-0. SKOVAJSOVÁ M. Screening nádorů prsu v České republice. Praha: Maxdorf, 2012, 88 s. ISBN 978-80-7345-310-7
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.