medicc logo

MENU

Vnútorné faktory ovplyvňujúce onkologické ochorenia

medicc
Vlastnosti vnútorných činiteľov sú často určené genetickou informáciou, ktorá vzniká pri splynutí dvoch pohlavných buniek. Do tejto skupiny faktorov vzhľadom k ochoreniu zhubného nádora patri genetický základ, pohlavie a rasa.

Tieto ukazovatele nemožno ovplyvniť vlastnou vôľu, takže k ním môžeme priradiť aj ďalšiu premennú a tou je vek.

 

Genetický základ

 

Aj keď je percentuálna hodnota tohto determinantu vzhľadom k vzniku onkologického ochorenia najmenšia, nemožno naň pozerať ako na zanedbateľný fakt. Celkovo sa odhaduje, že zo všetkých prejavov rakoviny môže genetický základ, dedičná forma, za približne 10% .

 

Genetické riziko dosahuje vyššie percentuálne hodnoty u istých typov rakovín, ako je napríklad nádor prsníka, vaječníkov a kolorekta. Genetická predispozícia je charakteristická taktiež aj pre vzácne nádory (retinoblastom, detský nádor obličiek a ďalši). Gény BRCA1 a BRCA2 sú spojené s určitými typmi nádorov, ktorých riziko ochorenia je až desaťnásobne zvýšené oproti ostatnej populácii. Genetický faktor sa premieta vo dvoch typoch výskytu onkologického ochorenia, a to familiárna a hereditárna (dedičná).

 

Forma dedičného nádoru je preukázateľne spájaná s mutáciou génu predispozičného. Onkologické ochorenie je diagnostikované aspoň dvom členom rodiny 1. a 2. stupňa. U týchto rodinných príslušníkov je riziko oveľa vyššie, než u ostatnej populácie. Výskyt nádoru heraditného je už v časnom ranom veku.

 

V prípade familiárneho nádoru je dedičnosť nejasná. Dôležitú rolu tu hrá spolupôsobenie vonkajších rizikových faktora (napríklad podobný štýl života).

 

Diagnostika onkologického ochorenia v rodine je podobná, ako v prípade heraditného nádoru. Hlavným rozdielom je časový výskyt familiárneho nádoru, ktorý prevláda až v neskoršom veku. Vzhľadom ku genetickým predispozíciám je u rizikového jedinca nutné riadiť sa a využívať možností primárnej a sekundárnej prevencie.

 

 heritage-family

Pohlavie

 

Výskyt určitých typu onkologických ochorení jednoznačne podmieňujú primárne pohlavné znaky jedinca. U ženského pohlavia sa nevyskytuje onkologické ochorenie penisu, semenníkov, nadsemenníkov a prostaty. Naopak u mužského pohlavie sa nenachádzajú gynekologické onkologické ochorenia. Aj keď je rakovina prsníka spájaná so ženským pohlavím, týka sa táto problematika aj mužského pohlavia.

 

U mužov sa najčastejšie vyskytuje rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pľúc a rakovina prostaty. U žien je najčastejší výskyt rakoviny prsníka, gynekologické nádory a rakovina pľúc.

 

Pri porovnaní onkologických ochorení u oboch pohlavie prevažujú vyššie hodnoty incidencie aj mortality u mužského pohlavie nad ženským.

 

Rasa

 

Celosvetovo rozdielny výskyt onkologického ochorenia ovplyvňuje aj rasová štruktúra obyvateľstva spojená s kultúrou a jej tradíciami. U černošiek sa vyskytuje rakoviny krčka maternice 2x častejšie ako u belošiek. U japonských žien je zas zriedkavé onkologické ochorenie prsníka. Naopak v západnej Európe sa rakovina prsníka nachádza na popredných priečkach onkologických ochorení. Rakovina kože sa zasa veľmi ojedinele vyskytuje u černochov. Diskutabilné témou je obriezka u mužov, ktorá sa preukazuje ako prevencia onkologických ochorení mužských pohlavných orgánov.

 

Vek

 

Je preukázané, že výskyt malígneho onkologického ochorenia stúpa s pribúdajúcim vekom. Rizikové vekové skupiny sa líšia typom onkologického ochorenia. Určitým vekovým medzníkom možno označiť 45 rok. Napríklad pre rakovinu semenníkov je určená riziková skupina u mužov v rozmedzí medzi 15 - 35 (niekedy 40) rokmi. Možnosť ochorenia rakoviny hrubého čreva a konečníka, rakoviny obličiek sa rakoviny prsníka sa zvyšuje dosiahnutím 40tého (45tého) roku života. 

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.