medicc logo

MENU

Leukémia - Medicc.eu

Bohatým zdrojom vitamínov a minerálnych látok je práve bobuľové ovocie, tieţ obsahuje množstvo biologicky aktívnych látok, ktoré sa podieľajú na riadení procesov na bunkovej, tkaninovej i orgánovej úrovni ľudského tela a vplývajú tak na jeho celkový stav.
Zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú sfingolipidy v regulácii bunkového osudu v kombinácii s genetickými zmenami metabolických dráh sfingolipidov pozorovaných vo vzorkách rakoviny a v rezistentných bunkách viedli k dohadom, ako využiť signalizáciu sfingolipidov pre protinádorovú terapiu.
Základné charakteristiky malígnej bunky sú zrýchlenie bunkového cyklu, zmeny v jej genóme, invazívny rast, zvýšená mobilita bunky, chemotaxia, zmeny na povrchu bunkovej membrány a sekrécia lytických faktorov.
Rezistencia na lieky je detegovaná v 40 až 80% prípadov pevných nádorov a predstavuje vážnu prekážku k úspešnej liečbe pacientov s rakovinou. Odolnosť proti liečbe protinádorovými liečivami je výsledkom celého radu faktorov.
Topoizomerázy sú esenciálne jadrové enzýmy, ktoré regulujú superhelicitu nukleových kyselín in vivo. Ich funkcia spočíva vo vytváraní prechodných zlomov DNA v jednom reťazci (topoizomerázy I) alebo oboch reťazcoch DNA (topoizomerázy II).
Paliatívna onkologická liečba si tiež kladie za cieľ usmrtenie alebo odstránenie nádorových buniek, nerobí si však ambície na úplné vyliečenie. Cieľom tak býva remisia ochorenie, predĺženie bezpríznakového obdobia či celkového prežitia, avšak za neustáleho sledovania a vyhodnocovania kvality života čoby referenčného parametra takejto liečby.
V jednom z minulých článkov sme definovali čo je to chronická myelocytová leukémia. V dnešnom článku si povieme viac o alogénnej transplantacii krvotvorných buniek, ako aj o inhibítoroch tyrozínovej kinázy.
Mnohopočetný myelóm je zriedkavé nádorové ochorenie krvi, ktoré pripomína leukémiu. Ešte nedávno ho nebolo možné liečiť účinne. Nová liečba je menej toxická a výskyt relapsov je nižší.
Myelofibróza je chronická choroba krvotvorby. Charakterizuje ju zmnoženie väziva v kostnej dreni a postupne zanikajúci priestor pre zdravú krvotvorbu. Príčinou myelofibrózy je poškodenie kmeňovej krvotvornej bunky. Pre pacientov s týmto ochorením je od roku 2012 k dispozícii cielená liečba.
Významný úspech liečby s inhibítormi tyrozínkinázy (TKI) u chorých s Philadelphia chromozóm (Ph) pozitívnou chronickou myelocytovou leukémiou (CML) dramaticky zmenil prognózu tohto ochorenia. Aj napriek tomu, že prvolíniová liečba CML použitím imatinibu znamená významný benefit pre väčšinu chorých, ukazuje sa, že 25 - 35 % pacientov potrebuje v priebehu 5 rokov zmenu liečby z dôvodu rezistencie alebo zlyhania liečby.

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.