MENU

Rakovina semenníkov

medicc
V posledných desaťročiach predstavuje rakovina semenníkov najčastejšie malígne nádory u mladých mužov.

Presné určenie histopatologického typu týchto nádorov a určenie ďalších histopatologických prognostických znakov je nevyhnutnou podmienkou určenia ich prognostického významu a voľby správneho liečebného postupu. Histologická klasifikácia germinatívnych buniek (GT) sa opiera o medzinárodnú klasifikáciu Svetovej zdravotníckej organizácie s minimálnymi novšími modifikáciami a jej doplneniami.

 

Rakovina semenníkov (germinatívnych nádorov testis)

 

Vďaka najlepším terapeutickým výsledkom sa zvýšil záujem o nádory germinatívnych buniek testis (GT) a germinatívnych nádorov ostatných lokalizácií. Tento trend nastal po zlepšení prognózy liečby z nepriaznivých výsledkov k priaznivým. Pretože stúpa počet nádorov v bielej populácii s incidenciou 6/100 000, záujem sa ešte zvyšuje. Pozrieme sa na najčastejšie druhy rakoviny semenníkov.

 

Intratubulárna neoplázia germinatívnych buniek (ITN)

 

Bola rozpoznaná ako preinvazívne štádium všetkých germinatívnych nádorov testis, okrem spermatocytárneho seminómu. Jej histologická diagnostika sa opiera o typický histologický a cytologický nález, spodobňujúci jej atypické germinatívne bunky s nezrelými gonocytmi – PAS pozitivita cytoplazmy podmienená obsahom glykogénu a expresia membránovej alkalickej fosfatázy placentárneho typu.

ismet-abi-1436103

Tieto znaky umožňujú jej spoľahlivú diagnostiku v excíziach z parenchýmu testis. Nie jednoznačne zodpovedanou otázkou zostáva miera spoľahlivosti jej diagnostiky z necielenej biopsie testis. Napriek tomu biopsia testis je jedinou a vo väčšine prípadov spoľahlivou diagnostickou možnosťou ITN. ITN sa diagnostikuje v rozmedzí 1-8 % u mužov so zvýšeným rizikom GT testis a u 5 % mužov s GT v kontralaterálnom testis. ITN predchádza približne v 50 % do invazívneho GT v priebehu piatich rokov od diagnostiky.

 

Spoľahlivou liečebnou metódou je orchiektómia. V prípadoch, kde je potrebné zachovať hormonálnu aktivitu testis, rádioterapia nízkymi dávkami žiarenia spoľahlivo eradikuje transformované germinatívne bunky pri zachovaní funkcie schopných Leydigových buniek. Chemoterapia nie je spoľahlivou liečebnou modalitou, o čom svedčí vznik konzekutívne bilaterálneho GT po chemoterapii pre prvý nádor testis.

 

Seminóm

 

Je najčastejším typom germinatívnych nádorov testis. Ako histologický čistý typ reprezentuje 40-50 % všetkých GT (germinatívnych nádorov) testis a je tiež častou komponentou zmiešaných GT. Vyskytuje sa u mužov vo vyššom veku než neseminomatózne nádory, najčastejšie v štvrtom decéniu. Seminóm z hľadiska súčasnej histogenetickej koncepcie predstavuje základný typ GT, ktorého nádorové bunky sú identické s nádorovými bunkami ITN. Seminóm sa vyznačuje vysokou rádiosenzitivitou. Vďaka nej sú jeho liečebné výsledky vynikajúce. Dobré liečebné výsledky u vyšších štádií rozvoja tohto nádoru sa dosahujú kombinovanou chemoterapiou.

 

Spermocytárny seminóm

 

Predstavuje samostatný nádor derivovaný z germinatívnych buniek. Ide o jediné GT, ktorý nie je spojený s ITN, preinvazívnym štádiom všetkých ostatných GT. Jeho osobitnosť zvýrazňuje i to, že sa vyskytuje iba v testis, na rozdiel od ostatných typov GT, ktoré sa vyskytujú i v ováriách a ako primárne extragonadálne GT


Vyskytuje sa u mužov starších ako 40 rokov s maximom výskytu v šiestom decéniu, ako pomerne zriedkavý nádor predstavujúci približne 1 – 2 % všetkých GT testis. Spermatocytárny seminóm metastázuje extrémne zriedkavo. Napriek tomu, že v literatúre sa uvádza viac ako 100 nádorov tohto typu, iba jeden, kompletne zdokumentovaný, bol s metastázami do lymfatických uzlín retroperitonea. Dostačujúcou liečbou je preto orchiektómia a primerané sledovanie pacienta.

 

Nádor žĺtkového vaku

 

 

Je najčastejším nádorom detského testis, ktorý reprezentuje polovicu všetkých a 2/3 GT detského testis v prvých rokoch života. U dospelých je nádor žĺtkového vaku v čistej forme extrémne zriedkavý, je ale veľmi častou súčasťou zmiešaných GT, vyskytujúcou sa skoro v polovici z nich. Jeho prítomnosť v nádore koreluje so zvýšenými hladinami AFP v sére. 

men-142992

Teratóm

 

Ako čistý histologický typ nádoru je v postpubertálnom testis veľmi zriedkavý, ale je pravidelnou komponentou zmiešaných GT. Čistý teratóm je však druhý najčastejší nádor detského testis, zväčša ako zrelý teratóm, benígny v tejto vekovej skupine. U dospelých sa i zrelý teratóm testis musí považovať za malígny nádor i keď s nižším malígnym potenciálom ako ostatné typy neseminomatóznych GT. Podľa diferenciácie somatických štruktúr v teratóme sa tento delí na nezrelý a zrelý. Prítomnosť teratomatóznych štruktúr je priaznivým prognostickým znakom. Rozdiel medzi nezrelými a zrelými teratómami v rozvoji ochorenia sa nehodnotí jednoznačne. V metastázach prítomnosť nezrelých štruktúr naznačuje možnosť lokálneho invazívneho rastu a lokálnej recidívy po ich extirpovaní.

 

Chóriokarcinóm

 

Je extrémne zriedkavý a spravidla fatálny ako čistý nádorový typ. Ako súčasť zmiešaných nádorov je častejší a jeho výskyt sa uvádza v rozmedzí 4 – 6,5 % zmiešaných GT. Ako chóriokarcinóm možno klasifikovať iba štruktúry tvorené syncytiotrofoblastom a cytotrofoblastom v intímnom spojení, s alebo bez vióznych štruktúr. Výskyt samostatných syncytiotrofoblastických buniek v GT, ktoré podmieňujú produkciu a vylučovanie hCG nemožno klasifikovať ako chóriokarcinóm. Nie sú znakom zhoršenia prognózy. Chóriokarcinóm je vysoko malígnym nádorom, stupeň malignity podmieňuje rozsah jeho komponenty v nádore. Veľmi skoro metastázuje, a to rovnako často lymfatickou cestou do regionálnych lymfatických uzlín ako hematogénne, najmä do pľúc.

 

  • Zdroj informácií: ALTANER, Č., (2009): Bunková a molekulárna biológia rakoviny, Liga proti rakovine SR, Bratislava, ISBN 978-80-89201-40-2, s. 12 – 15, KOJS, M., (2013): Epidemiológia zhubných nádorov semenníkov. Bratislava, 51 s. MAŤOŠKA, J., HORŇÁK, M., (1990): Nádory testis – diagnostika a liečba, VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, ISBN: 80-224-0121-8, s. 257, MAŤOŠKA, J., TALERMAN, A., (1990): Spermatocytic seminoma associated wiht rhabdomyosarcoma., Am J. Clin., Pathol, 94, ISSN: 1943-7722 s 89 – 95, NICHOLS, C. R., (1998): Testicular Cancer, Current Probl. Cancer 22, č. 4, PMID: 9743088 [PubMed - indexed for MEDLINE], s. 181 – 276, ONDRUŠ, D., MAŤOŠKA, D., HORŇÁK, M., (1991): Bilaterálne nádory testis, Klinická onkológia, ApS Brno, spol. s.r.o., ISSN 0862-495 X, č. 5, s. 149 – 152, ONDRUŠ, D., (1996): Urologická onkológia – zborník prednášok, ročník 9, zvláštne číslo, ApS Brno, spol. s.r.o., ISSN 0862-495 X, s. 5 – 9, ONDRUŠ, D. (1999): Využitie prognostických faktorov progresie ochorenia v liečbe pacientov s neseminomatóznymi nádormi testis v I. klinickom štádiu, Brat. lek. listy 100, č. 1, ISSN 1336-0345, s. 61 – 65, ONDRUŠ, D. a kol. (2004): Nádory testis – Diagnostika a liečba, Osveta, Martin, ISBN: 80-8063-152-2, s. 301, ONDRUŠ, D., ONDRUŠOVÁ, M., (2008): Nádory testis – Diagnostika a liečba, Onkológia, ročník 3, vydavateľstvo Solen, Bratislava, ISSN 1336-8176, s. 170 – 174,
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.