medicc logo

MENU

Rakovina semenníkov a rizikové faktory II.

medicc
V dnešnom článku sa dozviete viac o rizikových faktoroch pri vzniku rakoviny semenníkov, ako sú infekcia vírusom HIV a inými vírusmi, parotitická orchitída, ingvinálna hernia a horomonálne faktory.

Infekcia vírusom HIV a inými vírusmi

 

Bol potvrdený jednoznačný vzťah zhubných nádorov testis k infekcii HIV. Zistili sa až 3-násobne vyššie hodnoty incidencie v porovnaní
s neinfikovanými osobami sa u HIV – séropozitívnych jedincov. Okrem vírusu HIV sa zistili v atopicky zmenených bunkách i ďalšie infekčné agensy, ako je cytomegalovírusmykobaktérie. Sekundárna infekcia môže mať pri vzniku testikulárnych nádorov významnú úlohu. Po prekonaní pneumónií, meningitíd a pri intrauterinnej expozícii v prípade ochorenia matky na tuberkulózu sa zaznamenal určitý vplyv na vznik nádorov semenníka.

 

Na druhej strane však prekonanie varicely, osýpok a iných infekčných chorôb v detstve neviedlo k zvýšenému riziku. Výskyt nádorov testis má v epidemiológii značnú podobnosťs výskytom Hodgkinovej choroby u mladých jedincov, ako aj s epidemiológiou pliomyelitídy. U pacientov s nádormi testis sa vyskytujú vyššie titre protilátok proti cytomegalovírusu a vírusu Epsteina-Barrovej. Podľa tohto predpokladu môže infekcia vírusom s nízkou patogenitou v detstve viesť k získaniu imunity, kým kontakt s touto infekciou v dospelom veku sa prejaví manifestným ochorením.

blood-17610

 

Parotitická orchitída

 

Doteraz nepotvrdené epidemiologické štúdie opisujú vzťahy medzi parotitickou orchtídou a vznikom zhubného nádoru testis, ktoré sa opakovane opisovali v početných klinických pozorovaniach. V rôznych prácach sa pripisuje rozdielne alebo žiadne riziko tejto komplikácii parotitídy i vzhľadom na fakt, že pacienti si často mýlia orchitídu s epididymititídou. V jednej epidemiologickej štúdii realizovanej v USA sa však zistilo pomerne vysoké relatívne riziko parotitickej orchitídy pre vznik zhubných nádorov testis

 

Ingvinálna hernia

 

Slabinová prietrž je častým ochorením vyskytujúcim sa v 3,5-5% prípadov u donosených novorodencov, u nedonosených až 9-11%. U dospelých mužov sa ingvinálna hernia vyskytuje v rozmedzí 2-3%. Bilaterálny výskyt hernie sa pritom zaznamenáva u 8-10% donosených a 44-55% nedonosených novorodencov. V 99% prípadov ide o kongenitálne hernie 9 : 1.

 

Ingvinálna hernia sa pokladá za rizikový faktor vzniku nádoru u detí. U dospelých osôb predstavuje vyššie riziko vzniku nádoru ingvinálna hernia v detstve ako získaná v dospelom veku, čo indikuje skôr prenatálny pôvod tohto faktoru. Toto riziko má stúpajúcu tendenciu u osôb, u ktorých sa operácia urobila až po dosiahnutí veku 15 rokov. Operácia ingvinálnej hernie sa často mylne indikuje pacientom, no v skutočnosti je operácia indikovaná pre kryptorchizmus. Slabinová prietrž sa pokladá napriek tomu za dvo j- až trojnásobné riziko vzniku rakoviny testis.

football-619

Zvýšené riziko vzniku nádoru je ohraničené iba na testis ipsilaterálne s herniou a nie je zvýšené riziko pre kontralaterálny semenník. Existuje spojitosť so zvýšenou prevalenciou ingvinálnej hernie s vysokou prevalneciou kryptorchizmu v rodinách s familiárnym výskytom nádorov testis. Výskyt hernie stúpa u pacientov s kryptorchizmom a vyskytuje sa v rozpätí 9-17%.

 

Hormonálne faktory a rakovina semenníkov

 

Najväčší vplyv na vývoj plodu počas vnútromaternicového života má ženský hormón estrogén. Tento hormón sa môže uplatniť ako rizikový faktor pre vznik nádoru testis. Estrogén najviac pôsobí na plod v prvom trimestri gravidity. Z hľadiska malých počtov pacientov a ich nízkeho veku sa vplyv estrogénu na plod len ťažko dokazuje. Na druhej strane však existujú štúdie, ktoré dokazujú, že zvyšovanie koncentrácie endogénnych hormónov môže mať významnú úlohu pri vzniku týchto nádorov

 

Nadmerné zvracanie počas gravidity môže nepriamo určovať prítomnosť vysokých endogénnych koncentrácií estrogénov. Zvýšená koncentrácia sa často spája s vyšším rizikom vzniku testikulárnych nádorov, najmä seminómov, u prvorodených synov, predovšetkým prvorodičiek vo vyššom veku. Ako ďalšie riziko sa indikuje nízka pôrodná hmotnosť novorodenca a nadmerná hmotnosť jeho matky.

 alphabet-blocks-18356

 

Počas života sa za jeden z rizikových faktorov vzniku nádorov testis pokladá zvýšená koncentrácia gonadotropínov, najmä folikulostimulačného hormónu (FSH), čo pravdepodobne prispieva k atrofickým zmenám v testis na podklade hormonálneho prostredia. Informácie o zvýšení hodnôt FSH spôsobujúcom hyperstimuláciu spermatogónií ako o rizikovom faktore vzniku germinatívnych nádorov testis pochádzajú z viacerých zdrojov. Tie poukazujú na to, že chorí so zvýšenými hodnotami FSH po orchiektómii mali vyššie riziko vzniku nádoru v solitárnom testis.

 

Tejto hypotéze odporuje jedine fakt, že vekovo špecifická incidencia germinatívnych nádorov testis sa znižuje po ich vrchole v 30. rokoch života, keď sa koncentrácia FSH fyziologicky zvyšuje v súvislosti s klesajúcim počtom spermií. Možné vysvetlenie spočíva v tom, že vekom vzniká orgánová rezistencia proti FSH.   

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.