medicc logo

MENU

Vlastnosti a využitie resveratrolu

medicc
Resveratrol ako antioxidant môže oddialiť a/alebo zabrániť vzniku oxidačného stresu, vyvolaného bunkovým poškodením či rôznymi ochoreniam.

Vlastnosti a využitie resveratrolu

 

Resveratrol účinne vychytáva hydroxylové, superoxidové a ďalšie radikály a udržiava rovnováhu intracelulárnych antioxidantov. V ľudských lymfocytoch reservatrol zvyšuje množstvo antioxidačných enzýmov, vrátane glutatión peroxidázy, glutatión-S-transferázy a glutatión reduktázy.

  

Je tiež schopný vychytávať intracelulárne reaktívne formy kyslíka a inhibuje peroxidáciu lipidov. Resveratrol moduluje lipidový a lipoproteínový metabolizmus, môže potlačiť patologicky zvýšenú peroxidáciu v makromolekulách. V roku 1982 bolo preukázané, že reservatrol inhibuje ukladanie CHOL a TAG v pečeni potkanov a znižuje mieru syntézy TAG v pečeni.

 microscope-27598

Neskôr bolo dokázané, že syntetický trans-resveratrol inhibuje LDL peroxidáciu v podmienkach in vitro dokonca silnejšie, než extrakt resveratrolu z červeného vína. Moduluje rôzne intracelulárne signálne dráhy spojené s proliferáciou, apoptózou a zápalom. Ochranné účinky má aj pri liečbe niektorých metabolických ochorení pečene, vrátane akumulácie lipidov, hyperlipidémie, aterosklerózy, obezity a cukrovky.

 

Resveratrol vs. Alzheimerova a Parkinsonova choroba

 

V poslednom desaťročí boli uskutočnené mnohé štúdie, ktoré skúmali vzťah resveratrolu a neurodegeneratívnych či kardiovaskulárnych ochorení. Dôležitú úlohu zohráva pri liečbe ochorení kardiovaskulárneho systému, akými sú poškodenie myokardu a hypertenzia.  Osvedčil sa pri liečbe neurodegeneratívnych ochorení, ako Alzheimerovej, Huntingtonovej a Parkinsonovej choroby.

 

Resveratrol účinne odďaľuje starnutie. Okrem antioxidačných účinkov boli dokázané jeho chemopreventívne a chemoterapeutické vlastnosti, zapojené vo všetkých troch fázach karcinogenézy – iniciácii, propagácii a progresii. Resveratrol účinne inhibuje agregáciu krvných doštičiek a rast rôznych nádorových buniek. V súčasnej dobe existuje čoraz viac dôkazov, že za fyziologických podmienok prispieva k udržiavaniu stability genómu.

 

Bolo tiež preukázané, že resveratrol má antivírusové účinky voči HIV-1 a vírusu herpes simplex. Resveratrol synergicky zvyšuje anti-HIV-1 aktivitu nukleozidových liečiv, používaných na liečbu HIV-pozitívnych pacientov. Taktiež sa vyznačuje antibakteriálnymi účinkami, pričom inhibuje rast rôznych kmeňov Helicobacter pylori.

 virus-1812

 

Účinok resveratrolu na metabolizmus sacharidov

 

Resveratrol je potenciálnym liečivom pri liečbe onkologických ochorení, pretože znižuje metabolizmus GLU a z toho dôvodu znižuje dodávky energie pre nádorové bunky. Protinádorovým mechanizmom resveratrolu je inhibícia troch kľúčových glykolytických enzýmov, fosfofruktokinázy, hexokinázy, a pyruvátkinázy.

 

Enzým 6-fosfofrukto-1-kináza (PFK) je zásadný pre metabolizmus glykolýzy, ktorá katalyzuje prenos fosfátu z ATP na fruktózu-6-fosfát a následne fruktóza-1,6-bifosfát a adenozíndifosfát. Inhibícia PKF môže viesť k usmrteniu nádorových buniek pri rakovine prsníka. Preto je inhibícia PKF jednou z perspektív pri liečbe karcinómov.

 

Resveratrol znižuje životaschopnosť ľudských bunkových línií karcinómu prsníka MCF-7 znížením spotreby GLU a množstvo ATP, čo je účinok, ktorý by mohol byť spojený s inhibíciou PFK. Tento výsledok je podporovaný ďalšími výsledkami, ktoré preukazujú, že resveratrol priamo podporuje aktivitu purifikovanej PFK. Týmto je naznačený ďalší mechanizmus, pomocou ktorého RES indukuje svoje protinádorové účinky.

 woman-97702

Hexokináza katalyzuje nezvratný prvý krok glykolytickej dráhy, kde GLU je fosforylovaná na glukózu-6-fosfát. Spomedzi štyroch izoforiem hexokináz je izoforma hexokináza II (HK II) nadmerne exprimovaná vo väčšine nádorových buniek, kde sa podieľa na proliferácií a prežívaní nádorových buniek pomocou zvýšenia aeróbnej glykolýzy. Neexistuje žiaden dôkaz o tom, že resveratrol priamo inhibuje zvýšenú aktivitu HK II v nádorových bunkách.

 

Avšak stále viac dôkazov podporuje hypotézu, že resveratrol nepriamo inhibuje HK II prostredníctvom inhibície na RTK/PI3K/AKT/mTOR dráhy (receptor pre tyrozín kinázu/fosfatidylinozitol 3-kináza/serín-treonín kináza/cicavčí rapamycinový cieľový receptor) v mnohých typoch nádorových buniek. Taktiež sa zdá, že inhibícia HK II, vyvolaná prostredníctvom resveratrolu, je sprostredkovaná transkripčným faktorom HIF-1α, ktorý preprogramuje metabolizmus nádorových buniek.

 

Resveratrol potláča metabolizmu GLU a glykolýzu v nádorových bunkách. Schopnosť RES inhibovať proliferáciu a prežitie nádorových buniek a zároveň s tým spojená znížená regulácia metabolizmu GLU v nádorových bunkách boli pozorované už dávnejšie. Presný molekulárny mechanizmus, prostredníctvom ktorého resveratrol potláča metabolizmus GLU karcinómu však zatiaľ zostáva z veľkej časti neobjasnený.

 purple-grapes-5534

Resveratrol výrazne znižuje príjem GLU a produkciu laktátu v nádoroch ovárií. Okrem toho redukuje hladinu fosforylovaných Akt a mTOR, ktoré sú významnými signálmi zvyšujúcimi príjem GLU. Predpokladá sa, že inhibícia glykolýzy v ovariálnych nádorových bunkách prostredníctvom resveratrolu môže byť jedným z kľúčových mechanizmov protinádorového účinku resveratrolu. Redukovaný príjem GLU pomocou resveratrolu v nádorových bunkových líniách bol sprostredkovaný zníženou reguláciou pyruvát kinázy M2 inhibíciou mTOR. Príjem GLU prostredníctvom resveratrolu je spojený s poklesom glykolytického metabolizmus a zníženou tvorbou laktátu.

Páči sa?
Komentáre  
0 # Matej 2017-02-09 17:56
Dobrý deň!
Mám 79 rokov. Bol som 2 krát na pohotovosti urulogickej. Vyšetrili ma a poslali k obvodnému urologovi.
Navrhol mi pozrieť sa do močového mechúra. Tá predstava bola príšerná pre mňa. Odmietol som. Môj syn je gynekológ, išli sme spolu k urulógovi. Nepodarilo sa mu dostať k prostate.
Viem, že chyba je vo mne, ale je.
Chcel by som si prečítať ten e book o rakovine.
Neviem sa k tomu dostať. Prosím pošlite mi to nejak na moju mailovú adresu.
Ak treba platiť, zaplatím, len mi to pošlite.
Ďakujem!
Odpovedať
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.