MENU

Seromucinózne karcinómy a ďalšie typy rakoviny vaječníkov

medicc
Seromucinózne karcinómy sú karcinómy u ktorých sú v prevahe bunky endocervikálneho typu. Tieto nádory sú menej agresívne. Kritéria pre diagnostiku mucinóznych karcinómov sú založené na odlíšení dobre diferencovaných karcinómov od borderline nádorov. Najviac akceptovaným kritériom je nález stromálnej invázie vo forme nepravidelných povrazcov a hniezd nádorových buniek, alebo zhlukov žliazok v tesnom kontakte.

Neobvyklé varianty mucinózneho karcinómu

Nástenné uzly spojivového tkaniva sarkómového vzhľadu, sarkóm alebo anaplasticky karcinóm sa niekedy nachádzajú v mucinóznych karcinómoch. Sú tvorené vretenovitými fibroblastami a myofibroplastami, histiocytmi, zápalovými bunkami a ojedinele aj viacjadrovými bunkami. Stróma je typicky nedematózna s ložiskami krvácania a nekróz. Uzly majú infiltratívny okraj a skladajú sa z pruhov nediferencovaných polygonálnych epitelových buniek. Mitotické figúry sú početné. Dôležitým diagnostickým nálezom je pozitivita na cytokeratíny.

Ložiská neuroendokrinného karcinómu v mucinóznom karcinóme

Nádorové bunky sú malé s tmavým jadrom, s jemným chromatínom a skromnou cytoplazmou. Tieto nádorové bunky sa podobajú na malobunkový karcinóm pľúc. Pozitívne sa farbia na neurón špecifickú enolázu, chromogranín a ostatné markery neuroendokrinnej diferenciácie.

scientist 214125

Endometroidný karcinóm

Endometroidný karcinóm je cysticky a solídny nádor s rozmermi od 10 do 20 cm. Solídne časti sú tuhé alebo mäkké a môžu mať sivé alebo bledohnedé sfarbenie. Tento karcinóm je glandulárny alebo papilárny, ktorý pripomína adenokarcinóm endometria. Histologický obraz môţe byť glandulárny, papilárny alebo zmiešaný. Žľazy sú skôr menšie. Papily majú často viloglandulárny vzhľad s výraznou väzivovocievnou strómou.

Žľazy tvorí cylindrický epitel. Jadrá sú uložené bazálne, majú okrúhly alebo oválny tvar a môţu obsahovať jadierka. Stupeň atypie, rozsah jadrovej stratifikácie a pomer žľazových
štruktúr má význam pre určenie stupňa malignity. Poznáme niekoľko typov endometroidného karcinómu. Patria tu mikroglanulárny typ, sertoliformný endometroidný karcinóm, oxyfilný variant karcinómu, vretenobunkový variant. 

Svetlobunkový karcinóm

Väčšina svetlobunkových karcinómov má priemernú veľkosť 10 až 20 cm. Tieto nádory sú solídne alebo čiastočne cystické s nodulárnymi oblasťami v stene cýst. Nádory sa nachádzajú len v ováriach, zvyčajne sú unilaterálne, zatiaľ čo nádory v pokročilejších štádiách sú bilatelárne. Mikroskopicky sú prítomné rôzne typy buniek, sú to svetlé bunky,
bunky s granulovanou eozinofilnou cytoplazmou, tzv. cvočkovité bunky so svetlou alebo eozinofilnou cytoplazmou. Svetlé bunky sú kuboidné nízko cylindrické, alebo polygonálne
a majú veľa svetlej cytoplazmy, majú centrálne vezikulárne jadro a nápadné jadierko.

Malígny Brennerov nádor a karcinóm z prechodného epitelu.

Tento nádor má vlastnosti prechodnobunkového, skvamózneho a nediferencovaného karcinómu.

doctor 234623

Prechodnobunkový karcinóm

Je karcinóm z prechodného epitelu ale bez benígneho Brennerovho nádoru. Je agresívnejší ale na druhej strane lepšie odpovedá na chemoterapiu. Predstavuje 10 % primárnych ovariálnych karcinómov. Ide o nádor s vysokým stupňom malignity.

Malígny Brennerov nádor

Je unilaterálny, najčastejšie ide o veľký, čiastočne cysticky nádor. Solídne časti nádoru sú sivé, žlté alebo bledohnedé s početnými kalcifikátmi. Mikroskopicky sa tento nádor
podobá na vysoko malígny karcinóm prechodného epitelu močového traktu.

Zriedkavé typy karcinómov ovária.

Do tejto skupiny patria veľkobunkový neuroendokrínny karcinóm, skvamocelulárny karcinóm, hepatoidný karcinóm, malobunkový karcinóm hyperkalcemického typu.

  • Zdroj informácií: CIBULA, D. - PETRUŢELA, L. 2009. Onkogynekologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 616 s. ISBN 978-80-274-2665-6 HEĽPIANSKÁ, L a kol, 2006. Karcinóm ovária 1.vydanie, Bratislava, Lilly 2006,s. .119 ISBN 80-969408-8-0 ANDEREKOVÁ, S. 2013. HE4 - nový nádorový marker. 2013. 58 s. Prešov
Seromucinózne karcinómy a ďalšie typy rakoviny vaječníkov - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.