medicc logo

MENU

Rakovina vaječníkov - nádory epitelového pôvodu

medicc
Nádory epitelového pôvodu delíme na dve veľké skupiny: nádory z krycieho epitelu a nádory zo žľazového epitelu.

Všeobecne je pre ne biologicky aj morfologicky typická súdržnosť epitelových buniek, výbava cytoskeletu buniek a organoidný charakter. Parenchýmovú zložku epitelových nádorov vytvára výlučne neoplastická proliferácia buniek epitelového pôvodu. Z hľadiska malignity sa delia na benígne a malígne. Zhubné epitelové nádory sa nazývajú karcinómy. Vo väčšine prípadov takéto nádory tvorí výlučne nádorový komponent, ktorý vzniká proliferáciou krycieho a žľazového epitelu.

Určovanie stupňa malignity (grade) je stanovenie rastového a invazívneho potenciálu príslušného nádoru a súčasne metastatického potenciálu na morfologicky stanovenej úrovni. Malígne nádory delíme na nádory s nízkym, stredným a vysokým stupňom. Používané systémy gradingu hodnotia diferenciačnú a proliferačnú aktivitu buniek.

trading 643

Grade 1: dobre diferencovaný nádor s tendenciou k plnej diferencovanosti viac ako ¾ nádorových buniek,
Grade 2: stredne diferencovaný nádor má ¾ aţ ½ diferencovaných buniek,
Grade 3: málo diferencovaný nádor má ½ aţ ¼ buniek diferencovaných,
Grade 4: nediferencovaný nádor, má menej ako ¼ buniek diferencovaných.
Pre prognózu nádoru je rovnako dôležitá proliferačná aktivita ako aj diferenciácia buniek.

Epitelové nádory ovária (vaječníkov)

Epitelové nádory ovária predstavujú viac ako 58 % všetkých nádorov ovária. Viac ako 90 % predstavujú malígne nádory. Ide o nádory serózne, mucinózne, endometroidné, zmiešané mezodermálne, svetlobunkové, Brennerové alebo nediferencované. Serózny karcinóm je veľmi často bilaterálny nádor, v ktorom sa miešajú cystické, papilárne a solídne časti. Solídne oblasti sú bledohnedé alebo biele s ložiskami krvácania a nekróz.

Karcinóm často invaduje cez ovariálne puzdro a rastie na povrchu ovária. Serózny povrchový papilárny karcinóm rastie predominantne na povrchu ovária s minimálnou inváziou do parenchýmu a bez intracystického rastu. Mikroskopicky, epitel difúzne infiltruje väzivovú strómu. Papilárny rast je bežný, menej častý je ložiskový. Papily sú kryté vrstevnatým, nízkym cylindrickým epitelom. Pretiahnuté žliazky vzhľadu trhlín v solídnych ložiskách sú charakteristickým nálezom pre vysoko malígne serózne karcinómy.

micro

Stupeň cytologickej atypie a mitotickej aktivity je rôzny. Psamomatózne telieska sú malé laminované kalcifikáty, ktoré sa vytvárajú okolo produktov bunkovej degenerácie. Prognóza seróznych karcinómov s vysokým stupňom malignity ktoré obsahujú psamomatózne telieska je nepriaznivá.

Mucinózne nádory ovária (vaječníkov)

Mucinózne karcinómy sú zriedkavé a obvykle veľké multilokulárne, cystické nádory veľkosti 15 až 20 cm. Súčasťou nádoru môţu byť pevné biele alebo bledohnedé ložiská, krvácanie alebo nekrózy. Vzhľadom k veľkosti nádoru a veľkému obsahu hlienu sú časté ruptúry puzdra. Mikroskopicky, žliazky a cysty sú husto na seba natlačené, zložené sú z nepravidelných záhybov. Prítomná je protrúzia, ktorá obsahuje strómu. Bunky sú cylindrické s výrazne eozifilnou cytoplazmou, s tendenciou vytvárať dve a viac vrstiev

Jadrá sú zväčšené, vezikuláne s hrubým chromatínom a prominujúcim jadierkom. Časté sú mitotické figúry. Môžu byť prítomné aj pohárikovité a argyrofilné bunky. Príležitostne sa
nachádza aj nezhubne vyzerajúci hlienový epitel. Takýto nález je pri karcinómoch s nízkym stupňom malignity.

O ďalších typoch rakoviny vaječníkov sa dočítate v nasledujúcom článku.

Rakovina vaječníkov - nádory epitelového pôvodu - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.