MENU

Diagnostika rakoviny semenníkov

medicc
Najtypickejším príznakom nádoru semenníka je zväčšenie obsahu skróta. Bolesť sa objaví len čiastočne, avšak pri neseminomatóznych nádoroch je bolesť sprievodným príznakom.

Bolesť vzniká krvácaním do nádoru, keďže neseminomatózny nádor rastie rýchlejšie. Bolesti mimo semenníka sú príznakom mestastazujúceho tkaniva. Bývajú to prevažne bolesti gastrointestinálneho traktu, bolesti v krížovej oblasti, kašeľ, dýchavičnosť, ale aj gynekomastia. Akákoľvek palpačná zmena obsahu skróta si vyžaduje starostlivé urologické vyšetrenie. Všeobecne sa uznáva, že zväčšenie obsahu skróta nejasnej etiológie si vyžaduje chirurgickú revíziu.

 

 Fyzikálne vyšetrenie

 

Dôkladné a starostlivé palpačné vyšetrenie obsahu skróta je základom diagnostiky nádoru semenníka. Palpačné vyšetrenie robíme v kľudnom a teplom prostredí, v ktorom dochádza k uvoľneniu svaloviny a tkanív mieška. Je dôležité, aby ruky vyšetrujúceho lekára nemali príliš veľký teplotný rozdiel oproti teplote mieška. Pacient leží v polohe na chrbte a obe polovice mieška vyšetrujeme jednotlivo. Semenník
uchopíme do ľavej ruky medzi palcom a ostatnými prstami, jemnými krúživými pohybmi hodnotíme veľkosť, konzistenciu a povrch semenníka. Každá fyziologická zmena je podozrivá z nádoru. Testis by mal byť hladký, na stlačenie jemne bolestivý. 

medic-563

Po vyšetrení jedného semenníka postup opakujeme aj na druhom. Podobnou technikou vyšetríme aj nadsemenník, ktorý by mal byť malý červovitý útvar dobre odlíšiteľný od semenníka. Častým problémom pri vyšetrení obsahu skróta je hydrokéla. Tento problém sa dá vyriešiť tzv. transluminiscenciou, inak povedané presvecovaním. Za normálnych okolností prechádza svetlo cez číru tekutinu a obsah mieška je svetlý. Ak je obsah skróta tmavý, jedná sa o nádor. 

 

Ultrasonografia (USG) obsahu skróta

 

USG diagnostika je jedna zo základných metód vyšetrovania obsahu skróta. Dobrá prístupnosť a lokalizácia jeho orgánov uprednostňuje túto metódu pred inými náročnejšími vyšetreniami. Súčasné vysokofrekvenčné sondy umožňujú rýchlo, efektívne, presne a neinvazívne oddiferencovať testis od epididymis a cystické útvary od solídnych.

 

Normálny semenník u dospelého muža meria 4 x 3 cm a v pozdĺžnom reze má vajcovitý, v priečnom okrúhly tvar. Vnútorná štruktúra normálneho parenchýmu testis je homogénna, jemnozrnitá, so stredným echogénnym obrazom. Nádory testis sú menej echogénne ako normálny parenchým testis. Seminómy majú často homogénnu štruktúru, kým neseminomatózne nádory sú heterogénne. USG diferenciácia nádorov podľa histologického typu nie je však presná a naviac nemá praktický význam.

 

Najväčším prínosom USG vyšetrenia obsahu skróta je jeho schopnosť odlíšiť intratestikulárne štruktúry od extratestikulárnych, ale nie je dostatočne špecifické na oddiferencovanie nádoru od benígnych štruktúr. USG vyšetrenie má vysokú senzitivitu, ale nízku špecificitu. Z onkologického hľadiska je USG vyšetrenie obsahu skróta indikované pri nejasnom palpačnom náleze práve na oddiferencovanie intratestikulárnych zmien od extratestikulárnych, v prítomnosti hydrokély na posúdenie zmien na parenchýme testis a na hľadanie okultného nádoru testis u pacientov s nevysvetliteľnou gynekomastiou alebo s nádorom retroperitonea.

 hospital-18026

 

Nádorové markery

 

Nádorové bunky produkujú nádorové markery. Tieto markery prenikajú do krvnej zložky, kde ich možno pomocou vhodných metodík stanovovať. Z veľkého počtu dnes dostupných nádorov markerov sa pri diagnostike germinatívnych nádorov najviac uplatňuje alfafetoproteín (AFP) a ľudský chóriový gonadotropín (hCG).

 

Za produkciu AFP v germinatívnych nádoroch sú zodpovedné štruktúry žĺtkového vaku v oveľa menšej miere sa AFP produkuje v nediferencovaných bunkách embryonálneho karcinómu. Imunohistochemicky sa prítomnosť AFP zisťuje vo vyše 90% nádorov žĺtkového vaku, v 20% embryonálnych karcinómov a teratómov, kým seminómy a choriokarcinómy ho neprodukujú. Malígne syncytiotrofoblastické bunky a ich vývojové stupne produkujú hCG z germinatívnych nádorov.

 

Nádory žĺtkového vaku a teratómy nie sú producentami hCG. Na určenie sérových koncentrácií nádorových markerov sa dnes najviac využívajú rádioimunoanalytické (RIA) metódy

Kombinované určovanie hladín oboch týchto markerov pri sledovaní pacientov s neseminomatóznymi nádormi testis možno využiť ako:

 

  1. prognostický ukazovateľ,
  2. ukazovateľ nádorových zvyškov po orchiektómii,
  3. indikátor odpovede na chemoterapiu,
  4. ukazovateľ recidív a progresie ochorenia.


Negatívny nález nádorových markerov nevylučuje prítomnosť nádorov semenníka, preto sa po palpačnom, prípadne USG náleze, indikuje chirurgická revízia. Hodnota nádorových markerov v diagnostike primárneho nádoru testis je málo významná pre dostupné palpačné a USG vyšetrenia mieška. Pre ďalšie sledovanie je nutné odobrať krv na vyšetrenie nádorových markerov pred orchiektómiou

  • Zdroj informácií: DEWBURY, K., C., (2000): Scrotal ultrasonography: an update, BJU Int. 86, Supplement 1, DOI: 10.1046/j.1464-410X.2000.00594.x, s 143 – 152, KOJS, M. (2013): Epidemiológia zhubhných nádorov semenníkov. Bratislava, 51 s ONDRUŠ, D. a kol. (2004): Nádory testis – Diagnostika a liečba, Osveta, Martin, ISBN: 80-8063-152-2, s. 301, KUNDERLÍK, M., (2010): Testikulárne nádory (kazuistika), Via practica – Suplement 4, Bratislava, ISSN 1336-4790 s. 18 – 19, ONDRUŠ, D. a kol. (2004): Nádory testis – Diagnostika a liečba, Osveta, Martin, ISBN: 80-8063-152-2, s. 301,
Diagnostika rakoviny semenníkov - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.