MENU

Etiológia prsnej žľazy a rakovina

medicc
Neoplastická transformácia prsnej žľazy zahŕňa niektoré faktory, ktoré sa uplatňujú pri diferenciácii a vývoji zdravého prsníka. Preto je pre pochopenie vzniku nádorového ochorenia nevyhnutné poznať procesy zahrnuté v onkogenetickom i postnatálnom vývoji prsnej žľazy.

Apokrinné žľazy umiestnené v koži predstavujú evolučný pôvod mliečnej žľazy a ich hlavnou funkciou je poskytnúť živiny pre novorodencov. Organogenéza mliečnej žľazy začína v embryonálnom období. Až do puberty dochádza k predlžovaniu a rozvetvovaniu mliečnych kanálov v dôsledku prítomnosti inváznych štruktúr nazývaných ako terminálne koncové púčiky

 

Najintenzívnejšie morfologické a fyziologické zmeny prebiehajú v dospelosti, v dôsledku gravidity, dojčenia a po období dojčenia, kedy 80-90% epitelových buniek môže byť v priebehu niekoľkých dní odstránených prostredníctvom apoptotických procesov.

woman-570883 1920

 

Ženský prsník a rakovina

 

Ženský prsník je tvorený 15-25 sekciami, nazývanými ako laloky (lobuly), ktoré sú tvorené skupinami lalôčikov.  Laloky sú obklopené žľazami, lemované epitelovými bunkami so špecializáciou produkcie mlieka. Jednotlivé laloky sú prepojené kanálikmi (duktami), ktoré sa spájajú do väčších kanálov a spoločne vyústia cez bradavku. Zvyšný zostávajúci priestor medzi lobulami a duktami prsníka je vyplnený tukovým, spojivovým a lymfatickým tkanivom. Ružový alebo hnedý pigmentovaný región obklopujúci bradavku sa nazýva dvorec.

 

Karcinogenéza je časovo závislá progresia bunkových populácií, ktorá za účasti dedičných genetických zmien vyvrcholí vznikom invazívneho karcinómu. Rakovina prsníka je geneticky a genomicky heterogénne ochorenie, ktoré sa vyvíja kontinuálne v čase. K transformácii epitelových buniek prsníka dochádza zlúčením epigenetických a genetických zmien a súčasne v dôsledku interakcií vo vnútornom mikroprostredí za vzniku metastatického karcinómu prsníka.

 


Táto transformácia predstavuje viacstupňový proces, ktorý je ,,uľahčený“ deregulovanými a aberantnými interakciami buniek nádoru a okolitej strómy. V priebehu karcinogenézy dochádza k postupnému hromadeniu zmien v onkogénoch, protoonkogénoch a tumor-supresorových génochZmeny nastávajú aj počas starnutia. Je zosilňovaná intenzita signálov podporujúcich rast a naopak zoslabovaná intenzita inhibítorov rastu. Rakovina je dynamicky sa vyvíjajúci proces

 

Pozmenené bunky rastúce mimo kontroly zodpovedajú za vznik nádorových ochorení. Väčšina typov nádorových buniek tvorí masu nazývanú nádor, ktorý je následne pomenovaný podľa svojej lokalizácie.

 

Zdedené mutácie génov a rakovina prsníka

 

Odhaduje sa, že 5-10% všetkých prípadov rakoviny prsníka je výsledkom zdedených mutácií génov. V súčasnosti nie je známy presný počet génov, ktoré zodpovedajú za vznik rakoviny prsníka. Hlavnými génmi, ktoré ovplyvňujú riziko rakoviny prsníka sú BRCA1 a BRCA2. Predpokladá sa, že najčastejšou mutáciou je mutácia génu rakoviny prsníka 1 (BRCA1), tumor-supresorového génu, zodpovedného za udržiavanie genómovej stability. Druhou najčastejšou je mutácia génu rakoviny prsníka 2 (BRCA2).

 

family-775059 1920

 

Práve mutácie v génoch BRCA1 a BRCA2 zodpovedajú za 15-20% hereditárnych foriem rakoviny prsníka. Mutácie BRCA1 a BRCA2 sú charakteristické pre niektoré etnické skupiny, napríklad etniká východnej Európy a ľudí židovského pôvodu. V týchto populáciách sa veľmi často mutácie vyskytujú aj v nepríbuzných rodinách, avšak pôvodne všetky tieto rodiny tvorili malú, izolovanú tzv. „zakladateľskú“ skupinu, v ktorej sa tieto mutácie stali dedičnými. Konkrétne mutácie BRCA1 (185delAG a 5382insC) a konkrétna mutácia BRCA2 (6174delT) boli identifikované u Ashkenazi Židov, ktorých korene siahajú do strednej a východnej Európy.

 

Tieto mutácie sa v Ashkenazi židovskej populácii vyskytujú vo frekvenciách približne 1% pre BRCA1 mutáciu 185delAG, menej ako 0,5% pre BRCA1 mutáciu 5382insC a 1% pre mutácie BRCA2 6174delT. Spoločne sa tieto frekvencie vyskytujú u 1 z 40 Ashkenazi Židov, čo predstavuje 25% pozorovaných nástupov rakoviny prsníka a až v 90% všetkých rodín bol pozorovaný výskyt karcinómu prsníka a vaječníkov u viacerých členov rodiny. Ďalšie zakladateľské mutácie boli popísané v Holandsku, v populácii francúzskych Kanaďanov, na Islande a u Švédov. Často bývajú označované ako „rodiny rakoviny“

 

  • Zdroj informácií: Allred DC: Ductal carcinoma in situ: terminology, classification, and natural history. J Natl Cancer Inst Monogr. 2010, 41: 134-138 American Cancer Society: Breast Cancer Facts & Figures 2013-2014. Atlanta: American Cancer Society, Inc. 2013, 1-37 Bella V: Hereditárna forma karcinómu prsníka. Onkológia (Bratisl.). 2009, 4, 2: 76-79 Gatenby RA, Smallbone K, Maini PK, et al.: Cellular adaptations to hypoxia and acidosis during somatic evolution of breast cancer. Br J Cancer. 2007, 97, 5: 646–653 McGuire A, Brown JAL, Malone C, et al.: Effects of Age on the Detection and Management of Breast Cancer. Cancers (Basel). 2015, 7, 2: 908-929 Mocanu MM, Nagy P, Szöllősi J: Chemoprevention of Breast Cancer by Dietary. Molecules. 2015, 20, 12: 22578-22620 Nik-Zainal S, Van Loo P, Wedge DC, et al.: The Life History of 21 Breast Cancers. Cell. 2012, 149, 5: 994–1007 Sarkar S et Mandal M: Breast Cancer: Classification Based on Molecular Etiology Influencing Prognosis and Prediction. Breast Cancer - Focusing Tumor Microenvironment, Stem cells and Metastasis. 2011, 4. kapitola, 69-84. ISBN 978-953-307-766-6 Schwartz GF, Hughes KS, Lynch HT, et al.: Proceedings of the international consensus conference on breast cancer risk, genetics, & risk management. Breast J. 2009. 15, 1: 4-16 Topitzerová Jana: Alkalická voda ako prevencia voči rakovine: fakt alebo fikcia. 2016, 59 s. Turnbull C et Rahman N: Genetic predisposition to breast cancer: past, present, and future. Annu Rev Genomics Hum Genet. 2008, 9: 321-345 Vargo-Gogola T et Rosen JM: Modelling breast cancer: one size does not fit all. Nat Rev Cancer. 2007, 7, 9: 659-672
Etiológia prsnej žľazy a rakovina - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.