MENU

Rakovina semenníkov a rizikové faktory

medicc
Prečo a z akého dôvodu vznikajú nádory semenníkov nie je zatiaľ dostatočne známe. Ochorenie charakterizuje veková, rasová a geografická špecificita. Postihovaní sú Ázijci a predovšetkým Európania.

Teória onkogenézy hovorí, že incidencia zhubných nádorov sa zvyšuje so stúpajúcim vekom človeka a s kumuláciou rizikových faktorov. No vysoký výskyt niektorých typov nádorov ako sú germinatívne nádory nezodpovedá tejto teórii, pretože sa vyskytujú v mladom veku. Rizikové faktory preto môžu pôsobiť na plod už počas vnútromaternicového života.

 

Predovšetkým sa jedná o poruchy hormonálnej aktivity gravidnej matky, ďalej v postnatálnom období je to porucha zostupu semenníka (retencia testis, kryptorchizmus), genetické faktory (familiárny výskyt), ingvinálna hernia, stavy po orchitíde (parotitída, úrazy genitálu),
predchádzajúci výskyt nádoru v kolaterálnom testis a iné.

dn

 

Rizikový faktor pre vznik rakoviny semenníkov - Kryptorchizmus

 

Jednostranný alebo obojstranný kryptorchizmus sa vyskytuje približne u 3,4 – 4% donosených novorodencov. U nedonosených novorodencov dosahuje až 30%. Počas prvého roku života semenníky spontánne zostúpia u veľkej časti novorodencov, takže v dospelosti je kryptorchizmus prítomný približne u 0,2 – 0,5% mužov. 

 

Kryptorchizmus predstavuje rizikový faktor pre vznik rakoviny testis približne u 5 – 10% mužov. Je najdlhšie známym a opakovane potvrdeným rizikovým faktorom ich vzniku. Orchidopexa vzhľadom na vek nemá vplyv na kryptorchizmus. Zvyšuje sa však riziko u pacientov bez korekcie tejto anomálie a to aj u jedincov, ktorým sa táto korekcia indikovalapo 10. roku života. Zvýšené riziko vzniku nádoru nepredstavuje ani zvýšená teplota nezostúpeného testis. Konečná poloha nezostúpeného semenníka je naopak dôležitým faktorom vzniku nádorov tejto lokalizácie, pretože výskyt je asi 4-násobne vyšší pri záchyte semenníka pri intraabdominálnej retencii v porovnaní s retenciou v ingvinálnom kanáli. 

 baby-16506

 

Prítomnosť obojstranného ochorenia prestavuje riziko malígneho nádoru nezostúpeného semenníka. Na Slovensku sa zistili nádory v retinovanom semenníku v 11,4% resp. v 6,9% prípadov. Ďalšie rizikové faktory ako vyššia teplota, endokrinné poruchy, poruchy krvného zásobenia, gonadálna dysgenéza a pod. predstavujú možné príčiny vzniku nádoru v retinovanom testis, no nie sú jednoznačne dokázané.

 

Rizikový faktor pre vznik rakoviny semenníkov - Trauma

 

Trauma semenníka patrí popri kryptorchizme k dávno uznávaným rizikovým faktorom vzniku malígneho ochorenia tejto lokalizácie. Približne 30 – 65% pacientov udáva v anamnéze traumu semenníka pred ochorením. Je však diskutabilné, či je možné vziať do úvahy čas traumy určený pacientom, či je možné presne časovo ohraničiť vznik nádoru do obdobia, kedy vznikol úraz.

 

Pacienti veľa ráz uvádzajú aj zanedbateľný úraz v snahe vysvetliť si príčiny choroby. V jednej retrospektívnej štúdii sa presnejšie hodnotili vplyvy traumy pri vzniku nádoru z traumy. Štúdia bola zameraná na športy, pri ktorých je vyššie riziko vzniku nádorov. Zistilo sa, že jazda na koni a bicyklovanie sú v anamnéze ochorenia spomínané častejšie ako v kontrolnej skupine. Pri týchto športoch sa miešok opakovane a trvalo traumatizuje a súčasne je v úzkom kontakte s kožou, ktorá môže byť spracovaná s pomocou rôznych chemikálií a farbív. Navyše jazda na bicykli môže spôsobiť torziu testis s následným zvýšeným rizikom vzniku ochorenia

jumper-154240

 

Ďalšia retrospektívna štúdia indikovala riziko 2,6 u osôb s traumou semenníka jeden rok pred vznikom ochorenia. Riziko bolo vysoké najmä u cyklistov, pri kolektívnych športoch, úrazoch a pádoch. Ťažký úraz testis môže však spôsobiť nekrózu a infarkt semenníka a následnú degeneráciu a atrofiu gonadálneho tkaniva.

 

Ďalším rizikovým faktorom ako trauma semenníka je sedavý spôsob života. Dlhý čas strávený sedením zvyšuje riziko vzniku nádoru, ale pre dokázanie tohto tvrdenia sú potrebné ďalšie komplexné štúdie. Zmena spôsobu života z aktívneho na sedavý vysvetľuje trend vzostupu incidencie tohto ochorenia vo viacerých západných krajinách

 

O ďalších rizikových faktoroch rakoviny semenníka sa dozviete v ďalšom článku.

  • Zdroj informácií: COLDMAN, A. J. a kol (1982): Sport activities and risk of testicular cancer, Br. J. Cancer 46, ISSN 00070920č. 8, s. 749 – 758, FORMAN, D., Moller, H., (1994): Testicular cancer. Cancer Surveys, Trends in Cancer Incidence and Mortality 19/20, ISSN 1569-8041 s. 323 – 341, KOJS, M. (2013): Epidemiológia zhubhných nádorov semenníkov. Bratislava, 51 s. ONDRUŠ, D., MAŤOŠKA, D., HORŇÁK, M., (1991): Bilaterálne nádory testis, Klinická onkológia, ApS Brno, spol. s.r.o., ISSN 0862-495 X, č. 5, s. 149 – 152, ONDRUŠ, D., (1996): Urologická onkológia – zborník prednášok, ročník 9, zvláštne číslo, ApS Brno, spol. s.r.o., ISSN 0862-495 X, s. 5 – 9, ONDRUŠ, D. (1999): Využitie prognostických faktorov progresie ochorenia v liečbe pacientov s neseminomatóznymi nádormi testis v I. klinickom štádiu, Brat. lek. listy 100, č. 1, ISSN 1336-0345, s. 61 – 65, ONDRUŠ, D. a kol. (2004): Nádory testis – Diagnostika a liečba, Osveta, Martin, ISBN: 80-8063-152-2, s. 301, ONDRUŠ, D., ONDRUŠOVÁ, M., (2008): Nádory testis – Diagnostika a liečba, Onkológia, ročník 3, vydavateľstvo Solen, Bratislava, ISSN 1336-8176, s. 170 – 174, POTTERN, L. M., GOEDERT, J. J. (1986): Epidemiology of testicular cancer, In: Javadpour N. (ed.): Principles and management of testicular cancer, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, ISBN 0865771944 s. 108 – 119, ZVARA, V. a kol. (1990): Klinická urológia, Vydavateľstvo Osveta, Martin, s. 640,
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.