MENU

Posúdenie kvality života človeka s rakovinou

medicc
Hoci je kvalita života v poslednej dobe veľmi frekventovaným pojmom v mnohých oblastiach od politiky po zdravotníctvo, samotné definovanie tohto pojmu stále nie je jednotné pri neustálom vývoji jeho významu i obsahu. Zvyčajne sa na tento pojem nazerá ako na viacrozmernú veličinu, pričom je do rôznej miery zdôrazňovaná subjektívna zložka na úkor objektívnej.

Podľa niektorých autorov môžeme na kvalitu života priamo nazerať ako na subjektívne hodnotenie alebo posúdenie vlastnej životnej situácie. Špecificky pre oblasť psychológie zdravia a choroby môžeme zhrnúť, že pri sledovaní kvality života chorého sa zameriavame na dopad ochorenia na fyzický a psychický stav daného jedinca vrátane jeho spôsobu života či subjektívneho pocitu životnej spokojnosti.

Medzi významné faktory zahŕňame pohlavie, vek, rodinná, sociálna a ekonomická situácia, hodnoty, vzdelanie, religiozita, kultúrne zázemie a iné. Kvalita života u onkologicky chorých spočíva v udržaní optimálnej telesnej, psychickej, sociálnej a duchovnej pohody. Hlavne tu však platí subjektivita kvality života - každý chorý si sám určuje svoju mieru kvality svojho života.

 

Efektivita liečby a kvalita života

Kvalita života chorých úzko súvisí s efektivitou liečby, konkrétne aj s týmito čiastkovými oblasťami:

  • Výškou efektivity liečby
  • Množstvom spotreby ďalších zdravotných služieb a nákladov
  • Citlivosťou a odolnosťou voči bolesti a ďalším symptómom
  • Priemernou dĺžkou prežitia
  • Dobou pobytu v nemocnici
  • Záťažou pre rodinu

 

Faktory ovplyvňujúce kvalitu života onkologických pacientov

 

Fyzická kondícia

Do značnej miery určovaná výskytom rôznych symptómov ochorení, ako aj nežiaducimi účinkami aplikovanej terapie.

 

Funkčná zdatnosť

Zahŕňa predovšetkým stav telesnej aktivity. Jeho posúdenie je spravidla vykonávané podľa stupnice WHO. Ďalej sa jedná o schopnosť komunikácie s rodinou, so spolupracovníkmi, schopnosť uplatnenie v zamestnaní, v rodinnom živote a podobne.

 

Psychický stav

Hodnotený sú pacienti najmä podľa prevládajúcej nálady, postoja k životu a choroby, spôsobu vyrovnania sa s chorobou a liečbou. Psychický stav zahŕňa aj osobnostné charakteristiky, prežívanie bolesti a podobne.

 

Spokojnosť s liečbou

Ide predovšetkým o komplexné posúdenie prostredia, v ktorom je chorý liečený, ďalej potom technická zručnosť ošetrujúceho personálu pri vykonávaní diagnostických a liečebných výkonov, ochota personálu, spôsob komunikácie s chorým vrátane podávania objektívnych informácií o zdravotnom stave chorého.

 

Sociálny stav

Hodnotený na základe údajov o vzťahoch chorého k blízkym ľuďom, o jeho úlohe v spoločenských skupinách, o jeho spôsoboch komunikácia s ľuďmi a podobne.

Na kvalite života onkologicky chorého sa podpisuje mnoho pôsobiacich vplyvov: od ochorenia a jeho liečby cez zázemie pacienta až k jemu samému a jeho schopnostiam zvládať danú situáciu.

  • Zdroj informácií: Vymětal, J. (1994). Základy lékařské psychologie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek. Slováček, L. (2004). Kvalita života nemocných - jeden z důležitých parametrů komplexního hodnocení léčby. In: Vojenské zdravotnické listy (1) Grassi, L., Holland, J. C., Johansen, C. et al. (2005). Psychiatric concomitants od cancer, screening procedures, and trainning of health care professionals in oncology: the paradigms of psycho-oncology in the psychiatry field. In: Advances in Psychiatry (Vol II) De Faye, B. J., Wilson, K. G., Chater S. et al. (2006): Stress and coping with advanced cancer. In: Palliative Support Care 4 (3), Křivohlavy, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada. Noslálková, M. (2012): Súvislosti funkčného stavu a parametrov kvality života u pacientov s onkologickou diagnózou. Olomouc
Posúdenie kvality života človeka s rakovinou - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.