MENU

Rizikové faktory ovplyvňujúce rakovinu prsníka

medicc
Najväčším rizikom pre vznik rakoviny je pohlavie. Diagnóza rakoviny prsníkov môže postihnúť aj mužov, no tento jav je veľmi vzácny.

Odhady osobného rizika vzniku nádorového ochorenia pŕs sú iba na základe pravdepodobnosti. Po osobnej anamnéze je stanovené percentuálne riziko napr. pre nasledujúcich 5 rokov, alebo celoživotné riziko.


Je nutné dodať, že odhady sú ovplyvnené veľkou štatistickou chybou a preto je nutné podrobnejšie sa zaoberať rizikovými faktormi a pochopiť príčiny vzniku karcinómu prsníkov.

 

Štúdium rizikových faktorov pre vývoj nádorového ochorenia jednoznačne rozširuje možnosti prevencie a znižuje úmrtnosť v populácii na tento typ ochorenia. Prístupy a metódy štúdia by sa dali rozdeliť na populačné a individuálne, teda nahliadame na možné riziká z pohľadu celej populácie a z pohľadu jedinca. Z hľadiska epidemiologických štúdii je predmetom záujmu celá populácia ohrozená vývojom ochorenia. Cieľom epidemiologických programov je navrhnúť postupy k zníženiu incidencie ochorenia a úmrtnosti v sledovanej populácii. Individuálny prístup, na rozdiel od epidemiologického, sleduje možnosti prevencie u každej ženy. Cieľom epidemiologického prístupu je vytvorenie nástrojov, ktoré umožňujú voľbu individuálneho programu pre každú ženu, po zvážení všetkých rizík.

 dna-1500

Skupiny rizikových faktorov rakoviny prsníka

 

Rizikové faktory pre vznik karcinómu prsníkov predstavujú rôznorodú skupinu parametrov. Medzi najvýznamnejšie rizikové faktory patria dedičné zmeny v genetickej informácii buniek, ale aj faktory ako sú charakteristiky životného štýlu.


Najpočetnejšia skupina faktorov pri vzniku nádoru, z hľadiska mechanizmu pôsobenia, je hladina ženských hormónov estrogénov. Dedičné zmeny v štruktúre DNA génov tvoria samostatnú skupinu rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú vývoj nádorového ochorenia, tzv. tumor supresorové gény. Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje vývoj a bujnenie zhubného nádoru, je dlhodobý pobyt ženy v prostredí so zvýšenou koncentráciou látok vyvolávajúcich nádorové ochorenia (tzv. karcinogény). Radiačné žiarenie ale aj niektoré anorganické a organické zlúčeniny patria medzi najznámejšie karcinogény, ktoré sú často označované ako xenobiotiká. Patologické zmeny prsného tkaniva tvoria poslednú samostatnú skupinu rizikových faktorov pre vznik prsného karcinómu.

 

Existuje skupina parametrov ovplyvniteľných zmenou životného štýlu, napr. expozícia karcinogénom, fyzická aktivita, stravovacie návyky atd. Taktiež existuje aj skupina parametrov, ktoré sa nedajú modifikovať – napríklad genetická predispozícia.

 

Faktory životného štýlu vpývajúce na vznik rakoviny prsníka

 

Alkohol

Rakovina prsníka je najviac diagnostikovaná rakovina u žien na celom svete. Epidemiologické štúdie označujú príjem alkoholu ako možnú príčinu pre vznik mamárnej karcinogenézy. Avšak tieto závery by mali byť interpretované veľmi opatrne a to z niekoľkých dôvodov. Rakovina prsníka sa vyvíja v priebehu desaťročí, takže koreláciu medzi spotrebou alkoholu a rakovinou prsníka nie je možné určiť v epidemiologických štúdiách čisto iba z poznatkov o aktuálnej expozícii alkoholom. Súčasný stav vedomostí o vzťahu alkoholu a rakoviny prsníka nie je jednoznačný. Odporúča sa, aby sa ženy bez vysokého rizika rakoviny, vyhýbali nadmernej konzumácií alkoholu, každopádne by sa mali poradiť so svojím lekárom o rizikových faktoroch.

cheers-839

Fajčenie

Súvislosť medzi fajčením a rakovinou prsníka bol predmetom veľkého počtu štúdií. Ženy, fajčiarky narodené pred r. 1950 mali zvýšené riziko vzniku rakoviny ako ženy fajčiarky po roku 1950. Dlhšia doba fajčenia pred prvým pôrodom sa trvalo spája so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka.

 

Stravovacie návyky

Existuje stále viac dôkazov hovoriacich o súvislosti stravovacích návykov a rakoviny prsníka. Štúdia hovoria o zvýšenom riziku rakoviny prsníkov pri vysokej konzumácií červeného prepečeného mäsa, zatiaľ čo ryby môžu mať ochrannú funkciu. Kontrolovať by sa mal príjem triglyceridov a celková glykemická záťaž. Vysoký príjem polyfenolov/ fyto-estrogénov a flavonoidov, tj. sójových výrobkov, vlákniny, zeleniny a ovocia má potencionálne ochranné účinky. Vitamín D sa osvedčil ako ochrana proti mamárnej karcinogenéze. Existujú teda dôkazy o tom, že stravovacie návyky môžu zohrávať dôležitú úlohu vo vývoji ale ako aj v prevencii rakoviny prsníka.

 

Obezita

Index telesnej hmotnosti (BMI) je spojený so zvýšeným rizikom postmenopauzálnej rakoviny prsníka. Vysoký BMI je interpretovaný ako prebytok adipostity (nadváha alebo obezita). Svetový fond pre výskum rakoviny potvrdil asociáciu medzi vysokým BMI a výskytom rakoviny prsníka.

diet-695723

V ďalšom článku si povieme o faktoroch osobnej anamnézy, ktoré ovplyvňujú možnosti vzniku rakoviny prsníka

 

  • Zdroj informácií: ABRAHÁMOVÁ, J., DUŠEK, L. a kol. 2003. Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu.1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 227 s. ISBN 80-247-0499-4. http://www.koc.cz/pro-verejnost/prevence-rakoviny-prsu/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25427899 LEHOTSKÁ, A. 2015. Molekulová podstata rakoviny prsníka. Ružomberok. 48 s.
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.