MENU

Rakovina hrubého čreva a konečníka liečená cielenou terapiou

medicc
Personalizovaná medicína vychádza z poznatku, že rozdielni pacienti s tým istým ochorením reagujú na liečbu odlišným spôsobom. Individuálne charakteristiky pacienta majú totiž na fungovanie liečby významný vplyv. Je tomu tak i pri liečbe rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Aplikácia personalizovaného prístupu by mohla (a mala) konkrétnemu pacientovi zabezpečiť liečbu „šitú na mieru“. Jej cieľom je maximalizovať benefity a minimalizovať riziká.

 

Tradičná liečba rakoviny hrubého čreva a konečníka

V liečbe rakoviny hrubého čreva a konečníka stále jednoznačne dominuje chirurgická liečba. Samotný chirurgický výkon je základom vyliečenia týchto ochorení.

Prognóza pacienta

Najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje pacientovu prognózu, je klinické štádium ochorenia. Prežívanie pacientov závisí od štádia, v ktorom bola choroba diagnostikovaná, resp. v ktorom bol prvotný nádor operovaný. V súčasnosti je takmer u 30% pacientov diagnóza stanovená v pokročilom štádiu ochorenia. Štatisticky pritom po piatich rokoch od objavenia rakoviny hrubého čreva a konečníka prežíva približne 65% pacientov. U značnej časti pacientov ochorenie po chirurgickom zákroku recidivuje vytvorením vzdialených metastáz.

Systémová liečba ochorenia

Základnou liečebnou metódou pre týchto pacientov zostáva systémová liečba - chemoterapia, biologická terapia alebo ich kombinácia. Pri chemoterapii sa pacientom podávajú lieky, ktoré sú nielen produktom chemickej syntézy, ale získavajú sa aj z rastlinných a iných zdrojov (plesne, baktérie a pod.).

 

Prínos cielenej liečby

Cielená („targetová“, personalizovaná) liečba je relatívne novou možnosťou liečby onkologických ochorení konečníka a hrubého čreva. Významný posun dopredu - v zmysle zlepšenia účinnosti liečby, a teda i predĺženia života pacientov, predstavuje najmä kombinácia nových, cielených preparátov so štandardnou chemoterapiou.

Predvídanie účinnosti

V súčasnosti máme k dispozícii množstvo liekov založených na monoklonových protilátkach, ktoré sú namierené proti štruktúram na povrchu rakovinových buniek, receptorom rôznych rastových faktorov (napr. proti receptoru pre epidermálny rastový faktor - epidermal growth factor receptor, EGFR). O tom, či budú v liečbe daného ochorenia efektívne, rozhoduje viacero faktorov v tkanive nádoru, tzv. biomarkery. Do značnej miery môžu predpovedať, či bude liečba u konkrétneho pacienta účinná. Hovoríme o prediktívnych biomarkeroch odpovede na liečbu.

Prediktívne biomarkery

V súčasnosti poznáme viacero prediktívnych biomarkerov. Niektoré z nich, napríklad vyšetrenie prítomnosti mutácie v géne KRAS, sa už u pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka zisťujú štandardne. Mutácia v géne KRAS sa vyskytuje približne u 40% pacientov. U týchto pacientov je minimálny predpoklad, že cielená liečba proti receptoru pre epidermálny rastový faktor (EGFR) bude efektívna.

Mutácie v géne NRAS

Najnovšie výskumy ukazujú, že  skupina pacientov, ktorí budú na uvedenú liečbu s veľkou pravdepodobnosťou reagovať, sa dá ešte viac upresniť vďaka vyšetreniu prítomnosti mutácie v géne NRAS. U pacientov, ktorí mutácie v génoch KRAS a NRAS nemajú, je predpoklad výrazne vyššej účinnosti cielenej liečby proti EGFR. Bez prítomnosti mutácií sa dá u pacienta očakávať výrazne lepšie prežívanie. Ak sa však u pacienta v uvedených génoch mutácie našli (vyskytujú sa približne u 55%), je potrebné podať iný typ liečby, ktorý zabezpečí optimálny výsledok.

Tieto poznatky majú pre medicínu, no najmä pre pacientov, nesmierne veľký význam. Dokážeme totiž vyselektovať skupinu pacientov, ktorých by sme uvedenou liečbou liečili zbytočne a namiesto pozitívneho liečebného efektu by boli naopak postihnutí možnými negatívnymi vedľajšími účinkami liečby.

MUDr. Tomáš Šálek

 

Zdroj: Špecializovaná príloha spol. Media Planet: Bojujeme proti rakovine (Pravda)

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.