medicc logo

MENU

Chirurgický staging karcinómu ovária

medicc
U väčšiny pacientok s karcinómom ovária je toto ochorenie diagnostikované v pokročilom štádiu ochorenia. Diagnostika včasného štádia je skôr náhodná. napr. ruptúra cysty.

Vykonáva sa operačný staging karcinómu ovária, ak celkový zdravotný stav pacientky to umožňuje. Stagingový operačný výkon môže byť aj kuratívnym výkonom a obsahuje: abdominálnu hysterektómiu, obojstrannú adnexektómiu, totálnu omentektómiu, panvovú a paraaortálnu lymfadenektómiu a randomizované excízie z peritonea na histologické vyšetrenie. U mucinózneho adenokarcinómu sa vykonáva apendektómia.

Primárna chirurgická cytoredukcia u karcinómu ovária

Štandardnou iniciálnou liečbou je optimálna cytoredukcia pred zahájením cytotoxickej chemoterapie. Rozsiahle retrospektívne údaje preukázali, že pacientky s najmenším objemom reziduálneho tumoru pred aplikáciou chemoterapie môžu dosiahnuť najlepšie celkové prežívanie. V súčasnosti sa za optimálny chirurgický výkon považuje makroskopicky neprítomné reziduálne ochorenie. Optimálny chirurgický výkon je väčšinou zaručovaný operáciami v onko-gynekologických centrách.

laboratory 28156

IDS – interval debulking surgery

Intervalová chirurgická cytoredukcia je jednou z možností v liečbe pokročilého ovariálneho karcinómu. Zahŕňa aplikáciu niekoľkých cyklov neoadjuvantnej chemoterapie (väčšinou tri) a následné vykonanie optimálnej resekcie ovariálneho karcinómu, po ktorej nasledujú ďalšie cykly adjuvantnej chemoterapie. Optimálne odporúčanie pre liečbu pokročilého ochorenia je možné zhrnúť nasledujúcim spôsobom: ak je onko-gynekológ presvedčený, že je pravdepodobné, že budú odstránené všetky tumorové masy pred začatím chemoterapie, potom úvodná operácia je optimálna.

Na druhej strane, ak existuje obava, že rozsah ochorenia neumožní optimálnu resekciu alebo ak sú prítomné klinicky relevantné pridružené ochorenia, ktoré zvyšujú riziko rozsiahlej operácie, môže primárna neoadjuvantná chemoterapia byť najracionálnejšou terapeutickou možnosťou.

Chemoterapia a rakovina vaječníkov

Pacientky štádia IA a IB nevyžadujú podanie adjuvantnej chemoterapie. Vysoké percento pacientok s pokročilým karcinómom ovária recidivuje a sú kandidátkami na druholíniovú liečbu. Z hľadiska času od ukončenia liečby môžeme tieto pacientky rozdeliť do štyroch skupín: platinum senzitívne ochorenie (recidíva po 12-tich mes. od ukončenia primárnej liečby), parciálne platinum senzitívne ochorenie (recidíva 6 – 12 mes. od ukončenia primárnej liečby), platinum rezistentné ochorenie (recidíva do 6-tich mes. od ukončenia primárnej liečby) a platinum refraktérne ochorenie (progresia ochorenia počas primárnej liečby).

Primárna liečba zahŕňa tieto kombinácie:

- Cisplatina + Paklitaxel
- Karboplatina + Paklitaxel
- Karboplatina + Docetaxel
Liečba neskorších štádií využíva tieto kombinácie:
- Platina + Paklitaxel
- Karboplatina + Gemcitabín
- Karboplatina + Lipozomálny Doxorubicín

Chirurgický staging karcinómu ovária - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.