medicc logo

MENU

Typy terapií pri rakovine krčka maternice

medicc
Rádioterapia má v liečbe rakoviny krčka maternice pevné postavenie. Skladá sa z kombinácie vonkajšej rádioterapie a brachyrádioterapie. Kombinácia vonkajšej rádioterapie s brachyrádioterapiou je liečba volená u pokročilých štádií ochorenia. Účinok rádioterapie môže byť zosilnený súbežnou aplikáciou cytostatík. Štandardne je aplikovaný Cisplatin jedenkrát týždenne počas rádioterapie.

Rádioterapia

Má v liečbe rakoviny krčka maternice pevné postavenie. Skladá sa z kombinácie vonkajšej rádioterapie a brachyrádioterapie (tu sa využíva vnútorné ožarovanie) . Obe metódy sa vzájomne dopĺňajú a plánujú sa spoločne. Liečba je zahájená vonkajšou terapiou, s brachyterapiou sa začína v druhom až treťom týždni vonkajšieho ožarovania.

Telerádioterapia (TRT)

Je potrebné začať ju čo najskôr. Cieľový objem pre telerádioterapiu je stanovený na základe CT vyšetrenia. Na liečbu sa používa vysokoenergetický fotónový zväzok lineárneho urýchľovača s energiou 15-18 MV.

Brachyterapia (BRT)

Cieľom je aplikácia vysokej dávky žiarenia priamo do nádoru a jeho okolia. Vykonáva sa ako uterovaginálná aplikácia. Využíva sa brachyterapeutických metódach - dodatočné zavedenie zdroja žiarenia do dutých aplikátorov, ktoré sú v telesných dutinách (intrakavitálne aplikácie).

Technika je dvojfázová. Neaktívne fáza spočíva v zavedení aplikátorov a overenie ich umiestnenie C ramenom, simulátorom alebo CT vyšetrením. Potom sa vykoná kalkulácia dávky na počítačovom systéme (plánovacej konzole) prepojenom on-line s uvedeným lokalizátorom. V aktívnej fáze sa zavedú žiariče z prístroja do dutých aplikátorov do presne stanovených polôh vo vymedzenom čase. Afterloadingovým prístrojom sa presunie zdroj žiarenia do aplikátora. Prístroj je ovládaný diaľkovo, mimo ožarovacieho zariadenie. Ručný afterloading, ktorým sa skôr zavádzal zdroj do dutých aplikátorov manuálne, je už dnes neprípustný.

Rozlišujú sa prístroje s vysokým dávkovým príkonom (high dose rate - HDR), ktoré má ako zdroj žiarenia irídium192I, s polčasom rozpadu 74 dní. Prístroje s nízkym dávkovým príkonom (low dose rate - LDR) obsahuje rádionuklid cézium 137C s polčasom rozpadu 30 rokov. Aplikácia dávky žiarenia môže trvať pri použití LDR afterloadingu niekoľko hodín a pri HDR afterloadingu niekoľko minút. Kompromis medzi nimi je MDR (medium dose rate). Celková doba liečby je 7-8 týždňov. Rad štúdií preukázala lepšie výsledky u chorých s dostatočnou hladinou hemoglobínu počas liečby. Aplikuje sa preto erytropoetín u pacientok s anémiou pred začatím rádioterapie.

Chemo-rádioterapia

Rozvoj kombinovanej liečby nastal v 70. rokoch. Biologické mechanizmy terapie, ktorá zahŕňa kombináciu cytostatík (tu sú látky, ktoré sa používajú na liečbu nádorových ochorení a hemoblastózy) a ionizujúceho žiarenia sú však značne zložité, preto sa ich doteraz nepodarilo úplne definitívne popísať. Liečebné postupy sa používajú formou adjuvantnej, neoadjuvantnej a najnovšie súbežnej chemoterapie.

Adjuvantná chemoterapia

Podáva sa po ožiarení, v prípadoch vzdialeného metastatického procesu, čím sa dosiahne dočasná stabilizácia alebo regresia nádoru a zlepšenie kvality života.

Neoadjuvantná chemoterapia

Chemoterapia pred žiarením. Bolo zistené zhoršenie prežitia pacientok s vyšším percentom následných komplikácií u štúdií z rokov 1988-1997. Užívané boli kombinácie dvoch až troch cytostatík.

Súbežná chemoterapia

Súčasné podávanie chemoterapie so žiarením. Rádiosenzitivita nádorových buniek sa zvyšuje použitím vhodných cytostatík, ktoré sú aplikované v určitom časovom intervale (15 minút až 8-48 hodín pred alebo po ožiarení, alebo kontinuálne). Podáva sa buď po určitú dobu, alebo po celú dobu rádioterapie. Vhodné predovšetkým na liečbu lokálne pokročilých nádorov. Kombinovaná chemorádioterapia má význam pri navodení apoptózy, kedy dochádza k aktivácii tzv génov bunkovej smrti a vedú k zániku bunky.

Kombinácia vonkajšej rádioterapie s brachyrádioterapiou je liečba volená u pokročilých štádií ochorenia. Účinok rádioterapie môže byť zosilnený súbežnou aplikáciou cytostatík. Štandardné je aplikovaný Cisplatin jedenkrát týždenne počas rádioterapie. Liečba pokročilých nádorových procesov je oveľa náročnejšia pre pacientky, ekonomicky nákladnejšia a menej efektívna v porovnaní s liečbou počiatočných štádií karcinómu krčka maternice. Preto je kladený dôraz na včasný záchyt prekanceróz a skorých nádorových štádií.

Typy terapií pri rakovine krčka maternice - 4.5 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Komentáre  
0 # Kika 2016-07-01 17:59
mám proti rakovinový stav krčka maternice.
Odpovedať
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.