MENU

Prevencia v gynekológii a rakovina

medicc
Pravidelná gynekologická prevencia zachraňuje životy mnohých žien. Samotná prevencia a preventívna starostlivosť v gynekológii je pre ženu veľmi dôležitá, už od mladého veku až po starobu ženy.

Prevencia v gynekológii je rozdelená podľa jednotlivých vekových období ženy. Ako prvé obdobie je obdobie prenatálnej starostlivosti. Táto starostlivosť zahŕňa sledovanie fyzického a psychického stavu ženy počas gravidity a počas pôrodu, tiež psychofyzickú prípravu na pôrod a diagnostiku problémov, ktoré vyplývajú z ochorení ženy.

 

Druhé obdobie je obdobie detského veku ( do 10. roku života). Toto obdobie môžeme nazvať aj obdobie pohlavného pokoja. Prevencia v tomto období je zameraná na sledovanie fyziologického vývoja reprodukčných orgánov, elimináciu úrazov, elimináciu rizikových faktorov, ktoré môžu ovplyvniť zdravotný stav napr. fertilitu, správne dodržiavanie zásad osobnej hygieny a pod.

the-little-g270

Tretie obdobie je obdobie puberty ( od 10 – 15. roku života). V tomto období dochádza k výrazným zmenám, ktoré súvisia s dosiahnutím pohlavnej zrelosti akou je aj prvá menštruácia. Prevencia v tomto období spočíva v úlohách ako je posúdenie fyziologického stavu reprodukčných orgánov, sexuálnej výchovy a liečby porúch menštruačného cyklu.

 

Adolescencia a preventívne prehliadky

 

Prechádzame k obdobiu adolescencie (15-20. rok života). V tomto období sa dokončuje duševné a aj telesné dospievanie. Toto obdobie nazývame aj obdobím prvých sexuálnych kontaktov. Prevencia v tomto období sa zameriava na sexuálnu výchovu - zdržanlivosť, prevenciu otehotnenia – užívanie antikoncepcie, liečbu gynekologických ochorení, liečbu porúch reprodukčných orgánov.

 

Samotné reprodukčné obdobie ( 20-45.rok života ) je najdôležitejšie obdobie života každej ženy. V reprodukčnom období sa napĺňa funkcia ženy, materstvo. Prevencia v tomto období sa zameriava na psychickú a fyzickú oblasť. Čo sa týka psychickej oblasti, sem patrí psychofyzická príprava ženy na pôrod a sledovanie jej psychického stavu počas gravidity. Vo fyzickej oblasti sa zameriava na efektívnu edukáciu, ovplyvnenie somatického stavu, samotnú starostlivosť o dieťa a včasné odhaľovanie zdravotných problémov. Klimaktérium (45-60. rok života) je obdobím prechodu ženy, v ktorom je postupne oslabená činnosť vaječníkov.

 

Prevencia v tomto období je nasledovná:

  • včasné odhalenie nádorového ochorenia,
  • predchádzanie hormonálnej nerovnováhe,
  • realizácia edukačných programov a pod. Sénium patrí medzi posledné vývojové obdobie ženy.

 

Sénium ( od 60. roku života) je pokojové obdobie reprodukčného systému. V tomto období je prevencia zameraná hlavne na zlepšenie kvality života ženy .

 elderly-146142

Gynekologické prehliadky

 

Samotné preventívne gynekologické prehliadky sa uskutočňujú:

 

1. od 18. roku života jeden krát ročne, pričom preventívna prehliadka zahŕňa vyšetrenia ako kolposkopické vyšetrenie krčka maternice, onkocytologický ster ( od 23-64. roku života), sonografické vyšetrenie vaječníkov v periodicite jeden krát ročne a palpačné vyšetrenie prsníkov.


2. u tehotných žien do 34. týždňa tehotnosti jeden krát mesačne, v rámci tehotenskej poradne so zameraním na vyhľadávanie príčin ako sú vrodené vývojové chyby (VVCH) a poruchy vývoja plodu, predčasné pôrody, hypoxické plody. Od 36. týždňa gravidity sa vykonávajú prehliadky jeden krát týždenne so zameraním na skríningové vyšetrenia.

 

Prevencia a zhubné nádory


Opatrenia pri prevencii zhubných nádorov je možné definovať do štyroch úrovní.


Primárna prevencia


Cieľom tejto prevencie je znížiť výskyt zhubných nádorov. Preventívne opatrenia eliminujú rizikové faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku malignity nádorového ochorenia u osôb s vysokou genetickou predispozíciou. Gynekologická onkológia sa zameriava predovšetkým na boj proti fajčeniu, na podporu programu odvykania, vakcináciu proti papilomavírusom, boj proti alkoholizmu, podporu zdravého životného štýlu, racionálnu preskripciu hormonálnych prípravkov a prevenciu rizikového sexuálneho života. Ukazovateľom úspešnosti primárnej prevencie je pokles výskytu zhubných nádorov.

 

Sekundárna prevencia

Je zameraná na zachytenie prekanceróz a zhubných nádorov v skoršom štádiu. Jej cieľom je zlepšiť výsledky dlhodobej liečby. Ukazovateľom úspešnosti tejto prevencie je znížená mortalita. Preto onkogynekológovia venujú zvýšenú pozornosť skríningu karcinómu krčka maternice, karcinómu pŕs a dispenzarizácii jedincov s hereditárnym rizikom vzniku karcinómu ( genetickému testovaniu). Vo svete je zameraná sekundárna prevencia predovšetkým na dostatok informácií o príznakoch karcinómu u žien.

office-889884 1920
Terciárna prevencia


Cieľom tejto prevencie je včasné zachytenie recidív karcinómu a tým včas začať terapiu podľa štádia ochorenia. Terciárna prevencia venuje pozornosť najmä starostlivosti o onkologického pacienta. Ukazovateľom úspešnosti terciárnej prevencie a jej kvality je najmä dĺžka predĺženia života jedinca.

 

Kvartérna prevencia


Je hlavne sústredená na predchádzanie a predvídanie dôsledkov progredujúceho, nevyliečiteľného nádorového ochorenia. Táto prevencia je efektívna najmä v oblastiach liečby bolesti, podpory výživy, zachovania mobility, psychosociálnej podpory. Ukazovateľom úspešnosti tejto prevencie je kvalita života onkologického pacienta.

 

Karcinóm krčka maternice


Ochranou ženy pred karcinómom krčka maternice je správna prebiotická diagnostika, ktorá by mala plniť dve požiadavky. Požiadavky ochrany v širšom a užšom slova zmysle. Pod ochranou v širšom slova zmysle uvádza jednoduché vyšetrenie, posúdenie negatívnych defektov, správnu liečbu, sledovanie a rušenie všetkých škodlivých faktorov. Tieto opatrenia majú charakter primárnej prevencie a pomocou nich sa dá zabrániť vzniku karcinómu .

doctor-65989

Pod ochranou v užšom slova zmysle uvádza, že existujúce prekancerózy musia byť správne diagnostikované a bezpečne odstránené. Táto ochrana má charakter sekundárnej prevencie pomocou ktorej vieme zabrániť prechodu do karcinómu. Obe ochrany splývajú do jedného komplexu, pretože musia úzko spolupracovať. Kombinácia stratégií primárnej prevencie a sekundárnej znížia incidenciu rakoviny krčka maternice a tiež mortalitu na rakovinu krčka maternice.

 

  • Zdroj informácií: ELIÁŠOVÁ, A., KAPPOVÁ, S., RYBÁROVÁ, Ľ. 2004. Sestra v úlohe školskej sestry. In DERŇÁROVÁ, Ľ. et al. Molisa : medicínsko - ošetrovateľské listy Šariša 2004. Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníctva, 2004. ISBN 80-8068-248-8, s. 47- 48. CIBULA, D. et al. 2009, Onkogynekologie. Praha : Grada, 2009. 616 s. ISBN 978-80-247-2665-6 KAŇKA, J. et al.. 1978, Komplexní ochrana pred rakovinou deložního hrdla. Praha : Avicenum. 254 s. ISBN 08-029-78 KOLÁŘIKOVÁ, A. a kol. 2000, Gynekologické ošetrovateľstvo. Martin : Osveta, 2000. 133 s. ISBN 80-8063-052-6 Krčok maternice Index 2013 .. . online. Dostupné na internete: http://www.modrykonik.sk/krcok-maternice/ Systém poskytovania zdravotnej starostlivosti Index 2013. online. Dostupné na internete : http://www.sanatoriumkoch.sk/sk/gynekologia/ ŠTEFANČÍKOVÁ, K. 2014. Úloha prevencie pri rakovine krčka maternice. Nitra. 2014. 63 s.
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.