medicc logo

MENU

Klinika hematológie a onkohematológie (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice)

Klinika hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ vznikla 1. septembra 1989 ako Oddelenie klinickej hematológie  spolu s hematologickým laboratóriom, od roku 1996 je klinikou so súčasným názvom.

Klinika hematológie a onkohematológie zabezpečuje na 24 lôžkach a v ambulanciách kompletnú diagnostiku a liečbu primárnych ochorení krvotvorby pre celý východoslovenský región.  V prevažnej miere ide o hematologické malignity –   Hodgkinske a Non Hodgkinove lymfómy, akútne a chronické leukémie, chronické myeloproliferatívne ochorenia a myelodysplázie a len malú časť tvoria neonkologické ochorenia - útlmy krvotvorby, autoimúnne ochorenia a poruchy zrážania krvi.

Pracovisko zabezpečuje v spolupráci s inými, prevažne akreditovanými laboratórnymi pracoviskami kompletnú diagnostiku: morfologické a cytochemické vyšetrenia kostnej drene, imunofenotypizáciu prietokovou cytometriou z kostnej drene, periférnej krvi a likvoru, histologické vyšetrenie kostnej drene a lymfatických uzlín, cytogenetické vyšetrenie včítane molekulových vyšetrení, kultivácie kmeňovej bunky a stanovenie hemopoetických prekurzorov.

Zároveň poskytuje lôžkovú aj ambulantnú chemoterapiu, hemoterapiu, imunosupresívnu vysokodávkovanú imunoterapiu, liečbu monoklónovými protilátkami, ako aj starostlivosť o chorých  s poruchami zrážania krvi (trombofilné stavy, hemofílie) a iné nové, moderné spôsoby liečby. 

Od roku 1997 je Klinika hematológie a onkohematológie Centrom pre autológne transplantácie krvotvorných buniek – do konca roku 2012 na tomto pracovisku zrealizovali 250 autológnych transplantácii krvotvorných buniek u onkohematologických ochorení a ako prví na Slovensku aj pri neurologickom autoimúnnom ochorení sclerosis multiplex.

Ako prví na Slovensku pracovníci tejto kliniky zaviedli čistenie autológneho štepu in vivo pomocou monoklónovej protilátky anti CD20 u malígnych lymfómov a v spolupráci so Združenou tkanivovou bankou Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice zaviedli čistenie autológnych štepov kmeňových buniek in vitro technikou pozitívnej selekcie. V roku 2006 bolo Transplantačné centrum Kliniky hematológie a onkohematológie prijaté do Európskeho transplantačného registra pod evidenčným číslom CIC 984.

Klinika hematológie a onkohematológie  je zapojená do viacerých medzinárodných štúdií pre liečbu hematologických malignít a do viacerých medzinárodných projektov vrámci vedecko-výskumnej činnosti. Jej pracovníci okrem liečebno–preventívnej a vedecko-výskumnej činnosti na lôžku a v ambulanciách zabezpečujú ako akreditované pracovisko aj pregraduálnu výchovu poslucháčov Lekárskej fakulty UPJŠ a postgraduálnu výchovu lekárov z celého Slovenska.

http://fnlp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=112

Klinika nie je transfuziologické pracovisko. Odbery krvných doštičiek a erytrocytov vykonáva Národná transfúzna služba v Košiciach.

Reklama
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.