medicc logo

MENU

Alternatívna medicína a rakovina

medicc
Argumentom mnohých lekárov a vedcov je to, že medicína je len jedna a žiadna alternatíva neexistuje. Skeptici sa držia názoru, ktorý tvrdí, že alternatívna medicína je súbor metód, ktoré vedecká medicína nevyužíva, pretože jej poznatkom odporujú - nebola štandardne preukázaná jej účinnosť a jej účinok je sprostredkovaný duchovnými silami. .

Alternatívna medicína

Definícia pojmu alternatívna medicína nie je jednotná rovnako ako jej presné vymedzenie. Výstižná definícia alternatívnej medicíny je obtiažna. Alternatívna medicína je oblasťou liečebných prostriedkov, ktorá zahŕňa všetky zdravotné systémy, modality, praxi a ich sprievodné teórie a viery, iné ako tie, ktoré sú vlastné politicky dominujúcemu systému zdravotnej starostlivosti konkrétneho spoločenstva alebo kultúry v danom historickom období.

 

Alternatívna medicína je súborom najrôznejších diagnostických i terapeutických metód. Je určená na liečbu rôznych ochorení. Ak budeme požívať pojem alternatívna medicína či alternatívna liečba, musíme podľa mnohých zdrojov tento pojem používať iba ako pracovný. 

 

a2

Komplementárna medicína

 

Argumentom mnohých lekárov a vedcov je to, že medicína je len jedna a žiadna alternatíva neexistuje. Môžeme hovoriť len o existencii medicíne doplnkovej. To sú metódy, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na pacienta súbežne s liečbou klasickou. Táto doplnková metóda sa označuje ako komplementárna a nemožno povedať, že možno vymedziť ostrú hranicu medzi ňou a medicínou alternatívnou.

 

Ako komplementárna liečbu možno označiť liečebné spôsoby, pri ktorých sa nepreukázali žiadne nežiadúce účinky. Tieto liečebné spôsoby nie sú odporúčané ako alternatíva ku klasickej liečbe, avšak môžu túto liečbu dopĺňať a zlepšiť toleranciu protinádorovej liečby a tiež kvalitu života chorého.

 

Rozmach alternatívnej medicíny na Slovensku

 

V Slovenskej republike došlo k rozmachu užívania alternatívnych metód u onkologických pacientov po novembri 1989. Vplyv na tento rozmach mal rozvoj slobodného podnikania a preniknutiu informácií a alternatívnych metód na domáci trh. Svoj podiel na rozšírenie alternatívnych metód u onkologicky chorých mala a aj stále má mediálna reklama.

 

Čo všetko sa do alternatívnych metód radí, závisí z veľkej časti na miestnych tradíciách. Veľké rozdiely sú medzi krajinami odlišných kultúr. Rôzne metódy môžu byť v rôznych krajinách považované za alternatívne, v iných sú zas považované za klasické. Rozdiely nájdeme aj medzi západnými krajinami v našej zemepisnej oblasti. Sú dané hlavne miestnymi tradíciami a do istej miery tieto rozdiely ovplyvňujú aj aktuálne módne trendy.

 

a3

 

Liečiteľstvo nie je alternatívna medicína

 

V Slovenskej republike je spektrum využívaných alternatívnych metód v onkológii pomerne úzke v porovnaní so susednými krajinami. Je potrebné zdôrazniť ďalšiu nepresnosť, ktorá je potrebná pre objasnenie pojmu alternatívnej medicíny. Miesto pojmu alternatívna medicína sa často používa termín liečiteľstvo.

Tento pojem v žiadnom prípadne neznamená to isté. Liečiteľstvo je činnosť vykonávaná liečiteľom, teda osobou bez zodpovedajúceho medicínskeho vzdelania. Oproti tomu, alternatívna medicína je súbor špecifických metód, či už ich používa samotný lekár, alebo liečiteľ.

 

 

Placebo a placebo efekt

 

Placebo je farmakologicky inertná látka, ktorá vyvolá rovnaký efekt ako farmakologicky aktívna látka. V súvislosti s terapiou je vhodnejšie hovoriť nie o placebe, ale o placebo efekte. Placebo efekt je objektívne merateľné alebo len pocitové zlepšenie zdravotného stavu, ktoré nemožno pripísať farmakologickej alebo invazívnej liečbe.

V súčasnej dobe je pojem placebo chápaný ďaleko širšie. Vieme, že rovnaký efekt ako placebo medikamenty, má aj povesť, vzhľad, správanie, jednanie i celková charizmu liečiacej osoby, rovnako ako prostredie a situácia, za ktorej liečenie prebieha.

 

Je zrejmé, že tieto faktory môžu vyvolávať aj účinok opačný, negatívny. V takom prípade hovoríme o tzv. nocebo či noxebo. Zlá povesť liečiaceho, strach budiaci vzhľad, konanie alebo správanie môžu viesť až k zhoršeniu stavu pacienta.

 

Farmakopsychlógia vysvetľuje placebo efekt sugesciou, kedy na základe očakávaní pacienta a jeho dôvery k lieku, lekárovi či liečiteľovi sa môžu aktivizovať žiadúce mechanizmy, vrátane sebauzdravovacieho procesu. Placebo účinok možno vysvetliť aj na základe podmieňovania. U pacienta sa tvorí spojenie medzi podaním látky či terapeutickou situáciou a úľavou.

 

a5

 Placebo reaktor

 

Účinnosť placebo efektu je obmedzená, objavuje sa hlavne u tzv. "placebo reaktorov" - osoby, na ktoré placebo dobre pôsobí. Či sa u pacienta placebo efekt objaví a v akej intenzite, záleží na mnohých faktoroch. Je pravdepodobné, že za určitých okolností sa placebo reaktorom môže stať každý z nás. Je zrejmé, že ľudské povahy sú individuálne, a preto nie je možné povedať, na akého pacienta placebo efekt bude pôsobiť. Pomerne presné kritériá pre môže udávať tzv. kredibilita, teda schopnosť pacienta veriť v úspech terapie, očakávať pozitívny výsledok.

 

Medzi dobré placebo reaktory obvykle patria osoby ťažko choré, ktoré sa obávajú zhoršovania choroby. Lepšie tiež reagujú osoby úzkostné a so sklonom k depresiám. S placebo efektom treba počítať pri akomkoľvek liečebnom postupe. Momenty, ktoré sú pre účinok placebo efektu rozhodujúcú sú - čekávánia pacienta, že mu daný liečebný postup pomôže, posilnenie viery (presvedčenia, nádeje) pacienta, že daná terapia bude mať pozitívny účinok a tiež fakt, že terapeut sám verí v efektivitu terapie, ktorú poskytuje.

 

V ďalšom článku si povieme o rizikách alternatívnych liečebných metód pri liečbe rakoviny prsníka.

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.