MENU

Špecifická imunita a rakovina

medicc
Špecifická, alebo inak nazývaná adaptívna (získaná) imunita sa a vyznačuje špecificitou a imunitnou pamäťou, t.j. vytvorením pamäťových buniek, ktoré sú schopné daný antigén po druhýkrát rýchlejšie rozoznať, a tak vyvinúť rýchlejšiu a efektívnejšiu odpoveď.

Tieto antigénne špecifické mechanizmy sú založené na klonálnom a anticipačnom princípe. To znamená, že v organizme je vopred pripravené veľké množstvo individuálne odlišných B- a T-lymfocytov. Ak sa v organizme vyskytne nejaký antigén a lymfocyty sa s ním stretnú a rozoznajú ho, tak za určitých okolností sa namnožia, diferencujú na zrelé efektorové bunky a vytvoria „klony“ buniek rovnakej špecificity, ktoré potom môžu daný antigén, resp. mikoorganizmus eliminovať.

 

K produktívnej aktivácii antigénne špecifických lymfocytov obvykle nestačí jeden signál (poskytnutý rozoznaním antigénu špecifickým receptorom. Väčšinou je potrebný ešte druhý - pomocný, tzv. kostimulačný signál od iných buniek imunitného systému. Tento princíp má zásadný regulačný význam a zabezpečuje, aby nedochádzalo k príliš jednoduchej a nebezpečnej aktivácii lymfocytov.

micro-j

Cicavčí imunitný systém sa okrem iného vyznačuje schopnosťou rozoznať ktorúkoľvek molekulu a schopnosťou rozoznať „cudzie od vlastného“. Podobne ako nešpecifické mechanizmy, aj tieto adaptívne mechanizmy pozostávajú z dvoch zložiek, a to humorálnej a bunkovej (celulárnej) zložky. Humorálnu zložku reprezentujú B-lymfocyty produkujúce protilátky. Bunkovú zložku tvoria Th a CTL, teda pomocné a cytotoxické T-lymfocyty.

 

Humorálna zložka špecifickej imunity

 

B-lymfocytyleukocyty, ktorých hlavnou úlohou je produkcia protilátok. Každý B-lymfocyt je naprogramovaný vytvoriť jednu špecifickú protilátku. Keď B-lymfocyt narazí na nejaký špecifický antigén (spolu s inými pomocnými bunkami), diferencuje sa na plazmatickú bunku. Protilátky hrajú rozhodujúcu úlohu v kaskáde reakcií nazývaných ako humorálna odpoveď.

 

Tá nakoniec vedie k deštrukcii baktérií, ktoré napadli organizmus. Ako všetky imunitné odpovede, aj humorálna odpoveď môže byť rozdelená na aktivačnú a efektorovú fázu. Aktivačná fáza začína, fagocytózou baktérie antigén-prezentujúcou bunkou (APC) akou je napr. dendritová bunka (DC) alebo makrofág. Baktéria je natrávená a jej antigény sú spracované a vystavené v kombinácii s MHC II komplexom na povrchu APC bunky. Antigén-MHC komplex je rozpoznaný imunitnými bunkami typu CD4 T-lymfocytmi (Th).

blood-1237

Tieto lymfocyty začínajú útok spojením svojho antigénového receptora na vystavovaný antigén. Proces naviazania vyžaduje prítomnosť kostimulačných molekúl ako B7 a CD28. Po úspešnom naviazaní, spojení, Th bunka uvoľní určité množstvo chemických látok – cytokínov. Tým je dosiahnuté nasledovné: spôsobí to znásobenie T-lymfocytov a stimuláciu obidvoch APC buniek a Th buniek aby zmenili „chemické správy“ medzi nimi a inými bunkami imunitného systému. Th bunky taktiež produkujú cytokín – interleukín-2 (IL-2). Tento cytokín má špeciálne imunitné funkcie, jednou z nich je proliferácia lymfocytov nasledujúca po aktivácii špecifickým antigénom. APC bunky uvoľňujú cytokíny – interleukín-1 (IL-1) a tumor nekrotizujúci faktor (TNF). 

  • Zdroj informácií: DZIVENU, O.K. - PHIL, D. - O’DONNELL-TORMEY, J. 2003. Cancer and the immune system: The Vital Connection. Cancer Research Institute. 2003. Dostupné na internete: http://www.cancerresearch.org/CRI/media/Content/Cancer%20Immunotherapy/Cancer-and-the-Immune-System-The-Vital-Connection.pdf HOŘEJŠÍ, V. a BARTŮŇKOVÁ, J. 2005. Základy imunologie. 3.vyd. Praha: TRITON, 2005.271 s. ISBN 80-7254-686-4. Štibraná. S. 2015. Činnosť imunitného systému v procese karcinogenézy. Košice, 50 s.
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.