MENU

Kolorektálny karcinóm prináša mnohým ľudom nepríjemné životné zmeny

medicc
Kolorektálny karcinóm, známejší ako rakovina hrubého čreva, prináša mnohým ľudom nepríjemné životné zmeny. Vďaka chirurgickému zákroku a zavedeniu stómie však mnohí pacienti dostávajú ďalšiu šancu, aby sa vrátili k normálnemu životu. Stómia je grécke slovo a má dva významy: v anatómii ústa a v lekárstve vývod, ústie. Preto si pri slove stómia mnohí predstavujú ústa, zuby a zubného lekára.

Stómia, stomik

Stomik je zdravotne ťažko postihnutý občan, ktorý má dočasne alebo trvalo vyvedený dutý orgán (tenké črevo – Ileostómia, hrubé črevo – kolostómia, alebo močovod – urostómia) na brušnú dutinu, s nutnosťou nosenia ochranných pomôcok (vrecúšok) na brušnej dutine. Sú stomici ktorí majú vývody dva a musia nosiť dve vrecúška. Stómie poznáme dva druhy: dočasnú a trvalú.

Stomici bezprostredne po operácii absolvujú ožarovanie a chemoterapiu. Stomik chodí na pravidelné onkologické lekárske prehliadky (dispenzár). Sú i šťastnejší pacienti, ktorým dočasne vytvorenú stómiu po vyliečení zrušia. Dnes operačné technológie postúpili ďalej a niekedy nie sú nutné také zákroky ako ešte pred pár rokmi. K predchádzaniu takéhoto ochorenia veľa robí osveta ako i prevencia proti rakovine hrubého čreva, ktorú ľudia väčšinou podceňujú a idú k lekárovi až keď je neskoro a je nutná operácia.

Pri tomto zdravotnom postihnutí si každý kladie otázku prečo práve ja? Stomik bez pomoci rodiny a priateľov sa veľmi ťažko zmieruje s týmto civilizačným postihnutím. Pomoc a radu hľadajú stomici u stomaterapeutiek, ktoré sú na túto prácu vyškolené firmami, ktoré dovážajú stomické zdravotné pomôcky. Pacienti stomici sa kedysi schádzali u lekárov a stomaterapeutiek, kde si vymieňali skúsenosti s ošetrovaním stómie, používaním pomôcok. Tieto stretnutia stomikom pomáhali zmieriť sa so stómiou, vyrovnať sa psychicky s týmto ochorením, ktoré i dnes vzbudzuje u mnohých ľudí dojem nečistoty a zápachu. Pri týchto stretnutiach sa rodila myšlienka založenia klubu či združenia, v ktorom by si stomici navzájom pomáhali.

 

Kluby a združenia stomikov

Podnet na vznik klubov i samotného združenia dal Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., ktorý sa v roku 1988 zúčastnil na kongrese I.O.A. (International Ostomy Association), kde boli prítomní nielen lekári, ale i stomaterapeutky ako i samotní stomici, ktorí boli plní optimizmu a chuti do života. Vtedy som si položil otázku : O čo sú naši stomici horší ako títo ?

Prvý klub vznikol v roku 1988 a bol srdcovou záležitosťou pána Doc. MUDr. Augustína Prochotského, CSc. postupne vzniklo ďalších 5 klubov. Tieto kluby v roku 1991 spoločne založili Slovenské združenie stomikov SLOVILCO. Dnes má združenie 25 klubov. Združenie má sídlo v Martine kde sa pravidelne stretávajú predsedovia klubov. Združenie je členom IOA (International Ostomy Association), Európskej asociácie stomikov EOA (Eropean Ostomy Association) , Ligy proti rakovine SR, Národnej rady občanov zdravotne postihnutých SR, Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR , AOPP SR Asociácie na ochranu práv pacientov SR. Združenie a ILCO kluby sa snažia pomáhať stomikom zaradiť sa do verejného, rodinného a pracovného života.

Združenie každoročne zabezpečuje rekondičné pobyty pre stomikov, semináre o sociálnej politike o ošetrovaní stómie. Novinkách v oblasti pomôcok ako i nových metódach v ošetrovaní stómie.

Združenie spolupracuje s Českým ILCO a Poľským ILCO. S uvedenými združeniami každoročne usporiadame stretnutie stomikov na hranici pod názvom TROJSTRETNUTIE. V roku 2014 bude 10 výročie stretnutí na hranici, toto sa uskutoční na Slovensku.

Združenie vydáva svoj vlastný časopis pod názvom SLOVILCO. V časopise dostávajú priestor jednotlivci, kluby, lekári ako i firmy, ktoré sú na slovenskom trhu. I kluby konajú vlastné akcie, zájazdy, rekondičné pobyty, návštevy divadiel a pod.

 

Život stomika

Ako každého zdravotne postihnutého občana sa aj nás bytostne dotýkajú zmeny v sociálnom zákone, nakoľko sme odkázaní na dávky v sociálnom zabezpečení. Boli by sme radi, keby zákonodarcovia niektoré znenia a úpravy zákona brali do úvahy pripomienky združení zdravotne ťažko postihnutých občanov. Dávať nám v predstihu pripomienkovanie zákona aby združenia mohli adekvátne reagovať na zmeny v legislatíve. Hoci naše združenie pripomienkuje odkázanosť stomikov na individuálnu dopravu, zatiaľ sa nám toto nedarí presadiť.

Dostupnosť pomôcok na slovenskom trhu je dobrá. Stomické pomôcky sú distribuované cez lekárne ako i vo výdajniach zdravotníckych pomôcok, alebo dovozom priamo do domov.

Stomik k svojmu ošetreniu stómie potrebuje nie len vrecúška a podložky, ale potrebuje i telovú kozmetiku, ktorá sa používa na čistenie okolia stómie, hydratačné krémy, vyrovnávacie pasty na nerovnosti v okolí stómie, čistiace rúška, barierový film, ktorý podporuje držanie stomických podložiek a vrecúšok. V prípade nedostatku stomických pomôcok v rámci mesačného limitu môže stomik požiadať revízneho lekára o navýšenie prídelu pomôcok, jedná sa najmä o Ileostomikov.

Aby mali stomici prehľad o všetkých týchto veciach a majú záujem o danú tematiku môžu navštíviť našu webovú stránku www.slovilco.sk združenie vytvorilo túto stránku pre potreby stomikov táto stránka obsahuje množstvo užitočných informácií.

Ján Čačko, Prezident SLOVILCO

Kolorektálny karcinóm prináša mnohým ľudom nepríjemné životné zmeny - 4.0 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.