MENU

Rakovina a sociálna podpora

medicc
Je známe, že istá časť rakovinových ochorení vedie k dlhodobému až trvalému obmedzeniu istého stupňa. Onkológovia hodnotia funkčnú schopnosť podľa škály Svetovej zdravotníckej organizácie – Karnofského skóre. U pacientov s hodnotou indexu 3 a 4 sa prejavuje zvýšená potreba sociálnej podpory.

Úmrtnosť na zhubné ochorenia ako je rakovina má klesajúcu tendenciu. Onkologické ochorenia, tak isto ako väčšina iných ochorení majú menej závažné sociálne dopady na jednotlivca a spoločnosť v prípade, ak sú zachytené a liečené v skorom (rannom) štádiu choroby. Je známe, že rakovina je proces ktorý vedie k zmenám v DNA. Tento proces má však veľa štádií a ak sa rakovina zachytí a lieči v rannom štádiu, je pravdepodobnosť vyliečenia vyššia.

Onkologické ochorenie je známe hlavne vzhľadom k náročnosti a dlhodobej liečbe a z toho vyplývajúcej práce neschopnosti. Tá môže trvať niekoľko mesiacov až rokov. Je známe že istá časť onkologických ochorení vedie k dlhodobému až trvalému obmedzeniu istého stupňa.

Onkológovia hodnotia funkčnú schopnosť podľa škály Svetovej zdravotníckej organizácie (tzv. škál WHO – Karnofského skóre – Karnofského index), kde hodnoty indexu 3 a 4 svedčia o závislosti (hodnota 3 - pacient na lôžku trávi viac ako 50% času, je obmedzene sebestačný; hodnota 4 - pacient je trvalo upútaný na lôžko, nesebestačný).

U pacientov s hodnotou indexu 3 a 4 sa prejavuje zvýšená potreba sociálnej podpory. Sociálna podpora existuje aj v nefinančnej rovine, ako napríklad:

  • Praktická pomoc s každodennými úkonmi a problémami
  • Informačná pomoc (pochádzajúca aj zo strany internetu, onkologických oddelení a pod.)
  • Emocionálna podpora, budovanie dôvery a vytváranie pocitu bezpečia
  • Oceňujúca podpora, uznanie

Osoba trpiaca rakovinou s potrebou aktívnej pomoci od druhých ľudí je vystavená konfliktom medzi vlastnými potrebami a potrebami druhých ľudí (hlavne v kruhu rodiny). Tento konflikt prebieha u každého inakšie, avšak sú isté zovšeobecňujúce pravidlá:

  • V prvej fáze sa osobe trpiacou rakovinou venuje bezvýhradná pozornosť, všetky aktivity v rodine sa sústreďujú na túto osobu len s malým až žiadnym zohľadnením potrieb ostatných členov rodiny

  • V druhej fáze stále dominujú potreby chorého člena rodiny trpiaceho rakovinou, potreby druhých členov rodiny sa pripúšťajú, rešpektujú sa však len málo

  • V tretej fáze sa potreby člena rodiny trpiaceho rakovinou “zmierňujú“ – berú sa do úvahy aj potreby ostatných členov rodiny a je snaha o kompromis

  • V štvrtej fáze sa člen rodiny trpiaci rakovinou snaží aktívne kontrolovať a sledovať svoje potreby a snaží sa ich riadiť podľa spoločenského kontextu

  • V poslednej fáze obe strany uznávajú a akceptujú potreby svoje aj druhej strany, hľadá sa rovnováha v spolužití.

Rakovina a sociálna podpora - 5.0 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.