MENU

Vrodené faktory zvyšujúce pravdepodobnosť vzniku nádorov

medicc
U niektorých typov nádorov je známa genetická predispozícia. Vrodená porucha obranných mechanizmov sa väčšinou prejavuje iba ako zvýšenie pravdepodobnosti vzniku nádoru (tzv. genetická predispozícia).

Táto porucha ale nie je príčinou vzniku nádorového bujnenia, jeho vznik je spôsobený náhodným dejom, ktorý iniciuje vznik určitej mutácie.

Gény, ktorých poruchy vedú k neobmedzenému bunkovému deleniu sú:

 • protoonkogény
 • tumor-supresorové gény (anti-onkogén)

 

Protoonkogény

Protoonkogény tvorí skupina génov, ktoré v prípade mutácie spôsobujú zmenu normálnych buniek na bunky nádorové. Mutácie u týchto génov dominantné. Zmutované verzie protoonkogénov sa nazývajú onkogény. Za normálnych okolností protoonkogény kódujú proteíny regulujúce bunkové delenie, bunkovú diferenciáciu a kontrolu apoptózy

cell-in-the-blood
Všetky tieto procesy sú veľmi dôležité na zachovanie normálneho vývoja buniek. Onkogény stimulujú produkciu týchto proteínov, čoho výsledkom je nekontrolovateľná proliferácia buniek, znížená bunková diferenciácia a inhibícia apoptózy. V súčasnosti poznáme viac ako 40 humánnych protoonkogénov.

 

Tumor-supresorové gény

 

Tumor-supresorové gény sú gény, ktoré brzdia bunkové delenie, podporujú apoptózu a zúčastňujú sa na bunkovej proliferácii a opravách DNA. Za normálnych okolností chránia bunku pred nadmerným bunkovým delením. Ak je tento gén zmutovaný, dôjde k redukcii jeho funkcie a k následnej bunkovej proliferácii. Ide o recesívny gén, čo znamená že obe alely tohto génu musia byt poškodené, aby došlo k zmene jeho funkcie a následnému nádorovému bujneniu. Príkladom je gén p53.

 

Mechanizmy nádorovej transformácie bunky

 

Nádorová transformácia bunky je proces, ktorý podmieňuje zmenu jej fenotypu. Tá sa všeobecne prejavuje zmenenou schopnosťou funkčnej diferenciácie, zvýšenou schopnosťou proliferácie, zníženou schopnosťou apoptózy, prítomnosťou telomerázovej aktivity, zmenenou interakciou s okolitými bunkami a s medzibunkovými substanciami. Táto zmena fenotypu odzrkadľuje zmenu genotypu, ktorá je výsledkom somatickej genetickej zmeny. Somatická genetická zmena môže byť spôsobená translokáciou chromozómov, génovou amplifikáciou, bodovou mutáciou, alebo stratou časti DNA tzv. deléciou. Iba tie somatické mutácie, ktoré zmenia aktivitu génov spôsobujú vznik nádorového fenotypu.

 

Karcinogenéza

 

Karcinogenéza sa skladá z troch fáz. Prvá, iniciačná fáza zahŕňa premenu normálnych buniek organizmu v dôsledku pôsobenia prokarcinogénnych faktorov (napr. chemických karcinogénov, rastových faktorov, žiarenia a vírusov) na preneoplastické bunky. V tomto kroku dochádza často k mutáciam protoonkogénov a tumor-supresorových génov, čo vedie k transformácii normálnych buniek na bunky nádorové. Takto premenené bunky môžu zotrvať v stave G0 aj niekoľko rokov. Druhá fáza, promočná fáza, zahŕňa proliferáciu nádorových buniek. V tretej fáze, progresii, dochádza k tvorbe metastáz.

sunflow

Charakteristiky nádorovej bunky a zhubného nádoru sú nasledovné:

 • zvýšená a nekontrolovaná proliferácia
 • strata regulačných proteínov
 • dediferenciácia
 • genómová instabilita
 • imortalizácia
 • invazivita
 • schopnosť metastázovania
 • strata pôvodnej funkcie

 

 • Zdroj informácií: CHIAI, H. Tumor Suppressor (TS) Genes and the Two-Hit Hypothesis. In Nature Education. [online]. 2008, vol. 1, no. 1. Dostupné na internete:http://www.nature.com/scitable/topicpage/tumor-suppressor-ts-genes-and-the-two-887. ISSN 1476–4687. [Chiai, 2008 b].CHIAI, H. b. Proto-oncogenes to Oncogenes to Cancer. In Nature Education. [online]. 2008, vol. 1, no. 1. Dostupné na internete: http://www.nature.com/scitable/topicpage/proto-oncogenes-to-oncogenes-to-cancer-883. ISSN 1476–4687. KORÍMOVÁ, I. Antineoplastiká na bíze Ferocénu. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 2014. 86 s. NEČAS, E. a kol. Obecná patologická fyziologie. 3.vyd. Univerzita Karlova v Praze : Karolinum, 2009. 378 s. ISBN 978-80-246-1688-9.
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.