MENU

Závery III. fóra onkologických pacientov

medicc
Liga proti rakovine SR zrealizovala v dňoch 14. a 15. decembra 2012 III. Fórum onkologických pacientov. Cieľom bolo vytvoriť priestor na osobný dialóg medzi onkologickými pacientmi, lekármi a zástupcami zdravotníckych i štátnych inštitúcií. Diskutovalo 210 onkologických pacientov s odborníkmi na aktuálne témy s úmyslom nájsť možnosti zlepšenia rôznych aspektov postavenia onkologických pacientov.

Fórum sa uskutočnilo pod headlinom „Spoločne môžeme veľa zlepšiť“. Záštitu nad podujatím prebrali Európska asociácia Líg proti rakovine v Bruseli (Association of European Cancer Leagues), Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská onkologická spoločnosť.

Otvorenie FOPPodujatia sa zúčastnili onkologickí pacienti združení v pacientskych organizáciách, ale i individuálni neorganizovaní pacienti. Jednotlivé odborné témy pokrývali odborníci z rôznych oblastí - MUDr. Eva Husarovičová (OÚSA Bratislava), PhDr. Andrea Križanová (OÚSA Bratislava), Ing. Arch. Radoslav Herda (OZ Slovenský pacient), doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. (VOÚ Košice), MUDr. Dušan Broďáni (Algeziologická ambulancia, FNsP Žilina), MUDr. Viera Lesáková (OÚSA Bratislava), Mgr. Michal Krivošík (MPSVaR SR, Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím), Mgr. Lýdia Brichtová, PhDr. (MPSVaR SR, Odbor sociálnych služieb), MUDr. Gabriela Matejková a MUDr. Terézia Suchá (VŠZP), doc. MUDr. Roman Kováč, CSc. a ďalší.

Pripravené odborné príspevky na témy - rehabilitácia a starostlivosť o onkologického pacienta, komunikácia lekár- pacient, posilnenie právomoci pacientov, geriatrická onkológia, liečba bolesti, zdravotné poisťovne pre pacientov, oblasť kompenzácií, zákon č. 447/2008 Z.z., oblasť sociálnych služieb, zákon č. 448/2008 Z.z., oblasť zdravotných poisťovní, zákon č. 581/2004, sociálne poradenstvo – poskytli pacientom priestor na získanie nových informácií, zároveň však boli podkladom na širokú diskusiu, z ktorej vzišli závery všeobecného i konkrétneho charakteru.

Ako ukázala diskusia, mnohí onkologickí pacienti, ktorí sa podujatia zúčastnili, sa stretávajú so širokým spektrom problémov súvisiacich s informovanosťou, liečbou, diagnostikou či  psychosociálnou starostlivosťou.

K všeobecným záverom III. Fóra onkologických pacientov patria: pripraviť národný onkologický plán; zamerať sa na prevenciu zintenzívnením poskytovania informácií; organizovať skríningové programy u najčastejších druhov rakoviny; zabezpečiť zdokonalenie paliatívnej starostlivosti; zabezpečiť práva onkologických pacientov po návrate do práce ai.

ucastnici fora2Za najpálčivejšie problémy, ktoré by chceli pacienti riešiť, patria: pri trvalých stómiách zmeniť smerom k lekárom prvého kontaktu interval odovzdávania lekárskych odborných potvrdení o zavedení trvalej stómie jedenkrát za päť rokov, zabezpečiť pre týchto pacientov zmenu zaradenia v zákone 447/2008 Z.z. o kompenzáciách, aby boli zaradení do skupiny občanov odkázaných na individuálnu dopravu; pri onkologickom ochorení prsníka zabezpečiť zmenu v kategorizačnom zozname zdravotníckych pomôcok vo forme zvýšenia doplatku na podprsenku dvakrát do roka; pre pacientov po rádiologickej liečbe zaradiť úhradu na šetriacu bielizeň.

Požiadavky a návrhy, ktoré vzišli z III. Fóra onkologických pacientov a boli všetkými zúčastnenými odsúhlasené, spracuje Liga proti rakovine do rezolúcie, ktorú následne pošle kompetentným inštitúciám a zákonodarcom. I týmto spôsobom sa chce zasadiť o advokáciu onkologických pacientov a presadzovať ich záujmy.

Závery III. fóra onkologických pacientov - 4.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.