MENU

Rakovina pankreasu a jej terapia V.

medicc
Chirurgická liečba je jediná metóda, ktorá dáva šancu na vyliečenie. Predpokladom je včasná diagnóza (štádium 1) a dobrý celkový stav pacienta.

Resekcia je možná asi u 20% pacientov s pooperačnou mortalitou okolo 5% a 5-ročným prežitím asi 10-25%. Na základe CT vyšetrenia dokážeme v 70-80% prípadov odhadnúť resekabilitu nádoru hlavy pankreasu. Limitujúcim faktorom je predovšetkým vzťah k magistrálnym cievam vena portae, vena mesenterica superior, arteria mesenterica superior a arteria hepatica communis v hepatoduodenálnom ligamente.

K základným chirurgickým výkonom pre nádor pankreasu patrí hemipankreatoduodenektómia (Whippleova operácia), totálna pankreatektómia (dochádza k vzniku DM) a distálna pankreatektómia.

 

Terapia resekabilného a lokálne pokročilého nádora pankreasu

 

Prežívanie pacientov s PDAC je veľmi nízke, najmä z dôvodu prítomnosti pokročilého štádia nádora v čase diagnózy. Pri diagnóze tohto ochorenia je iba v 10-20% možné chirurgické odstránenie a viac ako 90% pacientov umiera napriek chirurgickému zásahu, z dôvodu lokálnej rekurencie a/alebo vzdialených metastáz.

scalpel-50792

 

Pre lepšiu orientáciu v rámci jednotlivých typoch resekcií, boli zavedené presnejšie definície jednotlivých resekcií a to:

 

  1. R0 - makroskopicky čistá resekcia bez výskytu nádorových buniek na ploche menšej ako 1 mm

  2. R1 – prítomnosť jednej alebo viacerých nádorových buniek v rámci 1 mm2

  3. R2 – resekcia je makroskopicky nekompletná

 

Využitím tejto klasifikácie možno tvrdiť, že 70% makroskopicky čistých resekcií je v skutočnosti zaradených do kategórie R1. Napriek tomu je zrejmé, že prežívanie pacientov po R0 resekcií je len o niečo vyššie ako v R1 prípadoch

 

Vysoké percento rekurencií PDAC je spôsobené hlavne primárnymi metastázami ale môžu byť výsledkom mikroskopicky neúplnej resekcie. Presné stanovenie pacientov, ktorí sú vhodní pre makroskopickú resekciu (R0,R1) s adjuvantnou chemoterapiou je významné, pretože medián prežívania pri nekompletnej makroskopickej resekcii primárneho nádora je porovnateľný s neoperatívnym lokálne pokročilým štádiom ochorenia.

 

Adjuvantná terapia

 

Nízka miera prežitia spojená so samostatným chirurgickým riešením pri skorých štádiách PDAC viedla k zavedeniu adjuvantnej terapie, ktorá sa stala štandardnou liečbou nasledujúcou po operácii, v snahe predĺžiť prežívanie. Charakter tejto terapie nie je presne stanovený a môže sa líšiť. V Európe je využívaná terapia postavená na gemcitabíne a považuje sa za štandard. V USA je štandardom fluoropyrimidínová chemorádioterapia a chemoterapia.

 

Adjuvantný gemcitabín nerezultuje do vyššieho mediánu prežívania v porovnaní s 5-fluorouracilom (5-FU). Štúdia z Japonska potvrdila výrazné zvýšenie prežívania použitím kombinácie prekurzorov 5-FU, v porovnaní s gemcitabínom. S-1 orálny preparát obsahuje kombináciu tegafuru (prekurzor 5-FU) s gimeracilom (inhibítor DHP dehydrogenázy, ktorá štiepi 5-FU) a oteracil, ktorý znižuje GIT toxicitu, inhibíciou 5-FU fosforylácie v lumene GITu.

medications-25734

 

Neoadjuvantná terapia

 

Vysoký podiel metastázovania a vysoký počet pacientov s lokálne pokročilým ochorením a vysokou frekvenciou mikroskopicky nekompletných resekcií, viedli k vzniku neoadjuvantnej terapie. Neoadjuvantná chemorádioterapia môže zvýšiť resekabilitu nádora, ale neovplyvňuje celkové prežitie a nepatrí medzi štandardné postupy.

 

Využívanie vysoko aktívnych chemoterapeutických režimov v metastatickom PDAC umožňuje downstaging hraníc resekabilného nádora a niektorých lokálne pokročilých prípadov, vylepšovaním R0 resekcie a prežívania. Táto oblasť však ešte potrebuje bližšie skúmanie a viac testovaní.

 

V prípade neresekabilných lokálne pokročilých nádorov, liečebné možnosti zahŕňajú FOLFIRINOX (oxaliplatina, irinotekan, fluorouracil, leukovorín) gemcitabínovú chemoterapiu alebo chemorádioterapiu. Zatiaľ čo chemorádioterapia zvyšuje prežívanie pacientov s lokálne pokročilým PDAC v porovnaní so samotným ožarovaním alebo žiadnou terapiou, neposkytuje dlhšie prežívanie ako samostatná systémová chemoterapia a zvyšuje toxicitu. Posledné štúdie ukazujú, že podstúpenie chemorádioterapie po inciálnej chemoterapii nemá žiadne výhody oproti kontinuálnej chemoterapii u pacientov s lokálne pokročilým PDAC.

 

Terapia metastatického nádora

 

Primárnym cieľom liečby pre pacientov trpiacich metastatickým PDAC je liečba paliatívna, ktorá zlepšuje prežívanie. Efektívne liečebné postupy sú značne limitované, čo vedie k extrémne nízkej miere prežitia (5-9 mesiacov). Gemcitabín je liekom voľby pri tomto type nádora, skôr kvôli jeho prijateľnému toxikologickému profilu ako kvôli signifikantnému efektu na prežívanie. 

apothecary-437

 

Gemcitabínová monoterapia bola využívaná pri tomto type nádora viac ako 10 rokov aj keď výsledky neboli až také výrazné. Kombinácie gemcitabínu s inými liečivami ako napr. analógy platiny alebo kapecitabín síce nevykazujú podstatné zlepšenie, napriek tomu tieto kombinácie poskytujú dodatočné ale malé výhody prežívania u mladších pacientov alebo u pacientov s dobrým celkovým stavom. Tieto kombinácie sú využívané ako liečivá prvej línie systémovej chemoterapeutickej liečby u pacientov s pokročilým nádorom.

 

Symptomatická terapia

 

Paliatívna liečba zvyšuje kvalitu života pacientov. Sú k nej indikovaní všetci pacienti v 3. a 4. štádiu ochorenia. Karcinóm hlavy pankreasu v pokročilej forme spôsobuje obštrukciu žlčových ciest a tráviaceho traktu, čo má za následok ikterus a intoleranciu stravy. Liečba spočíva v riešení obštrukčného ikteru, poruchy pasáže a liečbe bolesti. Paliatívna liečba je indikovaná nielen u pacientov s pokročilým ochorením ale aj u pacientov s vážnymi komorbiditami, ktoré znemožňujú podstúpenie radikálneho chirurgického zákroku. Existujú tri hlavné možnosti paliatívnej liečby obštrukčného ikteru:

 

- Chirurgická biliodigestívna spojka
- Endoskopické zavedenie stentu (ERCP)
- Perkutánne zavedenie stentu

 

Všetky tieto metódy riešia obštrukčný ikterus takmer v 90% prípadov. Chirurgické metódy sú spojené s vyššou morbiditou, sú však trvalejšie a vyžadujú menej reintervencií oproti obom ostatným. Reintervencie sú spôsobené zmenou polohy alebo upchatím zavedených stentov. Z dlhodobého hľadiska menej invazívne metódy zlyhávajú vo viac ako 40% prípadov.

  • Zdroj informácií: KLENER P. Klinická onkologie. Praha: Galén, Karolinum, 2002, ISBN 80-7262-151-3 NUNES Q M - LOBO D N: Pancreatic cancer. Surgery (Oxford). online. 2007, vol 25, no 2, pp 87-94. Dostupné na internete: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026393190700004X JURGA Ľ. M. a kol. Klinická a radiačná onkológia 2. Diel. 1.vyd. Martin: Osveta, 2010, ISBN 978-80-8063-302-8 HIDALGO M. et al: Addressing the challenges of pancreatic cancer: future directions for improving outcomes. Pancreatology. online. 2015, vol 15, no 1, pp 8-18. Dostupné na internete: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1424390314009971 RIVERA F. et al: Treatment of advanced pancreatic cancer: from gemcitabine single agent to combinations and targeted therapy. Cancer treatment reviews. online. 2009, vol 35, no 4, pp 335-339. Dostupné na internete: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305737208003228 LABAŠ, J. Farmaceutické a terapeutické využitie zamatu amurského (Phellodendron amurense Rupr.) pri liečbe karcinómu pankreasu. 2016. Košice. 69 s. CUSTODIO A et al: Second-line therapy for advanced pancreatic cancer A review of the literature and future directions. Cancer treatment reviews. online. 2009, vol 35, no 8. pp 676-684. Dostupné na internete: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305737209001261
Rakovina pankreasu a jej terapia V. - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.